Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-501-n-K
Name:
Fundamentals of Reservoir Engineering
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
mgr inż. Hendel Jacek (hendel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. GG1A_K01, GG1A_K04, GG1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie GG1A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: budowy geologicznej złoża, własności petrofizycznych skał zbiornikowych, własności PVT płynów złożowych, oceny warunków energetycznych złoża, obliczeń zasobów metodą objętościową i bilansu masowego, oceny dopływu wody do złoża, kryteriów tworzenia się stożków wodnych i gazowych. GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W25, GG1A_W15, GG1A_W04, GG1A_W27, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu inżynierii złożowej. GG1A_W24, GG1A_W02, GG1A_W25, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W26 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawy wiedzy w zakresie: budowy geologicznej złoża, własności petrofizycznych skał zbiornikowych, własności PVT płynów złożowych, oceny warunków energetycznych złoża, obliczeń zasobów metodą objętościową i bilansu masowego, oceny dopływu wody do złoża, kryteriów tworzenia się stożków wodnych i gazowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu inżynierii złożowej. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Budowa geologiczna złoża – rodzaje pułapek węglowodorów. Własności fizyczne skał zbiornikowych. Własności termodynamiczne płynów złożowych. Podstawy teoretyczne bilansu masowego dla złóż węglowodorów; zarys metod wtórnej eksploatacji ropy. Systemy energetyczne złóż węglowodorów. Analiza równań bilansu masowego dla różnych przypadków złóż ropy naftowej. Metody obliczania ilości dopływającej wody do części złoża zajętej przez węglowodory. Podstawy teorii stożków i języków wodnych oraz gazowych.

Auditorium classes:

Podstawy teoretyczne związane z następującymi zagadnieniami:
1. Filtracja płynu w ośrodku porowatym – przepływ Darcy,
2. Hydrodynamiczny stan złoża, równania dopływu płynu do otworu,
3. Równania bilansu masy dla złóż ropy pracujących w różnych warunkach energetycznych.
4. Dopływu wody do złoża dla uproszczonych geometrii przepływu
5. Równania tworzenia stożków wodnych i gazowych.

Laboratory classes:

1. Określanie podstawowych własności skały: przepuszczalność absolutna, porowatość
2. Określanie podstawowych parametrów PVT ropy i gazu
3. Filtracja płynów ściśliwych i słabościśliwych w ośrodku porowatym

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in auditorium classes 9 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 79 h
Preparation for classes 40 h
Participation in laboratory classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

20% zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych, 20% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych, 60% egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: matematyka, fizyka, hydrodynamika, termodynamika,

Recommended literature and teaching resources:

1.Amyx J.W. et al., 1960 – Petroleum Engineering, McGraw-Hill.
2.Dake L.P., 1978, Fundamentals of reservoir engineering, Elsevier, Amsterdam.
3.Dake L.P., 1994, The Practice of Reservoir Engineering,. Elsevier. Amsterdam.
4.Slider H.C., 1976, Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods. Petroleum Publishing Co., Tulsa.
5.Craft B. C., Hawkins M.F., 1991, Applied Petroleum Reservoir Engineering, Prentice Hall
6.Ahmed Tarek, 2006, Reservoir Engineering Handbook, Gulf Professional Publishing
7.Ahmed T., McKinneyP.D., 2005, Advanced Reservoir Engineering, Elsevier.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.