Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-507-n-K
Name:
Fundamentals of Natural Gas Engineering
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Smulski Rafał (smulski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
dr inż. Smulski Rafał (smulski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student będzie umiał dobrać technologię oczyszczania gazu w zależności od jego zastosowania GG1A_W25, GG1A_W17 Examination,
Activity during classes
M_U002 Student będzie umiał obliczyć podstawowe własności mieszanin gazowych w różnych warunkach PVT GG1A_W25 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student będzie znał rodzaje gazów palnych, metody ich pozyskiwania i określania własności oraz metody pomiaru ilościowego i jakościowego gazu GG1A_W03, GG1A_W25, GG1A_W02 Execution of laboratory classes,
Test,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Student będzie znał charakterystykę systemu przesyłowego gazu z uwzględnieniem podstaw procesu sprężania GG1A_W19 Examination,
Activity during classes
M_W003 Student będzie znał aktualne zasoby i wydobycie gazu ziemnego w Polsce i na Świecie GG1A_W10 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student będzie umiał dobrać technologię oczyszczania gazu w zależności od jego zastosowania + - - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał obliczyć podstawowe własności mieszanin gazowych w różnych warunkach PVT - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student będzie znał rodzaje gazów palnych, metody ich pozyskiwania i określania własności oraz metody pomiaru ilościowego i jakościowego gazu + - + - - - - - - - -
M_W002 Student będzie znał charakterystykę systemu przesyłowego gazu z uwzględnieniem podstaw procesu sprężania + + - - - - - - - - -
M_W003 Student będzie znał aktualne zasoby i wydobycie gazu ziemnego w Polsce i na Świecie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy gazownictwa ziemnego

Rys historyczny gazownictwa. Charakterystyka gazów palnych – naturalnych i sztucznych, określenie wydobycia gazu ziemnego ze złoża oraz pomiar jakościowy i ilościowy. Technologie oczyszczania gazu ziemnego kierowanego do systemu przesyłowego i kriogenicznej przeróbki. Charakterystyka systemu przesyłowego gazu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów transportu i magazynowania. Metody skraplania gazu ziemnego oraz transport, magazynowanie i zastosowanie LNG.

Auditorium classes:
Podstawy gazownictwa ziemnego

Układy jednostek SI, anglosaskie. Przeliczanie temperatury, ciśnienia, masy, objętości, wydatku masowego i objętościowego. Praca, moc, energia, ciepło, pojemność cieplna. Równanie Clapeyrona, obliczanie p,V,m,n,Ri,T, wsp. pseudościśliwości, wyznaczenie w oparciu o wykres Standinga-Katza, równanie Van der Waalsa, R-K, S-R-K. Pojęcie lepkości dynamicznej i kinematycznej, lepkość dynamiczna mieszaniny w warunkach roboczych, liczba Reynoldsa jako iloraz sił bezwładności do lepkości, warunki normalne i robocze, chropowatość gazociągu, opory przepływu. Średnia ważona gęstość, podział paliw gazowych, wartość opałowa, liczba Wobbego, ciepło spalania, kryterium zamienności gazów. Obliczanie d, Q, p, wymagane p, przy określonych oporach przepływu. Przepływ ciepła przez ściankę gazociągu, równanie Fouriera, izolacje.

Laboratory classes:
Podstawy gazownictwa ziemnego

Oznaczanie składu gazu (ilościowe i jakościowe) metodami chromatografii gazowej. Pomiar objętościowego natężenia przepływu gazu za pomocą gazomierzy zwężkowych. Badanie technicznych własności gazomierzy miechowych i wyznaczanie błędów ich wskazań. Pomiar ciśnienia (manometry i przetworniki) i temperatury gazu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% egzamin i po 25% ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych oraz znajomość materiału podanego na wykładach

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Molenda: “Gaz ziemny: paliwo i surowiec”, WNT, Warszawa 1996
2. W. Duliński, C. Rybicki, R. Zachwieja: “Transport gazu”, AGH, Kraków 2007
3. B. Sperski: “Gazownictwo”, cz.1-4, AGH, Kraków 1981-1991
4. K. Bąkowski: “Gazyfikacja: gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe”, WNT, Warszawa 1996
5. A. Strugała, S. Porada: “Ćwiczenia laboratoryjne z gazownictwa”, AGH, Kraków 1978

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak