Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-602-n-K
Name:
Fundamentals of Gas Production Engineering
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
mgr inż. Hendel Jacek (hendel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada podstawy do wykonywania pracy w zespole. Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. GG1A_K04 Project
Skills
M_U001 Student będzie umiał: określić zasoby złoża gazu ziemnego, wykonywać obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu oraz przepływu gazu w odwiercie. Potrafi policzyć wydajność potencjalną odwiertu, wyznaczyć ciśnienia denne i głowicowe w warunkach statycznych i dynamicznych. Potrafi wykonać uproszczone obliczenia z wykorzystaniem bilansu masowego GG1A_W10, GG1A_W01, GG1A_W02, GG1A_W19, GG1A_W15, GG1A_W04 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Project
Knowledge
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie: występowania i wielkości zasobów i wydobycia gazu ziemnego w Polsce, metod określania zasobów złóż gazu. Student powinien znać wyposażenie wgłębne i powierzchniowe odwiertu gazowego. Student powinien znać równania opisujace dopływ gazu do odwiertu gazowego i przepływu gazu w odwiercie. Potrafi wyznaczyć wydajność dozwoloną i potencjalną odwiertu. GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W26, GG1A_W02, GG1A_W25 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i potrafi stosować równania dopływu gazu do odwiertu i przepływu w odwiercie. Zna równanie bilansu masowego i potrafi je wykorzystać w obliczeniach. GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W02, GG1A_W19, GG1A_W04
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada podstawy do wykonywania pracy w zespole. Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student będzie umiał: określić zasoby złoża gazu ziemnego, wykonywać obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu oraz przepływu gazu w odwiercie. Potrafi policzyć wydajność potencjalną odwiertu, wyznaczyć ciśnienia denne i głowicowe w warunkach statycznych i dynamicznych. Potrafi wykonać uproszczone obliczenia z wykorzystaniem bilansu masowego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student po zaliczeniu przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie: występowania i wielkości zasobów i wydobycia gazu ziemnego w Polsce, metod określania zasobów złóż gazu. Student powinien znać wyposażenie wgłębne i powierzchniowe odwiertu gazowego. Student powinien znać równania opisujace dopływ gazu do odwiertu gazowego i przepływu gazu w odwiercie. Potrafi wyznaczyć wydajność dozwoloną i potencjalną odwiertu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i potrafi stosować równania dopływu gazu do odwiertu i przepływu w odwiercie. Zna równanie bilansu masowego i potrafi je wykorzystać w obliczeniach. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Elementy dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego

Występowanie złóż gazu ziemnego w Polsce, stan zasobów i wydobycie w ostatnich latach. Elementy dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego. Klasyfikacja złóż gazu. Metody obliczania zasobów złóż gazowych w tym metody: objętościowa, bilansu masowego, krzywych spadku wydobycia. Sposoby udostępniania złóż gazu. Wyposażenie wgłębne i powierzchniowe odwiertu gazowego, konstrukcja odwiertu. Teoria dopływu gazu do odwiertu – przepływ laminarny i turbulentny.Wydobycie potencjalne odwiertu. Określanie wydajności dozwolonej odwiertu. Przepływ gazu w odwiercie – równanie przepustowości odwiertu. Analiza węzłowa – określanie wydajności odwiertu. Testy hydrodynamiczne – określenie zdolności wydobywczych odwiertu.

Auditorium classes:
Wykonywanie obliczeń zasobów złoża gazu ziemnego

1.Obliczenia zasobów gazu w złożu przy użyciu metody objętościowej
2. Zastosowanie bilansu masowego złóż gazu w warunkach wolumetrycznych – określanie zasobów gazu, zmian ciśnienia złożowego w trakcie eksploatacji złoża.
3. Obliczenia ciśnienia dennego i głowicowego w warunkach statycznych i dynamicznych.
4. Wyznaczanie wydajności dopływu gazu odwiertu z zastosowaniem równania formuły dwuczłonowej – określenie wydajności potencjalnej odwiertu.

Project classes:
Projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego

W ramach zajęć będzie wykonywany projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego pracującego w warunkach wolumetrycznych za pomocą odwiertów pionowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 9 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 10 h
Participation in project classes 8 h
Participation in auditorium classes 9 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcowa ocena modułu stanowić będzie wypadkową oceny: ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.2), oceny projektu (waga 0.2) oraz oceny egzaminu (waga 0.6). Wszystkie oceny muszą byc pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów: matematyka, fizyka, hydrodynamika, termodynamika,

Recommended literature and teaching resources:

1. Chi U. Ikoku, Natural Gas Production Engineering John Wiley & Sons Inc. 1984
2. Ahmed Tarek, Reservoir Engineering Handbook, Gulf Professional Publishing, 2006
3. Hagoort J. „Fundamentals of Gas Reservoir Engineering”, Elsevier, 1988.
4. Materiały dydaktyczne z wykładów przedmiotu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.