Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-610-n-K
Name:
TecXXX
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Złotkowski Albert (azlot@agh.edu.pl)
dr inż. Jamrozik Aleksandra (jamrozik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
mgr inż. Formela Małgorzata (mformela@agh.edu.pl)
Module summary

Zagadnienia związane z technologią cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. GG1A_K01 Activity during classes
M_K002 ma świadomość skutków prac związanych z uszczelnianiem górotworu na środowisko naturalnr i otoczenie GG1A_K02 Oral answer
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru dodatków i domieszek regulujących wybrane właściwości technologiczne zaczynów uszczelniających. GG1A_U13, GG1A_U01 Execution of a project
M_U002 Student posiada umiejętność doboru receptury zaczynu do uszczelniania górotworu. GG1A_U13, GG1A_U17, GG1A_U01 Execution of a project
M_U003 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo GG1A_U02, GG1A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna technikę i technologię uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego. GG1A_W11, GG1A_W02, GG1A_W06, GG1A_W04 Test,
Execution of a project
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru receptur zaczynów uszczelniających do uszczelniania górotworu. GG1A_W11, GG1A_W17, GG1A_W06, GG1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość skutków prac związanych z uszczelnianiem górotworu na środowisko naturalnr i otoczenie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru dodatków i domieszek regulujących wybrane właściwości technologiczne zaczynów uszczelniających. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność doboru receptury zaczynu do uszczelniania górotworu. + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować indywidualnie i terminowo - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna technikę i technologię uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru receptur zaczynów uszczelniających do uszczelniania górotworu. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres stosowania metod uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego, masywu skalnego. Charakterystyka środowiska panującego w otworze wiertniczym. Zaczyny uszczelniające stosowane w celu uszczelnienia i wzmocnienia górotworu. Cel wykonywania zabiegów uszczelniających w technologiach wiertniczych. Wymagania odnośnie zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii. Rodzaje spoiw hydraulicznych. Cementy powszechnego użytku. Cementy wiertnicze. Domieszki i dodatki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów uszczelniających. Metody cementowania kolumn rur okładzinowych

Project classes:

Obliczenia związane z projektowaniem receptur zaczynów uszczelniających. Wykonanie projektu cementowania kolumny rur okładzinowych metodą jednostopniową dwuklockową lub projekt uszczelniania ośrodka gruntowego lub/i masywu skalnego z wykorzystaniem metody iniekcji otworowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in project classes 8 h
Examination or Final test 6 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym zaliczenia modułu (przedmiotu) jest zaliczenie wszystkich form prowadzenia zajęć w ramach modułu oraz zaliczenie kolokwium zaliczeniowego z wykładów.
Ocena końcowa zaliczenia modułu jest wyliczana jako średnia ważona z ocen cząstkowych z wagami równymi 1 dla zaliczeń ćwiczeń obliczeniowych i oceny projektu oraz 2 dla oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów. Ocena końcowa jest równa średniej, gdy taka wartość jest dopuszczona jako ocena przez Regulamin Studiów lub jest najbliższym przybliżeniem średniej w dół do wartości dopuszczonej przez Regulamin Studiów.
Tak wyliczona ocena końcowa może zostać pomniejszona w następujących sytuacjach:
1. Gdy którakolwiek ocena cząstkowa została uzyskana w drugim terminie, ocena końcowa:
a. Jest pomniejszana o 0,5
b. Nie może być wyższa, niż 4,0
c. Nie może być niższa niż 3,0
2. Gdy którakolwiek ocena cząstkowa została uzyskana w trzecim terminie, ocena końcowa nie może być wyższa niż 3,0.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Szostak L. , Chrząszcz W., Wiśniowski R., Ziaja J. : Technologia cementowania. Nafta & Gaz Biznes. Kraków. 1999 .
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami. Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 981. Kraków. 1985 .
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M. : Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków. 1999 .
Habrat S., Raczkowski J., Zawada S. : Technika i technologia cementowań w wiertnictwie. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1980 .
Raczkowski J., Stryczek S., Fugiel K., Kraj Ł., Wilk S. : Zaczyny do uszczelniania w otworach wiertniczych. Skrypty Uczelniane AGH. Nr. 612. Kraków 1978 r.
Instrukcja rurowania i cementowania otworów wiertniczych. PGNiG, Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 1 zajęciach ( projektowe lub/i audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.