Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-703-n-K
Name:
Geoenergetics
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sapińska-Śliwa Aneta (ans@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Śliwa Tomasz (sliwa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie określić opłacalność systemów eksploatacji energii geotermalnej
Knowledge
M_W001 Zna genezę ciepła Ziemi
M_W002 Ma wiedze z zakresu poszukiwania, udostępniania, wykorzystania ciepła Ziemi i magazynowania ciepła w górotworze Test
M_W003 Umie określać efektywność pracy pompy ciepła GG1A_W07, GG1A_W25, GG1A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie określić opłacalność systemów eksploatacji energii geotermalnej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna genezę ciepła Ziemi + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedze z zakresu poszukiwania, udostępniania, wykorzystania ciepła Ziemi i magazynowania ciepła w górotworze + - - + - - - - - - -
M_W003 Umie określać efektywność pracy pompy ciepła + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Odnawialne źródła energii

  Omówienie odnawialnych źródeł energii

 2. Geneza ciepła Ziemi

  Omówienie teorii dotyczących pochodzenia Ziemi i ciepła ziemskiego

 3. Techniczne zagadniania energetyki geotermalnej

  Techniczne aspekty poszukiwania, udostępniania i eksploatacji wód i energii geotermalnej

 4. Podziemne magazynowanie ciepła

  Zasady magazynowania ciepła i chłodu w górotworze. Otworowe wymienniki ciepła

Project classes:
Analiza geoenergetyczna

Określanie wymaganej liczby, głębokości i lokalizacji otworowych wymienników ciepła

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in lectures 9 h
Participation in project classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych zajęć, z zaokrągleniami zgodnie z zasadami arytmetyki

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Gonet A., Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011

Sapińska-Śliwa A., Technologiczne i ekonomiczne zagadnienia zagospodarowania wody termalnej na przykładzie Uniejowa, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Otworowe wymienniki ciepła jako źródło ciepła lub chłodu na przykładzie Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH — Borehole heat exchangers as heat or cool source on the basis of Laboratory of Geothermics of Drilling, Oil and Gas Faculty in AGH University of Science and Technology / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 419–430.

Środowiskowe aspekty wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła — Environmental aspects of executing and exploitation underground heat exchangers / Albert ZŁOTKOWSKI, Jan MACUDA, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 779–786.

Wiercenia udarowo-obrotowe w geoenergetyce — Hammers-rotary drilling for geoenergetics / Tomasz ŚLIWA, Maciej Mazur, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 759–770

Analiza efektywności wymiany ciepła w wymiennikach otworowych o różnej konstrukcji — Heat transfer efficiency analysis in different constructions of borehole heat exchangers / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 3, s. 555–570.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.

- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia projektowe) wymaga powtarzania całego przedmiotu.