Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-803-n-K
Name:
Trends in borehole mining development
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Rychlicki Stanisław (rychlick@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Rychlicki Stanisław (rychlick@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie wagę przekazywania informacji dotyczących rozwoju przemysłu naftowego GG1A_K02, GG1A_K06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskac informacje z zakresu aktualnej sytuacji i prognozy rozwoju przemysłu naftowego na świecie GG1A_U01, GG1A_U04 Presentation,
Report
M_U002 Potrafi uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji i prognoz rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce GG1A_U01, GG1A_U04 Presentation,
Report
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania węglowodorów GG1A_W04 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie aktualnej sytuacji w przemyśle naftowym i gazowniczym GG1A_W04 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie wagę przekazywania informacji dotyczących rozwoju przemysłu naftowego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskac informacje z zakresu aktualnej sytuacji i prognozy rozwoju przemysłu naftowego na świecie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji i prognoz rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie aktualnej sytuacji w przemyśle naftowym i gazowniczym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Historia przemysłu górnictwa naftowego i gazownictwa na świecie. Struktura zużycia pierwotnych źródeł energii. Aktualnie potwierdzone zasoby konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie w ujęciu globalnym, kontynentalnym, regionalnym i krajowym. Kierunki poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalny złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie w ujęciu globalnym, kontynentalnym i regionalnym. Kierunków dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Ocena rezerw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w ujęciu globalnym, kontynentalnym i, regionalnym. Aktualna sytuacja w przemyśle naftowym i gazowniczym. Prognozy rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego.Możliwości zwiększenia stopnia szczerpania złóż węglowodorów. Możliwości zagospodarowania sczerpanych złóż węglowodorów. Produkcja, konsumpcja i ceny ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie Udział sektora naftowego i gazowniczego w bezpieczeństwie energetycznym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 56 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie aktywnosci na wykładach i sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat przemysłu naftowego w Polsce i na świecie

Recommended literature and teaching resources:

Artykuły w literaturze fachowej oraz wiadomości w internecie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

STOPA J., RYCHLICKI S.: Analiza możliwości wykorzystania złóż węglowodorów do sekwestracji CO2. W: VIII Międzynarodowe Targi Nafta i Gaz 2003 : 24–26 września 2003, Warszawa, s. 44–53.
RYCHLICKI S. red.: Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010.
STOPA J., RYCHLICKI S., WOJNAROWSKI P.: Analiza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego. W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność, II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r.
STOPA J., WOJNAROWSKI P., RYCHLICKI S., NAWRAT S.: Computer simulation of the coal bed methane production using hydraulically fractured wells. Transport & Logistics, 2008 č. 6 spec. iss., s. 170–175.
STOPA J., RYCHLICKI S., SIEMEK J., Weil W.: Conversion of the depleted oil/gas reservoirs into the underground waste storages: the present applications and perspectives. W: Proceedings of the 6th International Conference on Mining, Petroleum and Metallurgy, Cairo 20–24 February 1999. Vol. I–A , s. 230–237.
RYCHLICKI S., STOPA J.: Convertibility of depleted jurassic gas reservoir to underground greenhouse gas storage. Acta Montanistica Slovaca, 2004 R. 9 č. 3, s. 265–268.
RYCHLICKI S., STOPA J., WOJNAROWSKI P.: Możliwości rewitalizacji złóż ropy naftowej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2008 t. 25 z. 1, s. 43–51.
RYCHLICKI S. STOPA J.: Gaz niekonwencjonalny – światowe i polskie zasoby, rodzaje gazów, uwarunkowania geologiczne i eksploatacyjne. Gazterm 2011, Międzyzdroje 16–18 maja 2011 .
RYCHLICKI S. STOPA J.: Poszukiwania i wydobycie węglowodorów w Polsce – stan obecny i perspektywy. Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Nieobecność na więcej niż na 3 zajęciach/ 6 godzin wykładowych/ wymaga powtarzania całego przedmiotu.