Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
WGG-1-816-n-K
Name:
SemXXX
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Stryczek Stanisław (stryczek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej.
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania.
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego.
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat aplikacji badan naukowych w przemyśle, ma wiedzę o trendach i rozwoju wiedzy w zakresie techniki, technologii wykorzystywanych w wiertnictwie z uwzględnieniem ochrony środowiska.
M_W002 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dalszego samokształcenia w zakresie wiedzy specjalistycznej w celu doskonalenia i specjalizacji w przyszłej pracy zawodowej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą specjalistyczną wiedzę z zakresu wiertnictwa w rozwiązywaniu zagadnień związanych z pracą o charakterze badawczo-aplikacyjnym, potrafi zaplanować i wykonać badania. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne dane i informacje z różnych źródeł w tym z literatury w języku angielskim do przygotowania projektu inżynierskiego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat aplikacji badan naukowych w przemyśle, ma wiedzę o trendach i rozwoju wiedzy w zakresie techniki, technologii wykorzystywanych w wiertnictwie z uwzględnieniem ochrony środowiska. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. - - - - - - - - - - -
Module content
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 405 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 40 h
Contact hours 50 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 100 h
Completion of a project 200 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prezentacja projektu inżynierskiego (80%).
Obrona przedstawionego projektu (15%).
Aktywność na seminarium (5%).

Prerequisites and additional requirements:

Zatwierdzony przez Radę Wydziału temat projektu inżynierskiego oraz przydzielony Promotor.
Ustalenie z Promotorem:
- tezy projektu inżynierskiego,
- zakresu pracy,
- celu wykonywanego projektu inżynierskiego

Recommended literature and teaching resources:

Pioterek P.: Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. WSB Wydawnictwo. 2013
Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2012
Wojciechowski R.: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej . Warszawa. Difin. 2010
Gonet A., Macuda J. : Wiertnictwo hydrogeologiczne. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne AGH. Kraków 2004.
Gonet A., Rzyczniak M., Stryczek S. : Zadania do ćwiczeń z wiertnictwa. Skrypty Uczelniane Nr. 1506, AGH, Kraków 1997.
Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M. : Projektowanie otworów wiertniczych. Zadania z rozwiązaniami. Wydawnictwa AGH . Kraków 2004..
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne. AGH., Kraków 1999.
Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996.
Wojnar K..: Wiertnictwo. Technika i technologia. PWN, Kraków 1993.
Bielewicz B.: Płyny wiertnicze. Wydawnictwa AGH. Kraków 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None