Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z matematyki lub informatyki.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Part-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
-
Vocational degree obtained by the graduate:
Bachelor of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
six
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
180
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Stosownie do misji Uczelni, strategicznym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Zarządzania AGH jest:
- przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę zjawisk gospodarki narodowej z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki i ekonometrii, a także krytyczną ocenę wyników przetwarzania danych,
- zrozumienie złożoności zjawisk na styku techniki i życia społecznego, a równocześnie nabycie przeświadczenia o rosnących możliwościach ilościowego opisu tych zjawisk,
- nabycie umiejętności pracy w zespołach projektowych dla rozwiązywania problemów gospodarki narodowej.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów;
2) Uzyskanie przez studenta:
a. co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów;
b. co najmniej 60 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów.

Individual degree programmes:

Dziekan Wydziału kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i indywidualny plan studiów, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku, profilu kształcenia. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Studiów AGH.

Rules of determining the final grade:

Zasady oceny końcowej studiów zawarte są w Regulaminie Studiów AGH pkt 11 par. 25. Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących ocen: 1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z par. 14.; 2) końcowej oceny pracy, obliczonej zgodnie z par. 24 ust. 9; 3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

Other comments:

Zasady i formy realizacji praktyk

Celem praktyk studenckich jest:
 poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz jej praktyczne wykorzystanie,
 kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,
 przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 zapoznanie się z profilem działania i funkcjonowaniem organizacji przyjmującej praktykanta,
 umiejętność integrowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką życia społeczno-gospodarczego,
 poznanie standardów i specyfiki pracy w danym środowisku zawodowym,
 zdobycie doświadczeń pomocnych przy wyborze drogi zawodowej,
 zebranie doświadczeń i materiałów pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej.
Studenci studiów licencjackich zobowiązani są do odbycia praktyki dyplomowej w wymiarze trzech tygodni, za którą przypisano 3 punkty ECTS.
Podstawą organizacji praktyk na Wydziale Zarządzania jest Zarządzenie nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów w AGH jest złożenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki przewidziane w programie studiów, złożył pracę dyplomową oraz złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
Student obowiązany jest złożyć i zarejestrować pracę w terminie określonym w Regulaminie Studiów (§ 24 pkt. 7 ) tj. najpóźniej:
a) do końca stycznia – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca czerwca – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim
Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane są przez Dziekana i podawane do wiadomości studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (ilość terminów w tygodniu jest ustalana w zależności od potrzeb).
Po zarejestrowaniu przez studenta pracy dyplomowej, Dziekan wyznacza recenzenta pracy (promotor może zaproponować recenzenta) oraz datę egzaminu dyplomowego, który odbywa się do 2 tygodni od zarejestrowania pracy, nie później niż:
a) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona, promotor i recenzent. Recenzenta proponuje promotor, a zatwierdza Dziekan.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
- prezentację pracy dyplomowej,
- dyskusję nad pracą,
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia,
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału (§ 25 pkt. 9 Regulaminu Studiów) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia odbywa się wcześniej niż w dniu egzaminu dyplomowego i ma formę testu złożonego z 25 pytań ocenianych w skali od 0 do 100 punktów, przeliczanych na ocenę (zgodnie z zasadami § 13 pkt. 1 Regulaminu Studiów). Terminy testu (trzy w odstępie tygodniowym) są wyznaczane przez Dziekana Wydziału co najmniej na trzy miesiące przed pierwszym terminem.
Do testu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali absolutorium.
Ocena z testu może być także uznana jako część wskaźnika rekrutacyjnego odpowiadającego za sprawdzian kwalifikacyjny (uchwała Senatu AGH 86/2010) w przypadku przystąpienia absolwenta do rekrutacji na studia drugiego stopnia w AGH.
Wykaz modułów kształcenia oraz zagadnień do sprawdzianu poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) zatwierdzony przez Radę Wydziału, podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem
3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół wg wymaganego wzoru.
4. Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów z wagą 60 %,
b) oceny pracy, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20 %,
c) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20 %.
Ocena końcowa wpisywana w dyplomie ukończenia studiów jest ustalana zgodnie z § 25 pkt. 13 Regulaminu Studiów AGH.
5. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji.
6. Egzamin poprawkowy z egzaminu dyplomowego jak i sprawdzenia wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny (§ 25 pkt. 17 )
7. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów dyplomowych ogłaszane są studentom na stronie wydziałowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem.

Additional information:

Baza dydaktyczna

Wydział Zarządzania AGH dysponuje pięciokondygnacyjnym budynkiem przy ul. Gramatyka 10
(D-14) o powierzchni użytkowej 4116,2 m² oraz powierzchniami: 1207,7 m² w budynku przy ul. Gramatyka 8 (D-13) i 327,9 m² w budynku przy ul. Kawiory 40 (D-12). W budynku D-14 znajdują się: aula, cztery sale wykładowe, trzy sale ćwiczeniowe, sześć laboratoriów komputerowych, biblioteka wydziałowa, bar studencki, szatnia oraz pokoje pracownicze. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.
Wydział posiada nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, na które składają się: projektory multimedialne, laptopy, rzutniki pisma, magnetowidy z TV, aparaty cyfrowe, kamery, zestaw wideokonferencyjny umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość (e-learning).
W skład powierzchni, którą Wydział dysponuje w budynku przy ul. Gramatyka 8
(D- 13), wchodzi jedna sala wykładowa, dziewięć sal ćwiczeniowych, jedno laboratorium oraz pokoje pracownicze. W budynku przy ul. Kawiory 40 (D-12) w skład powierzchni Wydziału wchodzi 1 sala ćwiczeniowa oraz pokoje pracownicze.
Wydział, mając na celu podniesienie jakości bazy dydaktycznej, uzyskał w 2011 roku środki UE na dobudowę budynku pięciokondygnacyjnego do północnego skrzydła budynku przy ul. Gramatyka 10 o powierzchni użytkowej 1245,37 m². Baza dydaktyczna Wydziału powiększy się wówczas o jedną salę audytoryjną, dwie sale wykładowe, sześć sal ćwiczeniowych oraz dwa laboratoria. Budynek będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dydaktyczne pracownie komputerowe i infrastruktura informatyczna

Wydział posiada sześć komputerowych laboratoriów dydaktycznych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Gramatyka 10 (D-14), z tego cztery równoważne laboratoria podstawowe są dostępne dla studentów Wydziału w godzinach 8.00–20.00 dla prac indywidualnych i zajęć dydaktycznych, a dwa laboratoria specjalistyczne udostępniane są na zajęcia dydaktyczne: Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Laboratorium Komputerowego Wspomagania Procesów Produkcyjnych. Wszystkie laboratoria są podłączone do lokalnej strukturalnej sieci komputerowej o prędkościach 100/1000 Mbit/s, a poprzez uczelnianą sieć komputerową – do sieci Internet. Wszystkie laboratoria mają zainstalowane na stałe projektory multimedialne z możliwością bezprzewodowej transmisji obrazu.
W ramach wydziałowej sieci komputerowej pracuje osiem głównych serwerów realizujących zadania serwerów plików, serwerów aplikacji, serwera pocztowego, serwera WWW i serwerów baz danych. Każdy pracownik i student ma indywidualne konto dostępu do zasobów i poczty elektronicznej. Na terenie Wydziału umieszczonych jest kilka punktów dostępowych do bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi uczelni.
Proces dydaktyczny na Wydziale jest wspomagany przez uczelnianą platformę
e-learningową MOODLE, dzięki której część zajęć dydaktycznych odbywa się elektronicznie poprzez Internet. Platforma ta wykorzystywana jest również do wspomagania tradycyjnych form kształcenia – studenci otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne, zadania oraz testy umożliwiające sprawdzenie nabytej wiedzy.
W laboratoriach zainstalowane jest licencjonowane oprogramowanie edukacyjne, którego filarem jest subskrybowana od wielu lat licencja Microsoft MSDNAA, zapewniająca dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych, baz danych i systemów operacyjnych. Licencja ta obejmuje oprogramowanie laboratoriów, komputerów pracowników dydaktycznych oraz komputerów domowych studentów Wydziału. Oprócz tego w laboratoriach zainstalowane jest oprogramowanie matematyczne i statystyczne: Matlab, Statistica i SPSS, zakupione w ramach ogólnouczelnianych site license oraz oprogramowanie specjalistyczne z zakresu badań operacyjnych i narzędzi wspomagania decyzji (AMPL, Lingo, WinQSB, CrystallBall, Decision Tools), oprogramowanie open source (m.in. język R, środowiska programistyczne NetBeans oraz Ecllipse, baza danych MySQL, pakiet biurowy OpenOffice), a także oprogramowanie klasy MRPII/ERP (system Impuls 5). Opis stanowisk dydaktycznych i pełny wykaz oprogramowania stanowi załącznik nr 6.1.

Zasoby biblioteczne własne i dostęp do innych bibliotek

Biblioteka Wydziału Zarządzania AGH, dysponuje księgozbiorem obejmującym tematykę wszystkich przedmiotów wykładanych na Wydziale Zarządzania. Zawiera on w szczególności literaturę do sylabusów z każdego przedmiotu. Każdy nowy tytuł, który ukazał się w ostatnich kilkunastu latach, a mieszczący się w kręgu zainteresowań dydaktycznych Wydziału, jest w zasobach naszej Biblioteki. Na bieżąco uzupełniane są nowości wydawnicze, co zapewnia kompletność literatury do przedmiotów wykładanych na Wydziale.
W zbiorach Biblioteki WZ znajdują się: słowniki, leksykony i encyklopedie obejmujące zakresem poszczególne specjalizacje. Księgozbiór jest uzupełniany o lektury pomocnicze, jak i zalecane podręczniki, niekoniecznie figurujące na liście lektur.
Zbiory Biblioteki WZ liczą ponad 21 tysięcy woluminów książek i 80 tytułów czasopism polskich, ponawianych w rocznej prenumeracie. Szczegóły dotyczące zasobów bibliotecznych znajdują się w załączniku nr 6.2.
Baza dydaktyczna, którą dysponuje Wydział w pełni zaspokaja potrzeby procesu dydaktycznego kierunku Informatyka i ekonometria.

Zarządzanie kierunkiem Informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania

Dbałość o jakość kształcenia na Wydziale Zarządzania jest kluczowym zagadnieniem dla obecnego i przyszłego funkcjonowania Wydziału. Dlatego też w styczniu 2009 roku został zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (protokół z posiedzenia RW z dnia 29 stycznia 2009 r.). System ten jest spójny z systemem uczelnianym (zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 19/2007) i uwzględnia specyfikę Wydziału Zarządzania. System wspiera cały proces zarządzania dydaktyką, w tym na kierunku Informatyka i ekonometria. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma wspierać kształtowanie kultury jakości wśród pracowników Wydziału poprzez angażowanie wszystkich interesariuszy do kreowania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale. W procesie biorą aktywny udział zarówno władze Wydziału, jego pracownicy naukowo dydaktyczni, administracyjni czy techniczni, jak również klienci (studenci), absolwenci czy pracodawcy (przykładowo proces ankietyzacji studentów, proces promocji Wydziału). System jest nieustannie doskonalony i systematycznie uzupełniany o nowe procedury mające podnieść jakość kształcenia na Wydziale i pomóc w podejmowaniu najlepszych decyzji dla przyszłości kierunku oraz ich weryfikacji.
System składa się z zintegrowanych działań podejmowanych na Wydziale mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, procedur wspomagających podejmowanie tych działań, a także struktury podmiotów odpowiedzialnych za planowanie, realizację i weryfikację wspomnianych działań. Kluczowe elementy systemu zamieszczone na stronie internetowej poświęconej wyłącznie jakości kształcenia na Wydziale (www.zarz.agh.edu.pl – sekcja system jakości kształcenia).
Głównymi podmiotami decyzyjnymi realizującymi i weryfikującymi proces zapewnienia jakości kształcenia jest Dziekan Wydziału, Prodziekani Wydziału, Komisja ds. Kształcenia, Pełnomocnik Wydziału ds. Jakości Kształcenia, Koordynator ds. jakości kształcenia, kierownicy Katedr i Pracowni, a także przedstawiciele studentów (Samorząd Studentów), którzy biorą czynny udział w doskonaleniu jakości kształcenia na Wydziale. Proces doskonalenia jakości wspierany jest także poprzez absolwentów Wydziału oraz pracodawców (badania Biura Karier AGH).
Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia, w skład którego obecnie wchodzą Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Kształcenia, Koordynator ds. jakości, Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, ma za zadanie projektowanie procesów, tworzenie i modyfikację procesów tworzenie i modyfikację procedur wewnętrznych zapewniających doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale. Okresowo powoływane mogą też być inne, pomocnicze zespoły mające na celu wykonanie specjalnych zadań, związanych z zapewnieniem jakości kształcenia na Wydziale. Obecnie działa Wydziałowa Komisja ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Zajmuje się ona wdrożeniem systemu kształcenia opartego o efekty kształcenia, gdyż do tego do tego celu została specjalnie powołana. Obecnie liczy ona 16 osób reprezentujących kierunki studiów prowadzone na Wydziale. Aktualnie zadaniem komisji jest dostosowanie programów studiów do wymagań stosownych ustaw. Docelowo komisja zostanie wcielona w skład zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia, a z jej składu wydzielony zostanie zespół ds. ewaluacji jakości kształcenia. Dodatkowymi zadaniami zespołu ds. ewaluacji będą weryfikacja uzyskanych efektów kształcenia oraz utrzymanie odpowiedniej jakości kształcenia na każdym etapie jego procesu. Wymaga to przystosowania istniejących procedur i metod oceny do nowych wymagań.
Utworzone zespoły ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz ewaluacji jakości kształcenia to podmioty doradcze spełniające kluczową rolę w procesie doskonalenia jakości kształcenia.
Sprawy dotyczące jakości kształcenia omawiane są w razie potrzeby na bieżąco w trakcie regularnych spotkań poszczególnych podmiotów, odbywających się przynajmniej raz w miesiącu (Komisja ds. Kształcenia, Rada Wydziału). Dodatkowo dokładnemu omówieniu zagadnień dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale poświęcone jest przynajmniej jedno z posiedzeń Rady Wydziału w danym roku akademickim. Raz w roku sporządzany jest raport dotyczący jakości kształcenia na Wydziale i przekazany Prorektorowi ds. kształcenia. Sprawy dotyczące jakości kształcenia są również omawiane na spotkaniach Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Proces weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Zarządzania

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia jest procesem kompleksowym złożonym z wielu procedur, które są nieustannie doskonalone.
 Sprawdzana jest zgodność planów studiów, programów nauczania, realizowanego systemu punktowego oraz sylabusów ze standardami MNiSW, uczelnianymi, wymogami innych uczelni, wymogami rynkowymi, a także z zamierzonymi efektami kształcenia (służą temu odpowiednie posiedzenia Komisji ds. Kształcenia, Komisji Dydaktycznej oraz Rady Wydziału w ciągu każdego roku akademickiego).
 Na Wydziale funkcjonuje elektroniczny katalog przedmiotów, który jest kompatybilny i spójny z systemem uczelnianym. Funkcjonuje program „wirtualny dziekanat”, który ułatwia komunikację ze studentami, pozwalając na ich sprawniejszą obsługę.
 Corocznie weryfikowane są programy studiów jak i sylabusy przedmiotów, zawierające dokładne wytyczne stosowanych form i kryteriów weryfikacji wiedzy oraz oceny wyników kształcenia; sylabusy są raz w roku weryfikowane i modyfikowane przez koordynatorów przedmiotów; corocznie dokonywana jest również ewaluacja wymagań stawianych pracom dyplomowym a także wymagań i zakresu egzaminu dyplomowego.
 Systematycznie oceniana jest kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału; przeprowadzane są kompleksowe oceny pracowników – zgodnie z wytycznymi uczelnianymi; dodatkowo w ciągu ocenianego okresu przeprowadzane są hospitacje pracowników oraz ankietyzacja studentów pod kątem atrakcyjności i poprawności prowadzonych przez pracowników zajęć (studenci oceniają pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez system wirtualny dziekanat po zakończeniu każdych zajęć w semestrze). Ocena taka przeprowadzana jest zgodnie z określonymi standardami, a jej wynik jest składową ogólnej oceny okresowej pracownika. Pracownik jest powiadamiany o ocenie przez bezpośredniego przełożonego i jest ona z nim omawiana tak, aby mógł rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne. Arkusz hospitacji oraz oceny zajęć stanowi załącznik do systemu zapewnienia jakości. Dokumentacja z przeprowadzonych hospitacji oraz ankietyzacji jest archiwizowana na Wydziale.
 Sylwetka absolwenta Wydziału weryfikowana jest z aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy poprzez współpracę ze szkołami i przemysłem – dzięki ankietyzacji absolwentów oraz wywiadom z pracodawcami, studentami studiów podyplomowych oraz współpracy i działalności stowarzyszenia absolwentów Wydziału. Współpraca z absolwentami pomoże w tworzeniu tzw. księgi absolwentów. Dodatkowo zespół Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania pod kierunkiem dr hab. Piotra Górskiego prowadzi kompleksowe badania oczekiwań absolwentów i motywów podjęcia studiów na naszych kierunkach. Celem badań jest wypracowanie modelu poświęconego aspiracjom zawodowym i ocenie oferty dydaktycznej Wydziału. Pozwoli to na rozwój współpracy z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi oraz podniesienie jakości kształcenia na Wydziale. Dzięki ścisłej współpracy z Biurem Karier wykorzystywane są również badania prowadzone przez specjalistów z tej jednostki.
 Systematycznie ocenia się warunki realizacji kształcenia, co weryfikowane jest na bazie odpowiednich wskaźników dotyczących infrastruktury dydaktycznej i technicznej, a także w oparciu o opinię studentów różnych form kształcenia.
 Systematycznie doskonalona jest strona internetowa Wydziału, gdzie dostępne są kompletne informacje dotyczące oferty kształcenia na Wydziale (na różnych formach i stopniach kształcenia), aktualnego planu studiów, toku studiów (spraw kształcenia i organizacji procesu dydaktycznego). Adres strony internetowej Wydziału to (www.zarz.agh.edu.pl);
 Na Wydziale wykorzystuje się platformę e-learningową, która umożliwia kształcenie studentów w środowisku i za pośrednictwem nowoczesnych technologii, a także służy do wspierania studentów i zajęć w tradycyjnym procesie kształcenia.
 W procesie uaktualniania zasobów bibliotecznych biorą aktywny udział pracownicy Wydziału (składają pozycje zakupów wynikające z potrzeb dydaktycznych), a także studenci Wydziału (możliwość zgłoszenia ze strony internetowej wydziału). Dodatkowo badane jest zadowolenie studentów i ich bieżące potrzeby przez odpowiednią ankietę oceniającą pracę czytelni (załącznik nr 3 do ww. systemu).
 Systematyczne monitorowane są potrzeby i oczekiwania pracodawców (Klub absolwentów, Studia podyplomowe, badania Biura karier AGH), prowadzone są wywiady z pracodawcami oraz studentami studiów podyplomowych dotyczące programu kształcenia na różnych formach kształcenia.
 Badane jest zadowolenie studentów z pracy dziekanatów, a także ich bieżące potrzeby przez odpowiednią ankietę oceniającą pracę dziekanatów.
 Przeprowadzana jest ocena warunków kształcenia, która weryfikowana jest na bazie odpowiednich wskaźników, dotyczących infrastruktury dydaktycznej i technicznej, a także w oparciu o opinię studentów.