Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management in SMEs
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-001-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce każdego kraju. Jednak w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykają na wiele barier rozwoju: finansowych, prawnych oraz legislacyjnych. W związku z tym upadalność przedsiębiorstw z tego sektora jest bardzo duża. Jak podał GUS 50% nowo powstałych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności, a 75% w ciągu trzech lat. Dlatego też w trakcie tego przedmiotu zostaną poruszone zagadnienia związane z cyklem życia organizacji, specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw z tego sektora, barierami rozwoju, możliwościami pozyskania kapitału na prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 dokonuje analizy otoczenia organizacji Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_K002 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_K003 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Essay
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju Essay
M_U003 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Essay
Knowledge
M_W001 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw Test
M_W002 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw Participation in a discussion
M_W004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 dokonuje analizy otoczenia organizacji - - - - - - - - - - -
M_K002 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - - - - - - - - - - -
M_K003 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw - - - - - - - - - - -
M_U002 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - - - - - - - - - - -
M_U003 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw - - - - - - - - - - -
M_U004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W003 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie MSP

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
5. Strategia rozwoju a mała firma
6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
8. Venture capital
9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
12. Factoring i forfaiting
13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Auditorium classes:
Zarządzanie MSP

Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
5. Strategia rozwoju a mała firma
6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
8. Venture capital
9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
12. Factoring i forfaiting

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Podstawy Zarządzania, Finanse

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
7. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015, 269 s..
2.Duda J., Uwarunkowania działalności innowacyjnej polskich MSP na rynku, [w:] „Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges” (pod red. nauk.) Viery Markovej [et al.], Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Wydział Ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014, ISBN: 978-83-64056-53-6
3.Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu — Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016

Additional information:

brak