Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contemporary management: new trends, challenges and concepts
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-004-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zawodności rynku i państwa. Umie także wykorzystywać źródła literaturowe na temat polityki gospodarczej oraz dokonywać ich interpretacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi studentami, przyjmując różne role. IE1A_K01 Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować opinie. IE1A_U01 Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Umie opisać wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. IE1A_W06 Test
M_W002 Zna i rozumie koncepcje zawodności rynku i państwa IE1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować z innymi studentami, przyjmując różne role. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować opinie. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Umie opisać wpływ polityki ekonomicznej na gospodarkę w teorii i praktyce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie koncepcje zawodności rynku i państwa + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ekonomiczne uzasadnienie interwencji państwa w gospodarce
2. Efekty zewnętrzne
3. Dobra publiczne
4. Niepewność, ryzyko i informacja
5. Podatki
6. Polityka fiskalna
7. Polityka monetarna

Auditorium classes:

1. Ekonomia dobrobytu – przykłady
2. Efekty zewnętrzne – przykłady
3. Ekonomiczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska: Polska, USA, Chiny, UE
4a. Program 500+: argumenty za i przeciw
4b. Nieobowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w Polsce: dobra czy zła droga?
5. System podatkowy wybranych krajów: Polska, USA, Chiny, Niemcy
6. Polityka fiskalna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, Niemcy
7. Polityka monetarna wybranych krajów w latach 2007-2017: Polska, USA, Chiny, strefa euro.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Preparation for classes 27 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie punktów z testu obejmującego zagadnienia z wykładów.
Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- przygotowanie referatu i prezentacji lub udziale w debacie oksfordzkiej,
- kolokwium.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium (testu) obejmującego zagadnienia z wykładów (60%)
oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych w szczególności z przedmiotów: Podstawy ekonomii oraz Podstawy zarządzania. Chęć w studiowaniu literatury przedmiotu oraz przeglądanie wiadomości z tego zakresu.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2007
2. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007
3. M. Czyż (red.), Ekonomia dla studentów studiów technicznych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Woźniak Maciej, System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
2. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne, Nr 451. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 520-532.
3. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland, Managerial Economics, 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
4. Woźniak Maciej, Lisowski Robert, Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce, Studia i Prace WNEiZ US, 2017 nr 50/2 Metody ilościowe w ekonomii t. 2, s. 163–175.

Additional information:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)