Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przetwarzanie Informacji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-007-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Teoria informacji, właściwości informacji, entropii, redundancji.
Teoria, praktyka, efektywność kodowania danych.
Cyfrowe przetwarzanie formy informacji w informatycznych systemach.
Cyfrowo-analogowe przetwarzanie formy informacji.
Analogowo-cyfrowe przetwarzanie formy informacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 - rozumie potrzebę uczenia się nowoczesnych rozwiązań kodowania informacji przez całe życie; - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; - jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych; - rozumie podstawy teorii informacji i kodowania i potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. IE1A_U10 Test results,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 - potrafi przeanalizować i przygotować specyfikację metod kodowania informacji w systemie informatycznym, używając właściwych metod, technik i narzędzi; - potrafi oszacować efektywność metod kodowania przy realizacji systemu informatycznego; - potrafi pozyskiwać informacje o nowoczesnych sposobach kodowania informacji z literatury i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski i formułować opinie IE1A_U07, IE1A_U01 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 - ma wiedzę o charakterze nauk informatycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; - zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii informacji i kodowania; - zna standardowe narzędzia teorii informacji i kodowania dla gromadzenia, analizy i prezentacji danych; - rozumie własności, charakterystyki i funkcje informacji oraz entropii; potrafi obliczyć ilość informacji, entropię źródła informacji oraz redundancję metody kodowania; - zna standardowe metody kodowania danych informatycznych; - zna i rozumie rolę sygnałów jako nośników danych w systemach informatycznych zarządzania. IE1A_U07, IE1A_U01, IE1A_U05 Test results,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W002 - ma wiedzę dotyczącą podstaw kodowania informacji oraz cech kodów unitarnych, pozycyjnych, Libowa-Kryga oraz Libella, Graya oraz dwójkowych, kodów Galois’a w architekturze systemów informatycznych oraz sieci komputerowych; IE1A_U19, IE1A_U18 Test results,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 - rozumie potrzebę uczenia się nowoczesnych rozwiązań kodowania informacji przez całe życie; - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; - jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych; - rozumie podstawy teorii informacji i kodowania i potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 - potrafi przeanalizować i przygotować specyfikację metod kodowania informacji w systemie informatycznym, używając właściwych metod, technik i narzędzi; - potrafi oszacować efektywność metod kodowania przy realizacji systemu informatycznego; - potrafi pozyskiwać informacje o nowoczesnych sposobach kodowania informacji z literatury i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski i formułować opinie + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 - ma wiedzę o charakterze nauk informatycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; - zna i rozumie fundamentalne zasady i koncepcje teorii informacji i kodowania; - zna standardowe narzędzia teorii informacji i kodowania dla gromadzenia, analizy i prezentacji danych; - rozumie własności, charakterystyki i funkcje informacji oraz entropii; potrafi obliczyć ilość informacji, entropię źródła informacji oraz redundancję metody kodowania; - zna standardowe metody kodowania danych informatycznych; - zna i rozumie rolę sygnałów jako nośników danych w systemach informatycznych zarządzania. + - - + - - - - - - -
M_W002 - ma wiedzę dotyczącą podstaw kodowania informacji oraz cech kodów unitarnych, pozycyjnych, Libowa-Kryga oraz Libella, Graya oraz dwójkowych, kodów Galois’a w architekturze systemów informatycznych oraz sieci komputerowych; + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Teoria informacji

  - Entropia jako miara nieokreśloności. Informacja, wiadomość, komunikat. Własności i funkcje informacji.
  - Teoria informacji Shannona i jej własności. Ilość informacji według Hartleya. Entropia źródła informacji. Redundancją kodu. Entropia i informacja zmiennych i wektorów losowych typu ciągłego.
  - Sygnały jako nośniki danych. Klasyfikacja sygnałów. Sygnały harmoniczne i ich cechy liczbowe. Pojęcie szumu.

 2. Cyfrowe przetwarzanie informacji

  Podstawy algebry logiki Bool’a. Przetworniki cyfrowe. Układy logiczne, kombinacyjne, sekwencyjne.

 3. Analogowe przetwarzanie informacji

  Przetworniki analogowe.
  Przetwarzanie C-A oraz A-C.
  Błędy przetwarzania informacji a kodowania. Dokładność przetwarzania. Źródła niepewności przetwarzania.

 4. Kodowanie informacji

  Podstawy kodowania. Klasyfikacja kodów.
  Kody unitarne oraz pozycyjne. Kody Libowa-Kryga oraz Lipella. Kody Graya oraz dwójkowe. Kody Galois’a.

Project classes:
 1. Podstawy dwójkowego kodowania oraz przetwarzania informacji.

  Podstawy dwójkowego kodowania oraz przetwarzania informacji.

 2. Cyfrowe przetwarzanie informacji.

  Podstawy algebry logiki. Układy logicznego przetwarzania informacji.
  Kombinacyjne układy przetwarzania informacji.
  Sekwencyjne układy przetwarzania informacji.

 3. Cyfrowo-analogowe przetwarzanie informacji.

  C-A przetwarzanie informacji. Suma wagowa.
  C-A przetwarzanie informacji R-2R.

 4. Analogowo-cyfrowe przetwarzanie informacji.

  A-C przetwarzanie informacji równoległe.
  A-C przetwarzanie informacji pojedynczego całkowania.
  A-C przetwarzanie informacji równoległo-szeregowe.
  A-C przetwarzanie informacji kompensacji równomiernej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 3 h
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegóły warunków uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotu są podawane na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot.
Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach projektowych, rozwiązywanie z pozytywnym wynikiem zadań oraz uzyskanie pozytywnej średniej oceny końcowej Scw z projektów.
Minimalna suma punktów Smin, uzyskanych z kolokwiów z części teoretycznej w toku semestru Skol, podana na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot jest warunkiem Skol ≥ Smin zaliczenia przedmiotu ze średnią oceną Scw uzyskaną z projektów jako końcową.
inaczej zobowiązuje sprawdzian końcowy pisemny/ustny z części teoretycznej w celu uzyskania Skol ≥ Smin. lub podniesienia oceny z projektów.
Ocena końcowa jest obliczana ze średniej ważonej oceny Scw w następujących proporcjach:
2,76 – 3,25 = 3 3,26 – 3,75 = 3,5 3,76 – 4,25 = 4 4,26 – 4,75 = 4,5 4,76 – 5,00 = 5

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw arytmetyki i algebry logiki, programowania komputerów, systemów operacyjnych i architektury komputerów.

Recommended literature and teaching resources:

1. G. A. Jones, M. Jones – Information and Coding Theory, Springer, 2000.
2. J. H. Van Lint – Introduction to Coding Theory, Springer, 1998.
3. Elements of Information Theory, Thomas M. Cover and Joy A. Thomas, Wiley Series in Telecommunications, 1991.
4. Li M., Vitanyi P. An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications, Springer, 1997.
5. MacKay David J.C. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN, Analysis of modern information encryption methods. // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25 s. 123–129.
Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN, A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5].
L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn, Synthesis of discrete recursive functions and properties of recursive data coding systems // Sistemi Obrobki Ìnformacìï; — 2013 vip. 3 t. 2, s. 46–51.
Petryshyn Lubomyr, Theoretical foundation of digital signal processing. Information and Communication Technologies – International Conference (ICTIC 2013) 25–29.03.2013. Slovakia. – pp. 352-357.
L. Petryshyn, М. Petryshyn, Fundamentals of positional additive numeral systems. // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: четверта міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2013 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013. – С.–.28-31 стр.
L.B. Petryshyn, Method for two-dimensional data coding based on the recursive code system. //W: Avtomatika/Automatics – 2013 : materìali XX Mìžnarodnoï konferencìї z avtomatičnogo upravlìnnâ. 25–27 beresnâ 2013 r. / Naukovo-Tehnìčnì Konferencìï, Nacìonal’nij unìversitet korablebuduvannâ. — Mikolaïv : NUK, 2013. — ISBN: 978-966-321-263-0. — S. 332–333.
Petryshyn L. B., Petryshyn M. L. Bases of the codon recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 539–540.
Petryshyn L.B. Recursive error-corrected coding of number-impulse data sources in telecommunication systems. 2013 23th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2013). Sevastopol, 2013, pp. – 547-548.
L. B.PETRYSHYN, M. L.Petryshyn, Fundamentals of positional additive numeral systems // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 28–31.
L.B.PETRYSHYN, A. B.Kostûk, Positional numeral system, an alternative of Fibonacci system // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 35–39.
L.B. PETRYSHYN, Synthesis of digital recursive functions and recursive data encodind systems properties // W: Informacionnye tehnologii i sistemy v upravlenii, obrazovanii, nauke : monografiâ / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo „Cifrova drukarnâ No 1”, 2013. — ISBN: 978-617-7017-37-9. — S. 191–205. — Bibliogr. dla całej monografii s. 262–275
Petryšin M. L., PETRYSHYN L. B. Method and device for displacement encoding to binary code // Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2013 no. 17 č. 2, s. 84–86.
PETRYSHYN Lubomyr, Theoretical foundations of digital signal processing // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 352–357.
L.B.PETRYSHYN, M.L.Petrišin, Theoretical and methodological bases of the recursive code sequences formation // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2014 vip. 2 t. 2, s. 12–19.
M.L.Petrišin, L.B.PETRIŠIN, Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2015 vip. 4, s. 49–58.
L.B.PETRIŠIN, M.L.Petrišin, Efficacy fibonacci-similar number systems // W: Informacionnye tehnologii i zaŝita informacii v informacionno-kommunikacionnyh sistemah : monografiâ / pod. red. V.S. Ponomarenko ; Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo TOV “Ŝedra sadiba plûs”, 2015. — ISBN: 978-617-7225-03-3. — S. 25–40.
PETRIŠIN L.B. Polibonacci digital data conversion methods // W: “Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterna ìnženerìâ” : materìali p’âtoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 27–29 traviâ 2015 roku, Ivano-Frankìvs’k–Vinnicâ = “Information technology and computer engineering” : proceedings of the 5th international scientific conference : 2015, May, 27th to 29th, Ivano-Frankivsk–Vinnytsia / Mìnìsterstvo osvìti ì nayki Ukraïni, [etc.]. — Ivano-Frankìvs’k : Suprun B.P., 2015. — ISBN: 978-966-8969-66-9. — S. 81–82.
Петришин Л.Б. Фибоначчи-подобный метод кодирования сообщений и полибоначчи способ перехода к двоичному исчислению. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 15 (204) ч.1 Луганськ . 2013 – C. 158-165.
PETRYSHYN Lyubomyr Sposób i urządzenie do przetwarzania współrzędnych punktów na kod dwójkowy — [Method and device for processing the coordinates of points to binary code] / AGH im. S. Staszica w Krakowie ; wynalazca: PETRYSHYN L.. — Int.Cl.: G01D 5/247^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400085 A1 — Zgłosz. 2012-07-23 ; Opubl. 2013-01-07 // BUP; ISSN 0137-8015. — 2013 nr 1 s. 51.
Петришин Л.Б. Модель неуравновешенного субтрактивно-аддитивного взвешивания как основа эффективного преобразования формы информации. Вісник східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 17 (206) ч.2 Луганськ . 2013 – C. 92-97.
Петришин Л.Б., Борисенко А.А. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РЕКУРСИВНОГО КОДИРОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –403-404
Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.
L.B. PETRYSHYN, Analysis of the Walsh basis as the transitional system to recursive ordering functions systems // W: ÌTKM 2016 [Dokument elektroniczny] : Ìnformacìjnì Tehnologiï ta Komp’ûterne Modelûvannâ : Mìžnarodna naukovo – praktična konferencìâ : 23–28 travnâ 2016 Ìvano-Frankìvs’k – Âremče / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — [Âremče : s.n.], 2016. — S. 75–79.
PETRYSHYN L. Application of anti-grey code in digital components diagnosing // W: 2\textsuperscript{nd} international conference on Computer algebra and information technologies : August 21–26, 2016, Odessa, Ukraine : abstracts = II mìžnarodna konferencìâ ”Komp’ûterna algebra ta ìnformacìjnì tehnologìï” : 21–26 serpnâ 2016 r., Odesa, Ukraïna : tezi dopovìdej / Ì.Ì. Mechanikov Odess National University. — Odesa : TEC, 2016. — ISBN: 978-617-7337-43-9. — S. 55
Lubomyr PETRYSHYN. Applying of the Walsh functions systems in navigation digital data processing // W: MSNMC 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE 4th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control : October 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine : proceedings / Ministry of Education and Science of Ukraine, IEEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, National Aviation University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraine : IEEE], cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-1053-0. — S. 300–303.
PETRYSHYN L.B. Fundamentals of recursive data coding // W: Tezi dopovìdej p’âtoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 19–21 kvìtnâ 2016 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : TOV «Nìlan-LTD», 2016. — ISBN: 978-966-924-231-0. — S. 6–9.
A.V. Izmajlov, L.B. PETRIŠIN, Symmetric ternary functions and their application in digital information processing // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2016 vip. 4, s. 41–44.
Artem Ìzmajlov, Lyubomyr PETRYSZYN, Discrete symmetric ternary wavelet transform and its application for digital information processing in dispersed management systems // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs’k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs’k : Suprun V.P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 152–155.

Additional information:

Sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów AGH.

Weryfikacja efektów kształcenia:
- efekty związane z wiedzą teoretyczną na kolokwiach oraz egzaminie;
- efekty związane z umiejętnościami i kompetencjami na ćwiczeniach projektowych.

Podstawą zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny końcowej ze średnią ważoną > 3,0.
Podstawą zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie liczby punktów, uzyskanych z kolokwiów na wykładach w toku semestru, podaną na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz koniecznym jest zaliczenie kolokwiów teoretycznych.

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na kolokwiach ustala wykładowca w trybie indywidualnym.
Podstawą zaliczenia części projektowej jest aktywny udział w zajęciach projektowych, modelowanie przy komputerach zadań praktycznych, obrona sprawozdań z wykonanych zadań projektowych w toku semestru. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych ustala prowadzący w trybie indywidualnym.

Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia w toku semestru skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia/egzaminu.
Poprawa oceny niedostatecznej jest możliwa tylko jeden raz.
Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.