Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to game theory
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-014-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Po ukończeniu kursu student potrafi rozwiązywać problemy życia społecznego i gospodarczego w kontekście poszukiwania równowagi teoriogrowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest gotów do dążenia do równowagi rynkowej w warunkach konkurencji IE1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi znajdować punkt równowagi w postępowaniu uczestników gry rynkowej IE1A_U03 Test
M_U002 Potrafi modelować zjawiska społeczne i gospodarcze w języku teorii gier IE1A_U02 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ludzi w warunkach konkurencji i kooperacji IE1A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest gotów do dążenia do równowagi rynkowej w warunkach konkurencji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi znajdować punkt równowagi w postępowaniu uczestników gry rynkowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi modelować zjawiska społeczne i gospodarcze w języku teorii gier - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz ludzi w warunkach konkurencji i kooperacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Klasyfikacja gier. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Preferencje i użyteczność. Gry z Naturą.
3. Gry dwuosobowe o sumie zerowej. Metody rozwiązań.
4. Gry o sumie niezerowej. Równowagi, negocjacje, groźby. Wybrane typy gier.
5. Gry statyczne i dynamiczne.
6. Równowaga Nasha. Równowaga bayesowska.
7. Gry w postaci ekstensywnej.
8. Gry koalicyjne, zbiór przetargowy, rdzeń, zbiory stabilne.
9. Gry koalicyjne, wartości i indeksy siły. Zastosowania.

Project classes:

1. Budowanie modeli dla gier z wykorzystaniem programowania liniowego.
2. Loterie. Analiza i budowa gier modelujących sytuacje podejmowania decyzji
uwzględniających ryzyko lub niepewność, różne preferencje graczy, różne funkcje
użyteczności.
3. Konstrukcja gier o sumie zero. Praktyczne rozgrywanie gier bez punktu siodłowego i
próba dojścia do rozwiązania optymalnego. Rozwiązywanie gier różnymi metodami w
tym również graficznymi.
4. Analiza, konstrukcja i rozwiązywanie gier o sumie niezerowej.Znajdowanie
równowagi w grach o sumie niezerowej.
5. Analiza, konstrukcja gier w postaci drzewa i sprowadzanie do postaci normalnej.
Metody rozwiązań.
6. Analiza, konstrukcja i rozwiązywanie gier w postaci funkcji charakterystycznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 8 h
Participation in lectures 8 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Preparation for classes 33 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Watson, J. (2002) Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa.
2. Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H. (1997) Konkurencja i kooperacja. Teoria
gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa: WNT.
3. Straffin, P.D. (2001) Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:
1. Drabik E. (1998) Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
Białystok.
2. Owen G. (1975) Teoria gier, PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Paliński A., Jędrusik S. (2008), Gra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji
inwestycyjnych, Ekonomia Menedżerska, nr 3, s. 77–88.
2. Paliński A. (2013), Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier,
Uczelniane Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
3. Paliński A. (2015), Game-Theoretic Approach to Bank Loan Repayment, Decision Making in
Manufacturing and Services, Vol. 9, No. 1, s. 79–88.
4. Paliński A. (2016), Spłata kredytu jako zagadnienie przetargowe, Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 297, s. 133–144.
5. Paliński A. (2016), Teoria gier i opcje rzeczywiste w warunkach asymetrycznych nakładów
inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr
301, s. 164–174.
6. Paliński A. (2018), Loan Payment and Renegotiation: The Role of the Liquidation Value, Argumenta
Oeconomica, No 1 (40), pp. 225-252.

Additional information:

None