Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-021-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Dyduch Alina (adyduch@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie rolę zakładu ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego i konieczność odpowiedzialnej polityki finansowej zakładu gwarantującej bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych IE1A_K04 Activity during classes,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi ustalić wynik finansowy zakładu ubezpieczeń (techniczny rachunek ubezpieczeń i ogólny rachunek zysków i strat) oraz określić i wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów IE1A_U13, IE1A_U03 Test,
Execution of exercises
M_U002 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń IE1A_U13, IE1A_U03 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładów ubezpieczeń, ich ujęcie w tradycyjnej rachunkowości oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym IE1A_W20 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie rolę zakładu ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego i konieczność odpowiedzialnej polityki finansowej zakładu gwarantującej bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ustalić wynik finansowy zakładu ubezpieczeń (techniczny rachunek ubezpieczeń i ogólny rachunek zysków i strat) oraz określić i wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów + - - + - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody pomiaru i ewidencji operacji gospodarczych zakładów ubezpieczeń, ich ujęcie w tradycyjnej rachunkowości oraz sposób prezentacji informacji o majątku, źródłach finansowania i efektach działalności w sprawozdaniu finansowym + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
1. Istota działalności zakładu ubezpieczeń i cechy charakterystyczne rachunkowości ubezpieczeniowej
2. Bilans zakładu ubezpieczeń
3. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń
4. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna zakładu ubezpieczeń
5. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
6. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń
7. Wynik techniczny i wynik ogólny zakładu ubezpieczeń
8. Sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 24 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw rachunkowości i finansów

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Hołda, A. Staszel, Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria,zadania, testy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014.
2. K. Jonas, A. Szkarłat-Koszałka, A. Mazurczak, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych. Zbiór zadań, „Debet”, Kraków 2012.
3. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, praca zbiorowa pod red. A. Karmańskiej, Difin, Warszawa 2003.
4. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017.
2. A. Dyduch, Znaczenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 47–63.
3 A. Dyduch, Assessment of the financial situation of insurance companies, [w:] Aspects of production engineering and management, ed. P. Łebkowski, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2011, s. 123–137.
4. A. Dyduch, K. Mendys, Przydatność informacji dodatkowej w ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 77–84.
5. A. Dyduch, Przydatność rachunku zysków i strat w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 2003, s. 153–160

Additional information:

None