Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Economics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-102-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Drożdż Marek (mdrozdz@zarz.agh.edu.pl)
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zadaniem modułu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki w skali mikro_ i makro-

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi podejmować decyzje w sposób przedsiębiorczy. IE1A_K08 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U002 Umie prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. IE1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z ekonomii. IE1A_W01 Examination
M_W002 Posiada teoretyczną wiedzę o podstawowych systemach gospodarczych i ich elementach. IE1A_W02 Examination
M_W003 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. IE1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi podejmować decyzje w sposób przedsiębiorczy. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi analizować bieżące procesy i wydarzenia gospodarcze wykorzystując posiadaną wiedzę z teorii ekonomii. - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie prognozować zmiany wskaźników funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje z ekonomii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada teoretyczną wiedzę o podstawowych systemach gospodarczych i ich elementach. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makro-. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Gospodarka jako system. Charakterystyka gospodarki rynkowej.
2. Relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne w gospodarce.
3. Struktura rynku: konkurencja doskonała; pełny monopol; konkurencja niedoskonała.
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele (gospodarstwo domowe; przedsiębiorstwo; państwo w gospodarce mieszanej).
5. Pojęcie rynku. Klasyfikacja rynków według różnych kryteriów.
6. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, podaż i cena głównymi determinantami gospodarki rynkowej.
7. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
8. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
9. Elastyczność dochodowa popytu i prawo Engla.
10. Cenowa elastyczność łukowa i punktowa. Pojęcie fleksybilności cen.
11. Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące.
12. Elastyczność cenowa podaży (łukowa i punktowa). Pojęcie ekspansybilności cen.
13. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta (teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena, krzywe obojętności, ograniczenia wyboru i optimum konsumenta).
14. Teoria produkcji (analiza funkcji produkcji w krótkim i długim okresie; izokwanty produkcji, izokoszty; optimum produkcji).
15. Koszty produkcji (analiza kosztów w krótkim okresie; analiza kosztów w długim okresie; graficzna interpretacja progów rentowności).
16. Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału).
17. Podstawowe problemy makroekonomii. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.
18. Zagregowana podaż i popyt. Równowaga makroekonomiczna – granica możliwości produkcyjnych.
19. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar: PKB, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe.
20. Dochód narodowy i jego pomiar. Determinanty dochodu narodowego.
21. Rola państwa w gospodarce rynkowej i skutki jego interwencji.
22. Polityka monetarna i fiskalna państwa. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
23. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy. Rola i rodzaje instytucji bankowych.
24. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna. Mechanizmy transmisji impulsów banku centralnego.
25. Koniunktura gospodarcza (wahania gospodarcze; teoria cyklu gospodarczego; rodzaje wahań cyklicznych; interwencjonizm państwowy, jego formy i skutki).
26. Bezrobocie, alternatywne definicje bezrobocia. Stopa bezrobocia. Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia.
27. inflacja i deflacja oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Rodzaje inflacji, jej przyczyny, skutki i sposoby zwalczania.
28. Handel międzynarodowy i polityka handlowa.
29. Wzrost gospodarczy.
30. Międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe.

Auditorium classes:

1. Teoria równowagi rynkowej. Popyt, jego rodzaje i czynniki kształtujące popyt.
2. Rodzaje elastyczności popytu (cenowa, mieszana i dochodowa).
3. Podaż i pozacenowe czynniki ją kształtujące. Elastyczność cenowa podaży.
4. Teoria wyboru konsumenta.
5. Teoria produkcji. Koszty produkcji.
6. Dochód narodowy i jego pomiar.
7. Rola państwa w gospodarce rynkowej.
8. Budżet państwa i zasady jego tworzenia.
9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. System pieniężno-kredytowy.
10. Bank centralny i jego funkcje. Polityka restrykcyjna i ekspansywna.
11. Koniunktura gospodarcza.
12. Bezrobocie.
13. inflacja i deflacja.
14. Wzrost gospodarczy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 52 h
Preparation for classes 57 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z zaliczenia i egzaminu.
Ocena z zaliczenia jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
2. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
3. Laidler D., Estrin S. (1991), Wstęp do mikroekonomii. Warszawa, Gebethner i Ska.
4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. VARIAN, H. R. Mikroekonomia, wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
6. Begg, D., S. Fischer, and R. Dornbusch. “Ekonomia. t. I, II.” Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (1998).
7. Samuelson, PA-Nordhaus. “WD: Ekonómia.” Elita. Bratislava (2000).
8. Acocella, Nicola. Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy. Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
9. Malaga K., Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką, C.H. Beck, Warszawa 2010.
10. Hall, Robert Ernest, and John B. Taylor. Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
11. Marciniak, Stefan, ed. Makro-i mikroekonomia: podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
12. Blaug, Mark. Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
13. Beksiak, Janusz. Ekonomia: kurs podstawowy. Wydawnictwo CH Beck, 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J., Łamasz B., Wzorek A. Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji /red. nauk. N. Iwaszczuk, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
2. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego // Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 214, s. 51–63.
3. Iwaszczuk N., Łamasz B. Współczesne metody zarządzania ryzykiem pogodowym podmiotów gospodarczych sektora energetycznego // Logistyka, 2014, nr 4, dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4322–4332.
4. Iwaszczuk N., Łamasz B., Muweis J. Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnym // [w:] Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej / red. nauk. H.Howaniec, W.Waszkielewicz, Z.Zontek, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 191–207.
5. Iwaszczuk N., Dyduch J., Jarzęcka A. Zarządzanie finansami osobistymi jako nowy kierunek rozwoju bankowości elektronicznej / [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka / red. P. Łebkowski, 2014, s. 293-308.
6. Heorhiadi N., Iwaszczuk N., Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 17–28.
7. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Oligopolistic market: stability conditions of the equilibrium point of the generalized Cournot-Puu model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 15-22.
8. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie // Innowacje w bankowości i finansach, Studia ekonomiczne Nr 174, tom II, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 160-172.
9. Iwaszczuk N., Lamasz B., Orłowska-Puzio J. Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
10. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Some features of application the delayed feedback control method to Cournot-Puu duopoly model // Econtechmod, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 29-38.
11. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J. Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 156, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 75-90.
12. Iwaszczuk N.L., Hnativ B.V., Kavalets І.І. Budowa uogólnionego modelu oligopolu Cournot-Puu oraz badania stabilności jego punktu równowagi // Journal of Numerical and Applied Mathematics, no. 2, 2013, s. 94-104.
13. Iwaszczuk N., Szydło S., Iwaszczuk O. Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych // Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne, Studia ekonomiczne Nr 145, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s. 139-150.
14. Iwaszczuk N., Drygaś P., Pusz P., Pusz R. Prognozowanie gospodarcze, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
15. Iwaszczuk N.L., Kavalets І.І. Delayed Feedback Control Method for Generalized Cournot-Puu Oligopoly Model / [w:] Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 108-123.
16. Iwaszczuk N., Heorhiadi N, Zima P. Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / [w:] Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. N. Iwaszczuk, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 45-60.
17. Iwaszczuk N., Kavalets I. Application of mathematical models in the study of oligopolistic market / [w:] „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości” / red. P. Pusz, 4/2012, s. 27-47.
18. Kulczycka J., Uberman R., Naworyta W., Korzyści makro- i mikroekonomiczne z wykorzystania kopalin towarzyszących i odpadów wydobywczych w górnictwie węgla brunatnego, 2012, no 83, s. 107-119.
19. Kulczycka J., Systemy podatkowe a konkurencyjność górnictwa, WUG, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie , nr 5 (81), Katowice 2001, s. 48-51.
20. Kot R., Kulczycka J., Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 2005, s. 85-95.
21. Kulczycka J., Nowe uwarunkowania dla przemysłu wydobywczego w Polsce po integracji z Unią Europejską, [w:] Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych – problemy praktyki, red. K. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, s. 75-86.
22. Kulczycka J., Kot R., Rola funduszy strukturalnych w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s.132-144.
23. Kulczycka J., Kot R., Możliwości wzrostu konkurencyjności gospodarki krajowej poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, AGH, Kraków 2004, s. 149-165.
24. Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Koneczna R., Henclik A., Cholewa M., Lelek Ł., Drożdż M., Adamski R., Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce, red. J. Kulczyckiej, E. Pietrzyk-Sokulskiej, Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012.
25. Muwies J., Ekologizacja działalności przedsiębiorstw w Polsce [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Fundacja UE w Krakowie, 2010, s. 115-129.
26. Iwaszczuk N., Muweis J., Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014.
27. Muwies J., Impact of Lisbon Strategy on Labour market In Poland, [w:] Ekonomika i menedzment w metalurgii: spornik naućnych rabot studentov i aspirantov kafedry ekonomiki i menedzmenta, red. L.A. Kostygovoj, Izdatielstwo UCEBA, Gosudarstviennyj Technologićieskij Universitet, Moskovskij institut stali i splavov, Moskwa 2008.
28. Muwies J., Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych, [w:] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
29. Muwies J., Zachowanie strategiczne przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] Społeczeństwo informacyjne: wiedza – praca – rozwój, red. W. Sewery i G. Barana, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na egzaminie;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.