Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-107-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac i projektów przedsiębiorczych IE1A_K08, IE1A_K05, IE1A_K02 Project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi sformułować przedsiębiorczy plan na podstawie zebranych przez siebie danych IE1A_U03, IE1A_U04, IE1A_U01 Project
M_U002 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją IE1A_U14 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań IE1A_W05 Examination
M_W002 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa IE1A_W06, IE1A_W04 Test
M_W003 Zna role kierownicze i elementy składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji IE1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac i projektów przedsiębiorczych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować przedsiębiorczy plan na podstawie zebranych przez siebie danych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna role kierownicze i elementy składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Bloki tematyczne:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne.
4. Proces zarządzania. Planowanie operacyjne.
5. Proces zarządzania. Organizowanie.
6. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
7. Proces zarządzania. Motywowanie. Role i umiejętności kierownicze. Style kierowania
8. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
9. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
10. Proces podejmowania decyzji.
11. Przedsiębiorczość i innowacja.
12. Źródła finansowania MSP i ich związek z formą prawną przedsiębiorstwa
13. Biznes plan – struktura i zastosowanie

Auditorium classes:

Bloki tematyczne:
1. Analiza progu rentowności.
2. Formułowanie misji i planu strategicznego.
3. Metody planowania operacyjnego.
4. Projektowanie struktur organizacyjnych.
5. Restrukturyzacja.
6. Motywowanie.
7. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
8. Proces podejmowania decyzji.
9. Analiza okazji rynkowych i ocena finansowa przedsięwzięcia gospodarczego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 22 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 55 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: ocena z zaliczenia (50%) i egzaminu (50%).
Ocena z zaliczenia: kolokwium końcowe (75%), punkty uzyskane na ćwiczeniach (zadania, udział w dyskusji, pytania sprawdzające) (25%). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% ogólnej liczby punktów i co najmniej 50% punktów z kolokwium.
Studenci mają obowiązek zaliczenia części wykładów prowadzonej metodą distance learning (zaliczenie DL nie modyfikuje oceny, lecz jest wymagane do zaliczenia przedmiotu)

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Dodatkowa:
1. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
2. Koźmiński A.F., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Additional information:

None