Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Database Systems
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-203-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Paliński Andrzej (palinski@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Macioł Andrzej (amaciol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przekazanie wiedzy o modelowaniu danych oraz wyrobienie umiejętności projektowania baz danych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole IE1A_U02, IE1A_U03, IE1A_U05, IE1A_K04 Project
Skills
M_U001 umie tworzyć aplikacje bazodanowe w środowisku oprogramowania biurowego IE1A_U06, IE1A_U19 Test
M_U002 umie posługiwać się językiem SQL IE1A_U10, IE1A_U17 Test
M_U003 umie projektować systemy bazodanowe z wykorzystaniem języków algorytmicznych i osadzonego SQL IE1A_U10, IE1A_U12 Test
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady modelowania danych IE1A_W11 Examination,
Test
M_W002 zna relacyjny model danych IE1A_W16, IE1A_W12 Examination
M_W003 zna i rozumie zasady dostępu do danych w języku SQL IE1A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie tworzyć aplikacje bazodanowe w środowisku oprogramowania biurowego - - + - - - - - - - -
M_U002 umie posługiwać się językiem SQL - - + - - - - - - - -
M_U003 umie projektować systemy bazodanowe z wykorzystaniem języków algorytmicznych i osadzonego SQL + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady modelowania danych + - + - - - - - - - -
M_W002 zna relacyjny model danych + - + - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zasady dostępu do danych w języku SQL + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do problematyki modelowania danych i baz danych.
2. Relacyjny model danych.
3. Normalizacja schematów logicznych relacji.
4. Podstawy języka zapytań SQL.
5. Wykorzystanie osadzonego SQL w aplikacjach.
6. Relacyjno-obiektowe i obiektowe bazy danych.
7. Fizyczna organizacja danych i zarządzanie transakcjami w bazie danych.

Laboratory classes:

1. Modelowanie danych za pomocą diagramów związków encji.
2. Obsługa prostego systemu zarządzania bazami danych (w pakiecie oprogramowania biurowego).
3. Projektowanie prostych schematów relacji z wykorzystaniem narzędzi CASE (diagramy ERD).
4. Projektowanie złożonych struktur relacyjnych baz danych.
5. Testowanie poprawności zaprojektowanych baz danych w systemach ZBD.
6. Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacji i tworzenia prostych aplikacji bazodanowych.
7. Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym.
8. Konstruowanie zaawansowanych zapytań w SQL.
9. Wykorzystanie możliwości proceduralnego rozszerzenia SQL do realizacji prostych projektów.
10. Kolokwium ze znajomości SQL.
11. Ustalenie zasad realizacji projektu prostych aplikacji z wykorzystaniem osadzonego SQL.
12. Projektowanie modułów dostępu do baz danych.
13. Projektowanie interfejsu użytkownika.
14. Prezentacja i ocena projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 14 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Completion of a project 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń projektowych. Ocena z laboratoriów wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny z projektu.
Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwiów i wykonania projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw programowania strukturalnego oraz oprogramowania biurowego.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1. Celko J.: SQL Zaawansowane techniki programowania. Mikom, Warszawa 1999.
2. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice 2005.
3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa 2003 (seria: Klasyka Informatyki).
4. Harrington, J.L.: SQL dla każdego. EDU-MIKOM, Warszawa 1998.
5. SQL – Język relacyjnych baz danych. WNT, Warszawa 1995.
6. Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
Oprogramowanie
1. Pakiet Microsoft Office.
2. Narzędzie CASE do sporządzania diagramów ERD np. Toad Modeler.
3. Serwer MS SQL
4. Microsoft Visual Studio.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Maciol, Andrzej, Relational Database as an Ontology Framework, 1st International Conference on Collective Intelligence – Semantic Web, Social Networks and Multigent Systems (ICCCI 2009). NEW CHALLENGES IN COMPUTATIONAL COLLECTIVE INTELLIGENCE Book Series: Studies in Computational Intelligence Volume: 244 Pages: 73-84 Published: 2009.
2. Maciol, Andrzej, Integration of data and rules in inference with queries method, 11th International Conference on Business Information Systems Location: Innsbruck, BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Book Series: LECTURE NOTES IN BUSINESS INFORMATION PROCESSING Volume: 7 Pages: 424-435 Published: 2008

Additional information:

Dopuszcza się organizację egzaminu zerowego na życzenie studentów.