Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Finance and ccounting
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-302-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student w ramach modułu poznaje podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości i finansów, niezbędne do zrozumienia prawideł funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji IE1A_K06, IE1A_K07, IE1A_U01 Project
Skills
M_U001 Przygotowuje samodzielnie analizę kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa IE1A_U04, IE1A_U01 Project
M_U002 Potrafi analizować proponowane rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych jak również potrafi wykorzystać wiedzę o metodach i procedurach ustalania wyniku finansowego. IE1A_U04, IE1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa IE1A_W20 Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat rachunkowości podmiotów gospodarczych IE1A_W20 Activity during classes,
Examination
M_W003 Ma wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych i finansowych oraz o procesach ich zmian IE1A_W17 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Przygotowuje samodzielnie analizę kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować proponowane rozwiązania w zakresie ewidencji operacji gospodarczych jak również potrafi wykorzystać wiedzę o metodach i procedurach ustalania wyniku finansowego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat rachunkowości podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych i finansowych oraz o procesach ich zmian + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
Podstawy prawne rachunkowości i instytucje je kształtujące.
Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.
Konto księgowe.
Ujęcie ewidencyjne wybranych grup aktywów.
Koszty i ich ewidencja.
Ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego
Sprawozdanie finansowe.
Przepływy pieniężne.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza finansowa
Kształtowanie struktury kapitału firmy. Kapitały własne, kapitały obce, koszt kapitału.

Auditorium classes:

Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.
Konto księgowe.
Ujęcie ewidencyjne wybranych grup aktywów.
Koszty i ich ewidencja.
Ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego
Sprawozdanie finansowe.
Przepływy pieniężne.
Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – analiza finansowa.

Kolokwium zaliczeniowe.

Projekt:
Samodzielna analiza finansowa przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 32 h
Completion of a project 35 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest jako średnia ważona: 60% ocena z kolokwiuw i 40% ocena z projektu.
Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z kolokwium i projektu.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do
jednego kolokwium poprawkowego.
Egzamin: pisemny.

Ocena końcowa to średnia ważona: 50% ocena z ćwiczeń i 50% ocena z egzaminu.
Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe. Pod redakcją J. Sawickiej i A. Stronczek, Wraszawa Wydawnictwo CeDeWu, 2011
2. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw część I. Pod redakcją K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,Wrocław 2012
2. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Pod redakcją Walczaka M.,Warszawa, Difin 2007,
3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN, 2004.
4. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008
5. Świderska G.K., Więcław W., Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
2. Materiały, towary i produkty pracy. Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011.
3. KSP Polonia Warszawa’s financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; 2013 vol. 19.
4. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego: Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 99, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Additional information:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych: nieusprawiedliwiona absencja powyżej 20%
zajęć skutkuje brakiem zaliczenia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (egzaminie) powoduje utratę danego terminu.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.