Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-304-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Puka Radosław (rpuka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespołach projektowych, przyjmując podstawowe role w procesie realizacji projektów IE1A_K05, IE1A_K04, IE1A_K08 Involvement in teamwork,
Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi zarządzać ryzykiem projektu IE1A_U20, IE1A_U17 Test
M_U002 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu IE1A_U02, IE1A_U03, IE1A_U12 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 zna metody wykorzystujące elementy programowania sieciowego – analiza PERT oraz ścieżki krytycznej IE1A_W11 Test
M_W002 zna techniki planowania i realizacji projektów IE1A_W11, IE1A_W16 Test
M_W003 zna standardowe narzędzia dotyczące zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute, metodyką PRINCE2 IE1A_W11 Test
M_W004 zna podstawowe założenia metodyk PMI/PMBok, PRINCE2 oraz metodyk zwinnych IE1A_W04, IE1A_W08, IE1A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespołach projektowych, przyjmując podstawowe role w procesie realizacji projektów - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zarządzać ryzykiem projektu - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody wykorzystujące elementy programowania sieciowego – analiza PERT oraz ścieżki krytycznej + - - + - - - - - - -
M_W002 zna techniki planowania i realizacji projektów + - - + - - - - - - -
M_W003 zna standardowe narzędzia dotyczące zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute, metodyką PRINCE2 + - - + - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe założenia metodyk PMI/PMBok, PRINCE2 oraz metodyk zwinnych - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia projektu i zarządzania projektami. Główne etapy zarządzania projektami. Złoty trójkąt projektu. Definiowanie zakresu projektu.
2. Zasoby odnawialne i nieodnawialne. Alokacja zasobów do projektu. Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym. Role w projekcie.
3. Planowanie i harmonogramowanie zadań w projekcie.
4. Monitorowanie realizacji projektów, metoda wartości wypracowanej.
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Project classes:

1. Definiowanie karty projektu. Określanie kamieni milowych, zadań oraz ryzyka.
2. Wykorzystanie MS Project do harmonogramowania, alokacji zasobów, monitorowania i raportowania realizacji projektów.
3. Szacowanie ryzyka w projekcie.
4. Opracowanie wspólnego projektu – przydział ról i omówienie zadań.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Contact hours 24 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jest jako średnia z oceny z kolokwiów (0,4), wykonywanych ćwiczeń (0,3) oraz projektu końcowego (0,3).

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość pakietu Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny Excel)

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Zieliński Bogdan, Microsoft Project 2002 w praktyce. Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa 2004.
2. Chatfield Carl, Johnson Tymothy Microsoft Office-Project 2003 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
3. Szyjewski Zdzisław, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
4. Pawlak Marek, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
5. Brandenburg Henryk, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.

Oprogramowanie

1. Microsoft Excel 2013
2. Microsoft Office Project 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Radosław PUKA, Anna PUKA: Graficzna metoda wspomagania zarządzania zespołem kierowników projektów [W:] Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce, red. nauk. Joanny Kulczyckiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015
Anna PUKA, Przemysław WÓJCIK: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w projektach IT [W:] Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją / red. nauk. Janusz Toruński, Marcin Chrząścik, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015
Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Bartłomiej GAWEŁ, Paweł FILIPOWICZ, Antoni KORCYL, Alina KOZARKIEWICZ, Anna PILCH, Tadeusz PINDÓR, Krzysztof POSŁUSZNY, Leszek PREISNER, Mateusz WIERNEK: Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
Anna PILCH, Radosław PUKA: Zastosowanie analizy koszykowej do wsparcia procesu zarządzania ryzykiem projektów [W:] Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014
Bartłomiej GAWEŁ, Anna PILCH: Metody identyfikacji kluczowych czynników ryzyka w projektach IT [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 21–22 listopada 2013
Radosław PUKA, Anna PILCH: Koncepcja planu zarządzania ryzykiem w projektach IT w oparciu o metodykę Scrum oraz model dojrzałości CMMI — The concept of risk management plan for it projects based on Scrum and CMMI maturity model [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 22–23 listopada 2012

Additional information:

None