Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Operational Research
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-401-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Korcyl Antoni (akorcyl@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Marek (mmagiera@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zapisać model zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych na komputerze IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U17 Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski z wyników obliczeń wybranymi algorytmami rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IE1A_U02, IE1A_U17 Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienie decyzyjne i optymalizacyjne za pomocą prostych algorytmów IE1A_U02, IE1A_U17 Examination,
Test
M_U004 Potrafi sformułować matematyczne modele wybranych zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IE1A_U02, IE1A_U17, IE1A_U08 Test,
Project,
Examination
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych IE1A_W13 Examination,
Test
M_W002 Wie jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne zagadnienia decyzyjne i optymalizacyjne IE1A_W13 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zapisać model zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych na komputerze + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski z wyników obliczeń wybranymi algorytmami rozwiązywania zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienie decyzyjne i optymalizacyjne za pomocą prostych algorytmów + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi sformułować matematyczne modele wybranych zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zagadnień decyzyjnych i optymalizacyjnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne zagadnienia decyzyjne i optymalizacyjne + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Badania operacyjne jako ilościowe metody zarządzania
2. Programowanie liniowe (PL)
3. Dualność, analiza wrażliwości, programowanie parametryczne
4. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe (PLCM)
5. Programowanie nieliniowe
6. Programowanie liniowe wielokryterialne
7. Elementy teorii grafów
8. Programowanie dynamiczne
9. Planowanie projektów
10. Algorytmy heurystyczne
11. Teoria podejmowania decyzji i elementy teorii gier
12. Zagadnienia wieloatrybutowe
13. Wdrażanie metod badań operacyjnych

Project classes:

1. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PL w arkuszu kalkulacyjnym
2. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PL za pomocą języka modelowania algebraicznego
3. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PLCM w arkuszu kalkulacyjnym
4. Budowa modeli i rozwiązywanie zadań PLCM za pomocą języka modelowania algebraicznego
5. Budowa modelu i planowanie projektu
6. Analiza zagadnienia za pomocą drzewa decyzyjnego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 43 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym jest zdanie egzaminu, zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów. Ocena końcowa jest obliczana jako: 0.6 *ocena pozytywna z egzaminu + 0,4 ocena pozytywna z ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie matematyki w poprzednich semestrach.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bronson R., Naadimuthu G.: Operations Research, McGRAW-HILL. 1997.
2. Carter M.W. , Camille C. Price C. C.: Operations Research: A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
3. Krawczyk S.: Metody ilościowe w planowaniu, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
4. Savage S.L.: Decision Making with Insight, Thomson Learning, 2003.
5. Sawik T.: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków, 1998.
6. Williams H.P.: Model Building in Mathematical Programming, Wiley, 1999.
7.Kaczmarczyk W., 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
2. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
3. Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski, 2013, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń projektowych z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.