Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internet technologies
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-404-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Duda Jerzy (jduda@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Potiopa Piotr (ppotiopa@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu IE1A_K03, IE1A_K05, IE1A_K02 Presentation,
Execution of a project
M_K002 ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technik budowania aplikacji internetowych oraz potrzeby śledzenia nowych specyfikacji stosowanych języków IE1A_K06, IE1A_K01 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_K003 potrafi ocenić rolę i znaczenie aplikacji internetowych dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej oraz ocenić możliwość wykorzystania tych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorstw IE1A_K07, IE1A_K09 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem języków PHP (strona serwera) oraz JavaScript (strona klienta) IE1A_U06, IE1A_U19 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zbudować poprawną składniowo stronę w języku (X)HTML oraz oddzielną warstwę prezentacji wykorzystującą język CSS IE1A_U19 Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi zidentyfikować podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych i potrafi im przeciwdziałać IE1A_U19, IE1A_U18 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi wraz z zespołem zaprojektować, a następnie stworzyć aplikację internetową z dostępem do bazy danych IE1A_U19, IE1A_U17, IE1A_U12, IE1A_U10 Execution of a project
Knowledge
M_W001 wie jak klasyfikować i wybierać architektury oraz technologie budowania aplikacji internetowych IE1A_W24, IE1A_W16, IE1A_W21 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawowe wzorce architektoniczne (w tym wzorzec MVC) i rozumie zasady budowania aplikacji zgodnych z tymi wzorcami IE1A_W24, IE1A_W12, IE1A_W21 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W003 wie jak stosować składnię i semantykę języków PHP oraz JavaScript; zna użyteczne biblioteki dla tych języków IE1A_W24, IE1A_W12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 zna i rozumie zasady i techniki tworzenia stron WWW i wie jak klasyfikować i stosować aktualne specyfikacje języków HTML, XHTML i CSS IE1A_W24 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu - - - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technik budowania aplikacji internetowych oraz potrzeby śledzenia nowych specyfikacji stosowanych języków - - - + - - - - - - -
M_K003 potrafi ocenić rolę i znaczenie aplikacji internetowych dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej oraz ocenić możliwość wykorzystania tych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem języków PHP (strona serwera) oraz JavaScript (strona klienta) - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zbudować poprawną składniowo stronę w języku (X)HTML oraz oddzielną warstwę prezentacji wykorzystującą język CSS - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zidentyfikować podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych i potrafi im przeciwdziałać - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi wraz z zespołem zaprojektować, a następnie stworzyć aplikację internetową z dostępem do bazy danych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wie jak klasyfikować i wybierać architektury oraz technologie budowania aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe wzorce architektoniczne (w tym wzorzec MVC) i rozumie zasady budowania aplikacji zgodnych z tymi wzorcami + - - - - - - - - - -
M_W003 wie jak stosować składnię i semantykę języków PHP oraz JavaScript; zna użyteczne biblioteki dla tych języków + - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie zasady i techniki tworzenia stron WWW i wie jak klasyfikować i stosować aktualne specyfikacje języków HTML, XHTML i CSS + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Języki znaczników do tworzenia stron WWW

  Języki HTML i XHTML. Poprawność strukturalna kodu strony. Starzenie się kodu.

 2. Warstwa prezentacji strony WWW (CSS)

  Koncepcja separacji warstw strony WWW. Kaskadowe arkusze stylów. Separatory. Model pudełkowy. Przyszłość CSS. Typografia strony. Responsive web-design.

 3. Infrastruktura aplikacji internetowej

  Model aplikacji internetowej, warstwy aplikacji. Serwery WWW i serwery aplikacji. Protokół HTTP i obsługa żądań HTTP przez serwer. Skrypty CGI.

 4. Język PHP

  Definiowanie zmiennych w PHP. Tablice superglobalne. Składnia języka PHP i składnia alternatywna. Obsługa baz danych w PHP. Obsługa ciastek oraz sesji.

 5. Model programowania obiektowego w PHP5 i architektura MVC

  Model programowania obiektowego w PHP5. Model PDO. Wybrane frameworki PHP. Mapowanie obiektowo-relayjne ORM.

 6. Język skryptowy JavaScript

  Standard języka JavaScript (ECMAScript). Model obiektowy (prototypowanie). Wykorzystanie Document Object Model. Technika AJAX.

 7. Semantic Web

  URI. Język RDF i schematy RDF. Język SPARQL. Ontologie i język OWL. Koncepcja Internet of Things.

Project classes:
 1. Tworzenie stron WWW w językach HTML i XHTML

  Szablon strony. Określanie strony kodowej. Podstawowe elementy formatujące stronę. Różnice pomiędzy językiem HTML a XHTML.

 2. Sprawdzanie poprawności składniowej

  Narzędzia do sprawdzania poprawność strukturalnej stron WWW (walidatory). Wykrywanie i usuwanie błędów. Rozróżnianie różnych wersji i specyfikacji języków. Przestarzałe elementy.

 3. Tworzenie warstwy prezentacji strony

  Kaskadowe arkusze stylów CSS. Modele osadzania CSS w kodzie HTML/XHTML. Separatory CSS, dziedziczenie stylów. Tworzenie struktury strony za pomocą znaczników div. Model pudełkowy. Przeźroczystość i inne rozszerzenia CSS2.

 4. Wprowadzenie do języka PHP

  Konfiguracja i uruchomienie serwera Apache z modułem PHP. Tworzenie skryptów PHP. Podstawowa składnia PHP.

 5. Obsługa formularzy i model obiektowy w PHP

  Zmienne superglobalne w PHP. Przesyłanie formularzy w PHP metodą GET i metodą POST. Obiektowe podejście do programowania w PHP.

 6. Komunikacja z bazą danych w PHP

  Obsługa dostępu do baz danych z poziomu PHP. Model PDO. Połączenie, wykonywanie zapytań, odczyt rekordów. Konfiguracja pluginów baz danych w PHP.INI.

 7. Obsługa sesji oraz podstawowe zabezpieczenia w PHP

  Sesje w PHP. Aspekty bezpieczeństwa w PHP. Uwierzytelnianie i autoryzacja, bezpieczeństwo sesji.

 8. Projekt aplikacji internetowej do wykonania w zespole

  Przygotowanie do realizacji projektu aplikacji internetowej. Dobór zespołów. Przydział tematów oraz zadań dla zespołów. Omówienie koncepcji realizacji.

 9. Język JavaScript

  Składnia języka w JavaScript. Osadzanie skryptów na stronie WWW. Dostęp do modelu DOM. Walidacja formularzy po stronie klienta. Tworzenie klas poprzez prototypownie.

 10. Biblioteka jQuery

  Sposoby wykorzystanie funkcji biblioteki jQuery. Dostęp do elementów DOM za pomocą jQuery. Mechanizm Callback.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 14 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jest jako średnia z oceny z egzaminu (waga 0,6) oraz oceny z laboratoriów (waga 0,4). Ocena z laboratoriów wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych z kolokwiów (waga 0,6) oraz oceny z projektu (waga 0,2) i ćwiczeń e-learningowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego, a także relacyjnych baz danych i języka SQL.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. J. N. Robbins: HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice 2006.
2. E. A. Meyer: CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III, Helion, Gliwice 2008.
3. M. Davis, J. Phillips: PHP i MySQL. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2007.
4. S. Powers: JavaScript. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2007.
Literatura uzupełniająca:
5. W. R. Stanek: XML – Vademecum, Microsoft Press 2002.
6. E. White, J. D. Eisenhamer: PHP 5 w praktyce, Helion, Gliwice 2007.
Oprogramowanie
1. Edytor języka (X)HTML np. KEd, Core Editor.
2. Serwer Apache+PHP+MySQL np. WAMP
3. Edytor języka PHP np. KEd lub NetBeans.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Distributed evolutionary computing system based on Web browsers with JavaScript / Jerzy DUDA, Wojciech Dłubacz // W: Applied parallel and scientific computing : 11th international conference : PARA 2012 : Helsinki, Finland, June 10–13, 2012 : revised selected papers / eds. Pekka Manninen, Per Öster. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2013

GPU acceleration for the web browser based evolutionary computing system / Jerzy DUDA, Wojciech Dłubacz // W: ICSTCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 17th International Conference on System Theory, Control and Computing : joint conference of SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17 : October 11–13, 2013, Sinaia, Romania

Sposób i system wykonywania obliczeń rozproszonych w przeglądarkach internetowych — [Method and system for performing distributed calculations in the Internet browsers] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUDA Jerzy, Dłubacz Wojciech. — Int.Cl.: G06F 17/00 — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406727 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406727 z dn. 2013-12-30

Additional information:

None