Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Financial and actuarial mathematics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-506-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Suder Marcin (msuder1@zarz.agh.edu.pl)
Machno Artur (amachno@zarz.agh.edu.pl)
Machowska Małgorzata (mmachow@agh.edu.pl)
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IE1A_K07, IE1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Umie porównać projekty inwestycyjne, wycenia wartość instrumentów dłużnych i udziałowych IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U002 Oblicza przyszłą i teraźniejszą wartość renty, potrafi określić wielkość renty wieczystej oraz umie porównywać renty IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U003 Oblicza wartość przyszłą i obecną pieniądza, wyznacza wielkość stopy procentowej i dyskontowej IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U004 Umie zbudować tabele spłaty kredytów i pożyczek IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U005 Określa optymalny skład portfela przy zadanej awersji do ryzyka IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U006 Wyznacza wielkość jednorazowej składki ubezpieczenia na życie i dożycie IE1A_U07, IE1A_U02, IE1A_U03 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Zna zasady obliczania wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek ich konwersje, rachunek rent IE1A_W09 Test
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfela IE1A_W09 Test
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z rachunku aktuarialnego IE1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie porównać projekty inwestycyjne, wycenia wartość instrumentów dłużnych i udziałowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Oblicza przyszłą i teraźniejszą wartość renty, potrafi określić wielkość renty wieczystej oraz umie porównywać renty - - - - - - - - - - -
M_U003 Oblicza wartość przyszłą i obecną pieniądza, wyznacza wielkość stopy procentowej i dyskontowej - - - - - - - - - - -
M_U004 Umie zbudować tabele spłaty kredytów i pożyczek - - - - - - - - - - -
M_U005 Określa optymalny skład portfela przy zadanej awersji do ryzyka - - - - - - - - - - -
M_U006 Wyznacza wielkość jednorazowej składki ubezpieczenia na życie i dożycie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady obliczania wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek ich konwersje, rachunek rent + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfela + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z rachunku aktuarialnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Stopa procentowa i stopa dyskontowa – pojęcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i obecna (bieżąca) – M_W001.
2. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego. – M_W001
3. Przepływy pieniężne – analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej – M_W001.
4. Kredyty – schematy spłaty. Metody konwersji długu- M_W001.
5. Metody oceny i porównywania projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych i udziałowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych – M_W001.
6. Określanie składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie – M_W002.
7. Elementy teorii portfela – M_W003.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 24 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z kolokwium końcowego skorygowaną o liczbę punktów z aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3, 0) z ćwiczeń.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania zajęć w terminach poprawkowych ustalonych przez prowadzącego ćwiczenia.

Na każdym z terminów poprawkowych zaliczenie poprawkowe ma formę pojedynczego kolokwium zaliczeniowego.

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

wiedzy: student wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu rachunku różniczkowego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
umiejętności: student potrafi wykonywać podstawowe operacje matematyczne, obliczać miary poznane w ramach statystyki opisowej, posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel
kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie oraz samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat

Recommended literature and teaching resources:

1. Dobija, M., Smaga, E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1996.
2. Gurgul, H., Suder, M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer 2013.
3. Podgórska, M., Klimkowska, J. Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
4. Gurgul, H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Student ma do dyspozycji 28h konsultacji w ciągu semestru. Jednym z celów konsultacji jest umożliwienie studentom lepszego zrozumienia treści wykładów i ćwiczeń projektowych w przypadku gdy napotykają na trudności w samodzielnym studiowaniu wyłożonego materiału.

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia, uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego.