Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Informatics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZIE-1-508-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Information Technology and Econometrics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Pełech-Pilichowski Tomasz (tomek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pełech-Pilichowski Tomasz (tomek@agh.edu.pl)
Module summary

Zdobycie/ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie identyfikowania potrzeb oraz tworzenie rozwiązań ICT w obszarze pozyskiwania i przetwarzania informacji i wiedzy z danych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ciągłej potrzeby modyfikowania środowiska sprzętowo-programowego w organizacji oraz możliwości wynikających z zastosowania technologii internetowych/sieciowych IE1A_K06, IE1A_K01 Activity during classes
M_K002 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu IE1A_K03, IE1A_K05, IE1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 umie zidentyfikować oraz ocenić zagrożenia utraty bezpieczeństwa informacji ekonomicznej oraz wie jak dobierać odpowiednie rozwiązania organizacyjne potrafi wraz z zespołem zaprojektować/wdrożyć oprogramowanie wspomagające przetwarzanie informacji ekonomicznej IE1A_U10, IE1A_U19, IE1A_U17, IE1A_U18, IE1A_U12, IE1A_W21 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady doboru oprogramowania w zależności od charakterystyki organizacji; potrafi i wie jak ocenić jego przydatność potrafi scharakteryzować znaczenie informacji ekonomicznej; wie jakie są możliwości efektywnego przetwarzania informacji ekonomicznej w organizacji IE1A_U06, IE1A_K09, IE1A_W11, IE1A_W16 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ciągłej potrzeby modyfikowania środowiska sprzętowo-programowego w organizacji oraz możliwości wynikających z zastosowania technologii internetowych/sieciowych - - - - - - - - + - -
M_K002 potrafi pracować w zespole; potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją projektu oraz prezentować wyniki zespołu - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 umie zidentyfikować oraz ocenić zagrożenia utraty bezpieczeństwa informacji ekonomicznej oraz wie jak dobierać odpowiednie rozwiązania organizacyjne potrafi wraz z zespołem zaprojektować/wdrożyć oprogramowanie wspomagające przetwarzanie informacji ekonomicznej - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie zasady doboru oprogramowania w zależności od charakterystyki organizacji; potrafi i wie jak ocenić jego przydatność potrafi scharakteryzować znaczenie informacji ekonomicznej; wie jakie są możliwości efektywnego przetwarzania informacji ekonomicznej w organizacji - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Dyskusja
1. Dane, informacja, wiedza, pozyskiwanie wiedzy z danych. Społeczeństwo
informacyjne. System informacyjny a system informatyczny. Informacja ekonomiczna.
2. Bezpieczeństwo danych, informacji, systemów. Zapwenienie bezpieczeństwa danych. Polityka bezpieczeństwa danych. Penalizacyjne mechanizmy ochrony danych.
3. Wspomaganie organizacji z wykorzystaniem ICT. Problematyka określania potrzeb informacyjnych. Rynek i biznes elektroniczny, rynek produktów informatycznych. Organizacje wirtualne. Systemy B2B, B2C, B2G (B2P), G2C, G2B. Systemy dedykowane a powielarne. Ekonomika przedsięwzięć informatycznych. Cykl życia systemu informatycznego. Zarządzanie projektami informatycznymi, świadczeniem usług informatycznych.
4. Problemy komputerowej analizy i prezentacji (wizualizacji) danych, informacji oraz wiedzy. Preprocessing danych. Selekcja i agregacja rozproszonych danych, wyszukiwanie syntaktyczne i semantyczne. Znaczenie eksploracji danych dla organizacji. Paradygmaty tworzenia oprogramowania. Interoperacyjność i neutralność technologiczna.
5. Systemy dziedzinowe i zintegrowane. Systemy CRM, elektronicznego obiegu dokumentów, sklepy internetowe, systemy rekomendacyjne, ekspertowe. Przetwarzanie w chmurze (cloud-computing), przetwarzanie rozproszone.

Projekty
1. Problematyka komputerowej analizy danych biznesowych. Problematyka tworzenia i utrzymania polityki bezpieczeństwa w organizacji. Rozdanie projektów, konsultacje projektowe.
2. Problematyka tworzenia i wdrażania rozwiązań ICT do wspomagania funkcjonowania organizacji. Rozdanie projektów, konsultacje projektowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 6 h
Preparation for classes 18 h
Completion of a project 16 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona z:
- wykonania projektu/implementacji rozwiązania wspomagającego funkcjonowanie organizacji, realizowanego w ramach prac własnych studentów, ocenianego w skali 0-10 punktów – waga 0.7.
- zaliczenia ww. projektu – waga 0.3
W szczególnych przypadkach możliwe jest realizowanie jednego projektu.
Forma przekazania projektów i ich zaliczania uzgadniana jest z prowadzącym.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w terminie oddania/zaliczenia projektu i powiadomieniu prowadzącego o nieobecności do 7 dni wyznaczany jest dodatkowy termin na oddanie/zaliczenie danego projektu.
W przypadku, gdy ocena końcowa z zajęć ćwiczeniowych, obliczona jako średnia ważona, jest niższa niż 3.0 i jednocześnie student był obecny na co najmniej połowie zajęć ćwiczeniowych, wówczas wyznaczany jest termin korekty oddanych prac lub ustalane są nowe tematy projektów. Termin na ich realizacje wynosi do 14 dni kalendarzowych.

Ocena końcowa wystawiana jest jako ocena końcowa uzyskana z ćwiczeń projektowych. Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej (maks. o 1.0) na podstawie dodatkowego kolokwium ustnego, w tym oceny 2.0.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw programowania, technik internetowych, podstaw baz danych, podstaw bezpieczeństwa danych, podstaw analizy statycznej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
1. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE 2010
2. Niedzielska E. (red.): Informatyka Ekonomiczna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
Literatura uzupełniająca
1. Lech P.: Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 http://www.przemyslawlech.info.pl/index_pliki/Lech_metodyka_ekonomicznej_oceny_przedsiewziec_informatycznych.pdf
2. Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych – podstawy, Wydawn. BTC, Legionowo 2007
3. W. Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieci : w teorii i praktyce. WNT 1997
4. Wierczyński G., Wiewiórowski W.R.: Informatyka prawnicza, Wolters Kluwer, 2012
5. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania, Placet, 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T.: Informatyzacja tekstu prawa, Wolters Kluwer, 2014
2. Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (edt.): Advances in business ICT, Springer 2014
3. Mach-Król M., Olszak C., Pełech-Pilichowski T. (edt.): Advances in ICT for business, industry and public sector, Springer, 2015

Additional information:

Na ćwiczeniach projektowych obecność jest obowiązkowa.
Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.