Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Osoba powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności: 1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw inżynierii materiałowej oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu inżynierii materiałowej; 2. wiedzę i umiejętności z zakresu chemii fizycznej, mechaniki i techniki cieplnej, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych procesów z obszaru inżynierii materiałowej; 3. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich; 4. wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowego oprogramowania systemów komputerowych; 5. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego; 6. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

15

General degree program characteristic:
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Part-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Inżynieria Materiałowa
  • Metalurgia
Field of study relationship with university development strategy and mission:

W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa zapewnia względną niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia ułatwiającą mobilność pionową. Mobilność poziomą zapewnia wspólna realizacja wybranych elementów programu studiów na kierunkach pokrewnych prowadzonych w ramach Wydziału. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Kierunek Inżynieria Materiałowa nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Specialty name:
Processing of Alloys and Special Materials

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

12

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Student zostaje wpisany na kolejny semestr, jesli nie przekroczy dopuszczalnego deficytu punktów, który wynosi 12 ECTS

Individual degree programmes:

Zgodnie z Regulaminem Studiów. Zasady są opisane pod adresem:http://www.dzn.agh.edu.pl

Rules of determining the final grade:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej (będącej średnią ocen wystawionych przez opiekuna pracy o recenzenta) oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%; dokładną wartość oraz wagi pozostałych ocen ustala Rada Wydziału.

Other comments:

W związku z tym, że osoba podejmująca studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskała w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia odpowiednie kompetencje do ich podjęcia lub — w przypadku braku niektórych z wymaganych kompetencji — może je uzupełnić w wyniku realizacji zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, opis efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia nie musi odnosić się do wszystkich efektów kształcenia wymienionych w opisie kwalifikacji drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych (opis kwalifikacji drugiego stopnia obejmuje łączne efekty kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów. Zasady są opisane pod adresem: http://www.dzn.agh.edu.pl

Additional information:

-