Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bazy danych w inżynierii materiałowej
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-102-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Matusiewicz Piotr (matus@agh.edu.pl)
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole IM2A_K02, IM2A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania informacji o materiałach inżynierskich z e-źródeł, baz danych o materiałach inżynierskich, baz wiedzy, korzystania z systemów doradczo-decyzyjnych IM2A_U02, IM2A_U01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawy konstrukcji i obsługi relacyjnych baz danych IM2A_W19 Test
M_W002 Zna podstawy strukturalnego języka zapytań SQL IM2A_W19 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania informacji o materiałach inżynierskich z e-źródeł, baz danych o materiałach inżynierskich, baz wiedzy, korzystania z systemów doradczo-decyzyjnych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy konstrukcji i obsługi relacyjnych baz danych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy strukturalnego języka zapytań SQL - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

1.Podstawowe pojęcia: baza danych, pożądane właściwości bazy danych, system zarządzania bazą danych, modele danych
( hierarchiczny, sieciowy, obiektowy, relacyjny).
2.Zasady projektowania baz danych – poziomy analizy (koncepcyjny, logiczny, przekształcenie modelu logicznego na fizyczny, projektowanie modelu fizycznego), encje, konstrukcja diagramu encji (ER) (konwencje graficzne).
3.Modelowanie relacyjne – relacyjne bazy danych: opis modelu, operacje na relacjach (algebra relacyjna), normalizacja, transakcje.
4.Strukturalny język zapytań SQL: standardy, instrukcje, składnia, przykłady.
5.MS Access jak system zarządzania relacyjnymi bazami danych: obiekty i struktura, etapy tworzenia relacyjnej bazy danych, właściwości programu.
6.Kwerendy: mechanizm QBE i SQL.
7.Projektowanie formularzy i raportów: formanty, elementy graficzne, formularz z podformularzem, układ raportu, pola wyliczeniowe w raporcie
8.Praca z makrami: dostępne czynności, makropolecenia i obsługa zdarzeń, makropolecenie AutoExec.
9.Aplikacja: menu, pasek narzędzi
10.Elementy programowania w Accessie ( moduły VBA ).
11.Ochrona i bezpieczeństwo danych ( tworzenie pliku MDE, szyfrowanie ). Integracja Accessa z Internetem.
12.Pozyskiwanie informacji o materiałach inżynierskich , korzystanie z e-źródeł i baz danych o materiałach inżynierskich (Ceramics Abstract, Binary Alloy Phase Diagrams, Engineered Materials Abstracts, Materials Business File, IMN itp.).
13.Korzystanie z systemów doradczo-decyzyjnych, baz wiedzy (bibliograficznych, biznesowych).
14.Rozdanie i omówienie indywidualnych projektów, dyskusja. 15.Prezentacja przygotowanych projektów , dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 21 h
Contact hours 10 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1.Beyon – Davies P.: Systemy baz danych. WNT 2003
2.Ullman J.D.: Systemy baz danych. WNT 1998
3.Chwastek R.: Bazy danych ( galaxy.uci.agh.edu.pl/~chwastek/lectures/db )
4.Nowakowska M., Zając E. : Microsoft Access. Programowanie Aplikacji. Mikom 1998
5.Prague C.N. : Access 2000 . Biblia, IDG Books
6.Forte S. : Access 2000. Księga Eksperta, Helion 2001
7.Harkins S.S., Hansen K., Gerhart T. : Poznaj Access 2000PL, Mikom Warszawa
8.Bluttman K., 100 sposobów na Access, Helion 2005
9.Kopertowska M., 144 porady Access, Mikom 2004
10.Allen S. , Modelowanie danych Helion 2006
11.Petersen J. Wprowadzenie do baz danych , Helion 2003
12.Whitehorn M., Marklyn B. , Relacyjne bazy danych , Helion 2003
13.Czapla K., Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL, Helion 2015
14. Domka P. , Bazy danych i systemy baz danych, WSiP, 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, T. SKOWRONEK, Statistical methods in contemporary quality management systems. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.], 2007 s. 21–26.
2. CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, K. SATORA, Statistical techniques in Six Sigma. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.]; 2007 s. 183–189.
3. K. WCISŁO, A. ADRIAN, A. CZARSKI, R. STACHURA, Zastosowania metod statystycznych do kontroli procesu wielkopiecowego. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2013 t. 80 nr 9, s. 638–643.

Additional information:

None