Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie struktury i własności materiałów
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-104-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Krawczyk Janusz (jkrawcz@agh.edu.pl)
dr inż. Kokosza Adam (akokosza@agh.edu.pl)
dr inż. Dąbrowski Robert (rdabrow@agh.edu.pl)
dr inż. Rożniata Edyta (edyta.rozniata@agh.edu.pl)
dr inż. Dziurka Rafał (dziurka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi opracować i przekazać informacje i własną opinię o projektowanym materiale lub strukturze i ich własnościach IM2A_K03 Activity during classes,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Umie praktycznie wykorzystać wiedze z zakresu inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów o określonej strukturze i własnościach IM2A_U02, IM2A_U09, IM2A_U01, IM2A_U11, IM2A_U05 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U002 W oparciu o znajomość warunków eksploatacji części maszyn lub narzędzi potrafi wskazać najważniejsze charakterystyki materiałowe lub własności, które powinny być brane pod uwagę w procesie projektowania lub doboru materiału z którego takie elementy powinny być wykonane IM2A_U09, IM2A_U10 Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U003 Umie rozwiązać proste problemy inżynierske związane z eksploatacją elementów części maszyn lub narzędzi, wykonanych z materiałów o okreslonej strukturze i własnościach. IM2A_U09 Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe relacje pomiędzy strukturą stali oraz innych materiałów a ich własnościami IM2A_W09, IM2A_W03 Test,
Test results
M_W002 Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania materiałów o okreslonej strukturze i własnościach na części maszyn lub elementy narzędzi, narażonych na rózne mechanizmy niszczenia. IM2A_W09, IM2A_W03, IM2A_W08 Project,
Participation in a discussion,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi opracować i przekazać informacje i własną opinię o projektowanym materiale lub strukturze i ich własnościach - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie praktycznie wykorzystać wiedze z zakresu inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów o określonej strukturze i własnościach - - - + - - - - - - -
M_U002 W oparciu o znajomość warunków eksploatacji części maszyn lub narzędzi potrafi wskazać najważniejsze charakterystyki materiałowe lub własności, które powinny być brane pod uwagę w procesie projektowania lub doboru materiału z którego takie elementy powinny być wykonane - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie rozwiązać proste problemy inżynierske związane z eksploatacją elementów części maszyn lub narzędzi, wykonanych z materiałów o okreslonej strukturze i własnościach. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe relacje pomiędzy strukturą stali oraz innych materiałów a ich własnościami + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania materiałów o okreslonej strukturze i własnościach na części maszyn lub elementy narzędzi, narażonych na rózne mechanizmy niszczenia. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Proces projektowania – metodologia postępowania (projektowanie produktu, stadia projektowania, narzędzia wspomagające)
2. Podstawowe kryteria doboru materiałów (materiał i jego wybór, problem kształtu, wytwarzanie i kształtowanie materiałów, funkcja i funkcjonalność)
3. Narzędzia projektowania (podstawowe wskaźniki i stałe materiałowe, wskaźniki funkcjonalności, wykresy doboru materiałów, tablice materiałowe i bazy danych)
4. Materiały inżynierskie i ich podstawowe charakterystyki (metale i ich stopy, polimery, elastomery, ceramiki, szkła i kompozyty)
5. Struktury stopów żelaza, ich własności i sposoby kształtowania cz.1 (austenit)
6. Struktury stopów żelaza, ich własności i sposoby kształtowania cz.2 (bainit i martenzyt)
7. Struktury stopów żelaza, ich własności i sposoby kształtowania cz.3 (ferryt, perlit i wydzielenia)
8. Zjawiska towarzyszące eksploatacji materiałów cz.1 (odkształcenie, pękanie, korozja i zmęczenie)
9. Podstawowe związki pomiędzy strukturą i własnościami materiałów

Project classes:

1.Przygotowanie modelu – określanie wymaganych własności projektowanego elementu
2.Dobór materiału na podstawie wymaganych własności
3.Wpływ składu chemicznego na strukturę materiałów
4.Wpływ struktury na własności mechaniczne materiałów – dobór materiałów na elementy maszyn i narzędzi
5.Wykorzystanie baz danych w projektowaniu struktury i własności materiałów
6.Projektowanie struktury i jej wpływu na własności materiałów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in project classes 21 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk. Praca zbiorowa pod redakcją L.A. Dobrzańskiego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
2. Leksykon materiałoznawstwa. Praca zbiorowa pod redakcją L.A. Dobrzańskiego. Wydawnictwo Verlagt Dashofer Sp. z o.o., Warszawa 2004
3. Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002
4. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998
5. Ashby M.F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996
6. Pacyna J.: Projektowanie składów chemicznych stali. Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, Kraków 1997
7. Pacyna J.: Metaloznawstwo pękania stali narzędziowych, Zeszyty Naukowe AGH. Zeszyt 120, Kraków 1988
8. Malkiewicz T.: Metaloznawstwo stopów żelaza. PWN, Kraków 1978
9. Blicharski M.: Odkształcanie i pękanie. Wydawnictwa AGH, Kraków 2002.
10. Przybyłowicz K.: Strukturalne aspekty odkształcania metali. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Kokosza, J.Pacyna: Formation of Medium Carbon TRIP Steel Microstructure During Annealing in the Intercritical Temperature Range ( http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2014/30.pdf )
2. A. Kokosza, J.Pacyna: Mechanical Stability of Retained Austenite in Unalloyed Structural Steels of Various Carbon Content ( http://imim.pl/files/archiwum/Vol4_2010/02.pdf )
3. J. Pacyna, R. Dąbrowski, E. Rożniata, A. Kokosza, R. Dziurka: Microstructure and Mechanical Properties of Structural Steel after Dynamic Cold Working Deformation ( http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2014/72.pdf )
4. http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak