Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-106-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. IM2A_U06, IM2A_U07 Examination,
Test,
Test results
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IM2A_U06, IM2A_U07 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. IM2A_U06, IM2A_U07 Examination,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IM2A_U06, IM2A_U07 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału IMiIP

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:


1. Inżynieria materiałowa i jej historia.
2. Rodzaje materiałów ( metale i niemetale; pierwiastki, związki chemiczne, materiały kompozytowe).
3. Stal ( stale węglowe; stale stopowe; korozja)
4. Historia metalurgii. Wielki piec.
5. Metale nieżelazne.
6. Polimery (naturalne i syntetyczne; termoplastyczne i termoutwardzalne)
7. Minerały i ceramika ( materiały mineralne i ceramiczne; szkło)
8. Beton (mieszanki; żelbeton)
9. Właściwości materiałów I (wytrzymałość na rozciąganie; sprężystość i plastyczność; rodzaje sił, odkształceń i defektów; fazy odkształceń plastycznych).
10. Właściwości materiałów II ( twardość; zmęczenie materiału, odporność na pękanie i pełzanie; podstawowe właściwości termiczne)
11. Zastosowanie metali w zależności od właściwości.
12. Kształtowanie, przeróbka plastyczna i obróbka cieplna materiału ( odlewanie, spiekanie i wyciskanie metalu).
13. Energia, ciepło, temperatura.
14. Połączenia niemechaniczne I (spawanie MIG/MAG). Połączenia niemechaniczne II (specjalistyczne metody spawania ; lutowanie; spoiwa).
15. Spawalnictwo z historycznego punktu widzenia.


Artykuły uzupełniające tematykę kursu:
Nanotechnologia. Praktyczne zastosowanie i przyszłość


FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Professional English in Use – Engineering, Mark Ibbotson
Cambridge English for Job Hunting

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.