Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zabytki kultury technicznej Krakowa i okolic
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-108-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ją publicznie prezentować. IM2A_K03, IM2A_K02 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii określonych obiektów lub technologii oraz do zaprezentowania pozyskanych informacji w sposób atrakcyjny i zrozumiały. IM2A_U01, IM2A_U06 Activity during classes,
Report
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju infrastruktury technicznej miasta Krakowa oraz historii rozwoju cywilizacji i historii rozwoju techniki. IM2A_W03 Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i jej wpływu na rozwój infrastruktury miast – na przykładzie Krakowa. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. IM2A_W19, IM2A_W12 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności z zakresu sposobu opracowywania zapisów obserwacji i pozyskanej wiedzy oraz potrafi samodzielnie wykonać dokumentację fotograficzną obserwowanych obiektów i ją udostępnić. Student potrafi pracować w zespole, przygotowywać grupowe opracowanie (prezentację), dzielić się zadaniami, organizować pracę i ją publicznie prezentować. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać wiedzę i informacje o otaczających go obiektach kultury materialnej i technicznej. Student potrafi wykorzystać techniki informatyczne do pozyskania wiedzy na temat historii określonych obiektów lub technologii oraz do zaprezentowania pozyskanych informacji w sposób atrakcyjny i zrozumiały. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju infrastruktury technicznej miasta Krakowa oraz historii rozwoju cywilizacji i historii rozwoju techniki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie historii rozwoju techniki i jej wpływu na rozwój infrastruktury miast – na przykładzie Krakowa. Student zna historyczne i współczesne trendy rozwoju techniki i kultury materialnej społeczeństw. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykładów

Wykład jest przeznaczony dla studentów II go stopnia studiów zaocznych kierunku Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W ramach wykładu zostanie przedstawiona historia rozwoju techniki i kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na rozwój miasta Krakowa. Przedstawiony zostanie rozwój cywilizacji a w tym rozwój miasta wynikający z pozyskiwania, wytwarzania nowych materiałów i ich wykorzystywania w produkcji wyrobów oraz w technologiach inżynierskich stosowanych na potrzeby inżynierii miejskiej. Na tym tle zostaną przedstawione zabytki kultury technicznej znajdujące się w Krakowie. Omówione zostaną obiekty techniczne stanowiące zabytkowe i współczesne elementy infrastruktury inżynieryjnej miasta (mosty, system wodociągowy, system energetyczny i transportowy). Dodatkowo zostanie przedstawiona historia budowy i funkcjonowania umocnień Twierdzy Kraków stanowiącej unikalny w skali Europy zespół obiektów obrony miasta z XIX wieku.

Auditorium classes:
Forma zajęć audytoryjnych

W ramach zajęć audytoryjnych planowana jest wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Studenci w ramach zajęć będą też poznawać historię zabytków kultury materialnej w Krakowie poprzez wędrówki po mieście w tym wizytację mostów, zabudowań i instalacji krakowskich wodociągów oraz wizyty w niektórych obiektach Twierdzy Kraków.
Oczekuje się od studentów wykonania indywidualnych oraz grupowych prac (sprawozdań) z zajęć terenowych na zadane tematy związane z dokumentowaniem obiektów inżynierskich Krakowa lub różnych wyrobów rzemieślniczych stanowiących wciąż wyposażenie budynków i struktury miasta . Wybrane prace będą przez studentów prezentowane na zajęciach audytoryjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 12 h
Participation in auditorium classes 9 h
Participation in fieldworks 12 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie zależeć od:
- obecności na wykładach
- aktywności na wykładach
- uczestnictwa w zajęciach terenowych
- jakości wykonania prac (sprawozdań) indywidualnych
- jakości wykonania prac (sprawozdań) grupowych
80% frekwencja wykładowa + zaliczenie zadanych prac + 100% obecność na zajęciach w terenowych jest podstawą otrzymania oceny bardzo dobrej (5.0).

50% frekwencja wykładowa + zaliczenie jednej pracy + obecność co najmniej jednych zajęciach terenowych stanowi minimum do uzyskania oceny dostatecznej (3.0).

Pośrednie wyniki będą postawą do wystawienia proporcjonalnie ocen z przedziału od 3.5 do 4.5

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

1. Bunsch A. “I Sympozjum Bruker-AXS w Polsce”, Analityka – Nauka i Praktyka 3(2001) s. 58.
2. Bunsch A., Juul Jensen D., Hansen N.: “Microtexture and microstructure investigations by orientation imaging Microscopy (OIM)”, XVth Physical Metallurgy and Materials Science Conference – Inżynieria Materiałowa nr 3 (104) 1998 s. 455-459. (ISSN 0208-6247)
3. http://www.adambunsch.pl

Additional information:

None