Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surface Engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-209-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Cieniek Łukasz (lukasz.cieniek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. KĄC Sławomir (slawomir.kac@agh.edu.pl)
dr inż. Kalemba-Rec Izabela (kalemba@agh.edu.pl)
dr inż. Cieniek Łukasz (lukasz.cieniek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Radziszewska Agnieszka (radzisze@agh.edu.pl)
Module summary

The lecture is dedicated to the students of material science, mechanical engineering, bioengineering and others interested in this area of engineering knowledge.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały IM2A_K03 Examination,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego IM2A_K02 Examination,
Test
Skills
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie ocenić czasochłonność zadania IM2A_U03 Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, także w sprawach zawodowych; umie czytać ze zrozumieniem obcojęzyczną literaturę fachową IM2A_U07 Report
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali IM2A_U12 Report,
Execution of laboratory classes
M_U005 Potrafi wykorzystywać technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich, Zna i rozumie metodykę projektowania narzędzi do wyrobu materiałów inżynierskich IM2A_W16, IM2A_W19 Examination,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni IM2A_W02 Examination,
Test
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej IM2A_W03 Examination
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej IM2A_W05 Examination,
Execution of exercises
M_W004 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia IM2A_W08 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W006 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przemian fazowych zachodzących w metalach i stopach IM2A_W01 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W007 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IM2A_U01 Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie ocenić czasochłonność zadania + - - - - + - - - - -
M_U002 Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, także w sprawach zawodowych; umie czytać ze zrozumieniem obcojęzyczną literaturę fachową - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali + - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi wykorzystywać technologie informacyjne do zdobywania niezbędnych informacji na temat materiałów inżynierskich, Zna i rozumie metodykę projektowania narzędzi do wyrobu materiałów inżynierskich + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą w zakresie inżynierii powierzchni + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej + - - - - + - - - - -
M_W004 Rozumie metodykę projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia + - - - - + - - - - -
M_W006 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie przemian fazowych zachodzących w metalach i stopach + - - - - - - - - - -
M_W007 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Course content (Lecture)
The aim of the lecture is presentation for the students the basic technologies of surface engineering technologies, which improves the lifetime of the machinery parts and tools, as well as increases their commercial values. Also the philosophy of surface engineering, its general applications and requirements will be presented for the students. The lecture is dedicated to the students of material science, mechanical engineering, bioengineering and others interested in this area of engineering knowledge. To follow the course the basic knowledge of physics, chemistry, physical chemistry and material science is necessary. The course programme includes the following subjects: directions of surface engineering techniques development; surface thermal (flame hardening, induction hardening) and thermo chemical treatments (nitriding, boriding, carbonizing, chromising, aluminizing); thermal spraying techniques; glow-discharge techniques; PVD and CVD techniques; corrosion protection techniques; sol-gel technique; galvanotechnique methods; paints; tubes preizolation; laser and electron beam techniques; ions implantation; techniques of characterization of the coatings structure and properties.

Seminar classes:

On the basis of the bibliographical studies (books and journals) each student will present report concerning the solution of particular surface engineering problem related to the subjects presented during the lectures.
Wear resistant surface layers (practical experiments of carbonizing, nitriding, bronzing – analysis of microstructure, hardness and wear resistance); corrosion and heat resistant surface coatings (analysis of microstructure and properties); laser application in formation of surface layers and coatings; paintings and emails; galvanotechnique; spray techniques; plastic coatings; coatings produced by means of CVD and PVD techniques.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 21 h
Participation in seminar classes 12 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = suma: (0.5 x ocena kolokwium na wykładach) + (0.5 x ocena z projektu/prezentacji)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

References (Basic):
1. D.S.Rickerby and A.Matthews: “Advanced Surface Coatings: a Handbook of Surface Engineering”, Chapman and Hall, New York, 1991.
2. Tadeusz Burakowski Tadeusz Wierzchon: “Surface Engineering of Metals: Principles, Equipment, Technologies”, CRC, 1998
3. J.R. Davis: “Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance”, ASM Handbook ,2001, ISBN 10: ISBN 0-87170-700-4
4. ASM Metals Handbook. Vol. 5, Surface Engineering; ISBN/PUB: 087170384X
5. N.B. Dahorte: „Lasers in Surface Engineering”: ASM International, 1998
6. P.K. Datta and J.S. Burnell-Gray: “Advances in Surface Engineering”; Royal Society of Chemistry, 1997
7. Journals: Wear, Surface and Coating Technology, Surface Science, Surface Science, Thin Solid Films, Acta Materialia, Vacuum and other related to the lecture subjects

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

brak