Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych
Course of study:
2017/2018
Code:
MIM-2-304-PS-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Processing of Alloys and Special Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szczepanik Stefan (szczepan@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Nikiel Piotr (pnikiel@metal.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojtaszek Marek (mwojtasz@metal.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szczepanik Stefan (szczepan@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywy i przedsiębiorczy IM2A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills
M_U001 Korzystając z technologii metalurgii proszków umie zaprojektować i wykonać materiał wsadowy odpowiednio do rodzaju formowanego materiału oraz przyjętej technologii wytwarzania wyrobu IM2A_U09, IM2A_U01 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Umie dobrać poprawne parametry wybranych procesów wytwarzania lub przetwórstwa wyrobów, ma wiedzę o przebiegu tych procesów oraz potrafi przeprowadzić konieczne podczas ich realizacji pomiary IM2A_U09, IM2A_U15 Activity during classes,
Test,
Report
M_U003 Wie jak określić wybrane właściwości wyrobów, ma umiejętność stosowania koniecznych do tego technik badawczych oraz potrafi opracować i zinterpretować otrzymane wyniki IM2A_U05, IM2A_U16 Activity during classes,
Test,
Report
Knowledge
M_W001 Wie jaki jest wpływ metody wytwarzania oraz będącej tego konsekwencją gęstości wyrobów spiekanych na ich własności oraz zna zakres zastosowań tych wyrobów IM2A_W08 Examination
M_W002 Zna wiodące technologie wytwarzania wyrobów spiekanych, potrafi dobrać urządzenie oraz narzędzia właściwe dla rodzaju formowanego materiału IM2A_W08 Examination
M_W003 Zna procesy stosowane podczas wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z proszków lub spieków, potrafi schrakteryzować linie technologiczne IM2A_W12, IM2A_W08, IM2A_W17 Examination
M_W004 Ma wiedzę na temat technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z proszków tytanu i jego stopów IM2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywy i przedsiębiorczy + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Korzystając z technologii metalurgii proszków umie zaprojektować i wykonać materiał wsadowy odpowiednio do rodzaju formowanego materiału oraz przyjętej technologii wytwarzania wyrobu - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać poprawne parametry wybranych procesów wytwarzania lub przetwórstwa wyrobów, ma wiedzę o przebiegu tych procesów oraz potrafi przeprowadzić konieczne podczas ich realizacji pomiary - - + - - - - - - - -
M_U003 Wie jak określić wybrane właściwości wyrobów, ma umiejętność stosowania koniecznych do tego technik badawczych oraz potrafi opracować i zinterpretować otrzymane wyniki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jaki jest wpływ metody wytwarzania oraz będącej tego konsekwencją gęstości wyrobów spiekanych na ich własności oraz zna zakres zastosowań tych wyrobów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wiodące technologie wytwarzania wyrobów spiekanych, potrafi dobrać urządzenie oraz narzędzia właściwe dla rodzaju formowanego materiału + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna procesy stosowane podczas wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z proszków lub spieków, potrafi schrakteryzować linie technologiczne + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z proszków tytanu i jego stopów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Zastosowanie wyrobów spiekanych.
2.Wpływ gęstości wyrobów i metody wytwarzania proszków na własności mechaniczne wyrobów spiekanych
3.Linie technologiczne i urządzenia do wytwarzania wyrobów spiekanych przez prasowanie i spiekanie.
4.Dobór prasy i konstrukcja narzędzi do prasowania proszków.
5.Urządzenia i procesy prasowanie na gorąco proszków stopów i materiałów specjalnych, jak: molibden, fazy międzymetalicz-ne Fe-Al, Ti-Al, mikro i makro infiltrowane laminaty.
6.Procesy i urządzenia do wyciskania profili pełnych i rur z proszków, zastosowanie do wytwarzania wyrobów z nadstopów na osnowie niklu.
7.Kucie matrycowe wyrobów z proszków i spieków: charakterystyka linii technologicznej, technologie wytwarzania wyrobów, konstrukcja narzędzi do kucia, schematy technologiczne kucia, przykłady zastosowania.
8. Walcowanie proszków: kotlina odkształcenia i zagęszczania, złożenia walców, prawo stałej masy, parametry procesu walcowania, schematy linii do walcowania proszków. 9. Wytwarzania wyrobów z wolframu i molibdenu – własności mechaniczne i elektryczne wyrobów.
10.Tytan i jego stopy otrzymane metodą metalurgii proszków i ich przetwórstwo.

Laboratory classes:

1 Analiza odkształcania kulistych cząstek proszku w zależności od ich ułożenia:
- modelowanie fizyczne,
- synulacja stanu odkształcenia i naprężenia metalowej cząstki proszku,
2. Wyciskanie wyprasek z proszkun aluminium:
- wykonanie wyprasek przez prasowanie na zimno proszku- dobór masy zależności od współczynnika wyciskania,
- badania procesu wyciskanie na gorąco i własności wyciskanych wyrobów,
- analiza metdoą elementów skończonych procesu wyciskania.
- opracowanie wyników eksperymantalych z otrzymanymi w wyniku symulacji.
3. Zagęszczanie na gorąco, w matrycach zamkniętych, wyprasek z otrzymanych z proszków:
- wykonanie wyprasek przez prasowanie na zimno proszku,
- zagęszczanie wyprasek na gorąco w warunkach izotermicznych,
- badania wybranych własności fizycznych mechanicznych wyrobów,
4. Walcowanie spieków – wpływ wieklości odkształcenia na poszerzenie i wydłużenie oraz gęstość wyrobów i własności.
mechaniczne.
5. Zagęszczanie wyprasek przez kucie w matrycach zamkniętych:
- wpływ kucia w matrycach zamkniętych wsadu w postaci wyprasek prasowanych na zimno oraz otrzymanych po prasowaniu na gorąco na gęstość i własności mechaniczne wyrobów,
6. Kucie w matrycach kształtowych wyprasek na osnowie aluminium:
- badania wpływu kształtu narzędzi na przebieg siły,
- symulacja procesu kucia.

Planuje się w ramach przedmiotu wyjazdowe zajęcia celem zapoznania studentów z technologiami przemysłowymi wytwarzania wyrobów w procesach metalurgii proszków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 135 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 21 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Participation in laboratory classes 21 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,4 zliczenie + 0,6 egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1.S. Szczepanik: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych – wykład 1996-2007.
2.S. Szczepanik: Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych z proszków i kompozytów. AGH UWN-D, Kraków 2003.
3. S. Szczepanik, M. Wojtaszek: Wybrane procesy przetwórstwa stopów i materiałów spiekanych. AGH UWn-D, Kraków 2004
4.A. Bose, W. B. Eisen: Hot Consolidation of Powder & Particulates. MPIF Princenton 2003.
5.S. Stolarz, W. Rutkowski: Wolfram i molibden. PWT Warszawa 1961.
6.W. Rutkowski: Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien.PWN Warszawa 1977.
7.W. Rutkowski: Projektowanie właściwości wyrobów spiekanych z proszków i włókien.PWN Warszawa 1977.
8.Materiały i prospekty firmowe.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Brak