Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introductory Seminar
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-102-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia oryginalności i nowości wyników badań dla rozwoju nauk o zarządzaniu NZ3A_K02, NZ3A_K04, NZ3A_K01 Participation in a discussion
M_K002 ma świadomość roli i wpływu badań naukowych na praktykę zarządzania NZ3A_K02, NZ3A_K04 Participation in a discussion
M_K003 przejawia aktywną postawę w doborze celów oraz sposobów realizacji projektu badawczego będącego podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej NZ3A_K03, NZ3A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi dokonać krytycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze nauk o zarządzaniu oraz zidentyfikować lukę badawczą NZ3A_U05, NZ3A_U02 Execution of exercises
M_U002 potrafi przygotować kartę programową rozprawy doktorskiej NZ3A_U03, NZ3A_U05 Execution of exercises
M_U003 potrafi przygotować publikację naukową na podstawie wyników własnych badań NZ3A_U06 Execution of exercises
M_U004 potrafi zaprezentować wyniki badań w formie wystąpienia NZ3A_U05, NZ3A_U06 Scientific paper
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat rodzajów badań prowadzonych w zakresie nauk o zarządzaniu NZ3A_W03 Execution of exercises
M_W002 zna rolę elementów teoretycznych w badaniach naukowych oraz ich powiązanie z danymi empirycznymi i metodami badawczymi NZ3A_W03 Scientific paper
M_W003 Zna wymagania stawiane rozprawom doktorskim z zakresu nauk o zarzadzaniu NZ3A_W03 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia oryginalności i nowości wyników badań dla rozwoju nauk o zarządzaniu - - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość roli i wpływu badań naukowych na praktykę zarządzania - - - - - + - - - - -
M_K003 przejawia aktywną postawę w doborze celów oraz sposobów realizacji projektu badawczego będącego podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać krytycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze nauk o zarządzaniu oraz zidentyfikować lukę badawczą - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować kartę programową rozprawy doktorskiej - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi przygotować publikację naukową na podstawie wyników własnych badań - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi zaprezentować wyniki badań w formie wystąpienia - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat rodzajów badań prowadzonych w zakresie nauk o zarządzaniu - - - - - + - - - - -
M_W002 zna rolę elementów teoretycznych w badaniach naukowych oraz ich powiązanie z danymi empirycznymi i metodami badawczymi - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna wymagania stawiane rozprawom doktorskim z zakresu nauk o zarzadzaniu - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

(24 godz. na sali, 4 godz. w e-learningu)
1. Wymagania stawiane rozprawom doktorskim
2. Źródła bibliograficzne i bazy danych empirycznych
3. Rodzaje badan naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu
4. Powiązanie elementów teoretycznych, empirycznych i metodycznych w projekcie badawczym
5. Przygotowanie przeglądu aktualnego stanu wiedzy i identyfikacja luki badawczej
6. Definiowanie pytań badawczych, celów badań naukowych oraz tez i hipotez
7. Zasady przygotowania karty programowej rozprawy doktorskiej
8. Opracowanie wyników badań w formie publikacji naukowej
9. Prezentacja wyników badań na konferencjach i innych forach naukowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 24 h
Participation in e-learning classes 4 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z referatu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.
Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych/ Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
Remenyi D. i in., Doing Research in Business and Management, Sage, London 2005.
Thietart R-A i in., Doing Management Research. A comprehensive guide, Saga, London 2001.
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza – dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2 no. 5, s. 36–51.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Łada M. Kozarkiewicz A., Teoria rachunkowości zarządczej – pięć kluczowych mitów, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/1 t.1, Sopot 2011.
Łada M., Kozarkiewicz A., Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71 (127)/2013, s.161-176.
Łada M., Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej [w:] Rachunkowość a controlling (red.) E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 344, 2014, s. 323–330
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza – dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2 no. 5, s. 36–51.

Additional information:

None