Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Research Projects
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-201-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zaplanować zakres, przebieg, zasoby i koszty projektów badawczych NZ3A_U03, NZ3A_U05 Examination
M_U002 Potrafi dokonać wyboru sposobów finansowania projektów badawczych oraz opracować wstępny wniosek na grant badawczy NZ3A_U03 Examination
Knowledge
M_W001 Rozumie i charakteryzuje specyfikę zarządzania projektami badawczymi NZ3A_W04 Examination
M_W002 Zna metody planowania przebiegu projektów badawczych, zasady alokacji zasobów, budżetowania i finansowania NZ3A_W04 Examination
M_W003 Identyfikuje problemy kierowania zespołami badawczymi, tworzenia zespołów oraz kształtowania zasad współpracy NZ3A_W04 Examination
M_W004 Zna zasady finansowania badań naukowych, w tym system grantów oraz problemy komercjalizacji wyników badań NZ3A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zaplanować zakres, przebieg, zasoby i koszty projektów badawczych - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru sposobów finansowania projektów badawczych oraz opracować wstępny wniosek na grant badawczy - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie i charakteryzuje specyfikę zarządzania projektami badawczymi - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna metody planowania przebiegu projektów badawczych, zasady alokacji zasobów, budżetowania i finansowania - - - - + - - - - - -
M_W003 Identyfikuje problemy kierowania zespołami badawczymi, tworzenia zespołów oraz kształtowania zasad współpracy - - - - + - - - - - -
M_W004 Zna zasady finansowania badań naukowych, w tym system grantów oraz problemy komercjalizacji wyników badań - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Projekty badawcze jako specyficzna kategoria projektów
Zarządzanie zakresem projektów badawczych, definiowanie celów, kształtowanie relacji z interesariuszami
Metody planowania przebiegu projektu badawczego, metody sieciowe i harmonogramy
Teoria ograniczeń w zarządzaniu projektami badawczymi
Kierowanie zespołem badawczym
Budżetowanie projektów badawczych
Źródła finansowania badań naukowych w Polsce, stypendia i granty badawcze, zasady komercjalizacji wyników badań naukowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in conversation seminars 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Preparation for classes 28 h
Examination or Final test 14 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę z prezentacji i egzaminu. Prezentacje doktorantów mają charakter opcjonalny.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kisielnicki J. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, pod red. M. Wirkusa i A. Lis, Difin, Warszawa 2012.
Remennyi D. et al., Doing research in business and management. An introduction to process and method, Sage, London 2005.
Thietart R. et al., Doing management research, Sage, London 2001.

Literatura uzupełniająca:
Mantel S. J., Meredith J. R., Shafer S. M., Sutton M. M.: Project management in practice, John Wiley & Sons 2008.
Nowoczesne zarządzanie projektami, pod red. M. Trockiego, PWE, Warszawa 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów: wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Kozarkiewicz A., Pluralizm paradygmatyczny współczesnych badań nad zarządzaniem projektami, w: Współczesne przedsiębiorstwo: teoria i praktyka, red. nauk. Agnieszka Sopińska, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012
Kozarkiewicz A., Zarządzanie ryzykiem projektów badawczo-rozwojowych w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym: aspekty podmiotowe i przedmiotowe, red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2013.
Kozarkiewicz A., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi – wybrane aspekty ewolucji i nowe propozycje badawcze, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 2013.

Additional information:

None