Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contingency theory in management research
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-203-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie zastosować teorię uwarunkowań sytuacyjnych do badań nad wybraną problematyką zarządzania NZ3A_U03, NZ3A_U02 Essay
M_U002 umie prawidlowo zintepretować i i ocenić wyniki badań dotyczących wpływu różnych czynników na efektywność działalności organizacji NZ3A_U02 Essay
Knowledge
M_W001 zna założenia teorii uwarunkowań sytuacyjnych NZ3A_W01 Essay
M_W003 zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach nad zarządzaniem prowadzonych na gruncie teorii uwarunkowań sytuacyjnych NZ3A_W03 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie zastosować teorię uwarunkowań sytuacyjnych do badań nad wybraną problematyką zarządzania - - - - + - - - - - -
M_U002 umie prawidlowo zintepretować i i ocenić wyniki badań dotyczących wpływu różnych czynników na efektywność działalności organizacji - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna założenia teorii uwarunkowań sytuacyjnych - - - - + - - - - - -
M_W003 zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach nad zarządzaniem prowadzonych na gruncie teorii uwarunkowań sytuacyjnych - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

(Całość realizowana metodą e-learningu)

1. Założenia teorii uwarunkowań sytuacyjnych.
2. Wykorzystanie teorii uwarunkowań sytuacyjnych w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu.
3. Analiza wyników badań opartych na teorii uwarunkowań sytuacyjnych.
4. Projektowanie badań z zakresu nauk o zarządzaniu ugruntowanych w teorii uwarunkowań sytuacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in e-learning classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest ocena eseju terminowo złożonego przez doktroranta na platformie e-learning.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w kursie wymaga zapisu.

Recommended literature and teaching resources:

Nita B., Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71, 2013.
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza – dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 2 no. 5, 2014.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nita B., Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 71, 2013.

Additional information:

Przedmiot prowadzony przez zaproszonych wykładowców z innych uczelni.