Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Promotion of scientific research
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-205-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest w stanie sprostać uwarunkowaniom i wykazać się kreatywnością oraz skutecznością w promocji wyników badań naukowych NZ3A_K01, NZ3A_K02, NZ3A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi przeanalizować wybrane przykłady komercjalizacji i promocji wyników badań naukowych i zaproponować usprawnienia NZ3A_U05, NZ3A_U06 Case study
M_U002 Umie zaprojektować i przedstawić założenia rocznej kampanii marketingowej dla badacza-naukowca i prowadzonych przez niego projektów NZ3A_U05, NZ3A_U06 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o współczesnych sposobach komercjalizacji wyników badań naukowych NZ3A_W04 Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna zasady i procedurę budowania wizerunku naukowca-badacza NZ3A_W01, NZ3A_W04 Presentation,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest w stanie sprostać uwarunkowaniom i wykazać się kreatywnością oraz skutecznością w promocji wyników badań naukowych - - - - - - - - - - +
Skills
M_U001 Potrafi przeanalizować wybrane przykłady komercjalizacji i promocji wyników badań naukowych i zaproponować usprawnienia - - - - - - - - - - +
M_U002 Umie zaprojektować i przedstawić założenia rocznej kampanii marketingowej dla badacza-naukowca i prowadzonych przez niego projektów - - - - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o współczesnych sposobach komercjalizacji wyników badań naukowych - - - - - - - - - - +
M_W002 Zna zasady i procedurę budowania wizerunku naukowca-badacza - - - - - - - - - - +
Module content
E-learning:

Tematyka:
Wprowadzenie do komercjalizacji i promocji wyników badań naukowych
Wyniki badań jako produkt rynkowy
Projekty badawcze wykonywane przy współpracy innych podmiotów
Tradycyjne i nowoczesne sposoby upowszechniania wyników badań naukowych
Interesariusze naukowca (budowanie sieci powiązań)
Budowanie marki i wizerunku badacza/naukowca
Kampanie marketingowe (w tym komunikacyjne) dla projektów badań naukowych
Wybrane koncepcje marketingowe (m. szeptany, wirusowy, wartościowych treści, doświadczeń…)
Promocja badań z wykorzystaniem mediów społecznościowych
Geoinformacja formą promocji badań naukowych
Okazje i zagrożenia dla komercjalizacji badań naukowych w Polsce i na świecie.

Zajęcia ćwiczeniowe:
Praca własna ze wskazanymi materiałami
Budowanie sieci powiązań z uwzględnieniem obszaru zainteresowań naukowych
Analiza profili internetowych wybranych naukowców
Zasady budowania marki badacza-naukowca w dobie cyfryzacji
Sposoby popularyzacji wiedzy i wyników badań (tradycyjne i nowoczesne)
Założenia i projekt metodycznej kampanii marketingowej dla naukowca i jego osiągnięć

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in e-learning classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia ważona z ocen pozytywnych z wszystkich aktywności studenta (wynikających z udziału w zajęciach i zasad podanych przez prowadzącego na spotkaniu informacyjnym).
Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględniane są oceny z zaliczenia zadań indywidualnych oraz wykonania i zaprezentowania projektu w ppt.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu oraz metodyki zarządzania projektami.

Recommended literature and teaching resources:

Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców,
redakcja naukowa Stanisław Łobejko, Alicja Sosnowska, MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji, Warszawa 2013, http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Komercjalizacja%20wynikow%20badan%20
naukowych.pdf (wrzesień 2015).

Nałęcz T., Geoinformacja formą promocji badań naukowych, minib Marketing Instytucji Naukowych
i Badawczych nr 4, http://minib.pl/wp-content/uploads/2014/10/Nalecz_Geoinformacja-form%C4
%85-promocji-bada%C5%84-naukowych.pdf (wrzesień 2015).

Science market. Czy komercyjny marketing może inspirować promocję nauki?
http://www.cittru.uj.edu.pl/promosaurus/science-market#sthash.RB1bzprX.hk7o2dlX.dpbs (wrzesień 2015).

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia
i J. Piątkowskiego, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.

Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.

Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tarczydło B., Budowanie wizerunku marki organizacji przy wykorzystaniu Facebooka, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733, Studia Informatica nr 30/2012, s. 121–134.

Tarczydło B., Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, redakcja naukowa Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 343–354.

Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.

Tarczydło B., Skuteczna akcja marketingu szeptanego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 747/2013, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28 Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich, s. 9–18.

Tarczydło B., Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.

Tarczydło B., Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki. Studium przypadku, Marketing i Rynek 11/2014, s. 283–290.

Additional information:

Student po wyborze przedmiotu obieralnego zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zarejestrować się na platformie e-learningowej, systematycznie zapoznawać się z materiałem, terminowo wykonać dwa zadania indywidualne oraz przegotować i przedstawić projekt: “założenia rocznej kampanii komunikacji marketingowej dla badacza-naukowca i prowadzonych przez niego badań”