Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quantitative Research Methods
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-301-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami przydatnymi w opracowywaniu wyników badań empirycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 W prowadzonych badaniach naukowych aktywnie poszukuje adekwatnych metod ilościowych i świadomie z nich korzysta. NZ3A_K01 Examination
Skills
M_U001 Student stosuje narzędzia statystyki opisowej do prezentacji wyników działalności badawczej NZ3A_U01, NZ3A_U06 Examination
M_U002 Student potrafi zastosować właściwe metody statystyki matematycznej do weryfikacji rozważanych hipotez badawczych NZ3A_U03, NZ3A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Student zna metody opisu i analizy danych ekonomicznych NZ3A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 W prowadzonych badaniach naukowych aktywnie poszukuje adekwatnych metod ilościowych i świadomie z nich korzysta. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student stosuje narzędzia statystyki opisowej do prezentacji wyników działalności badawczej - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować właściwe metody statystyki matematycznej do weryfikacji rozważanych hipotez badawczych - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna metody opisu i analizy danych ekonomicznych - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Pakiety statystyczne:
Obsługa programu Statgraphics (ew. pakietu Statistica)

Statystyka opisowa:
Próba losowa, statystyki opisowe, graficzna prezentacja danych

Statystyka matematyczna (testy parametryczne):
Przedziały ufności, teoria testowania hipotez, testy parametryczne

Statystyka matematyczna (testy nieparametryczne):
Jednoczynnikowa i wieloczynnikowa ANOVA, testy zgodności, testy niezależności

Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej:
Analiza skupień, porządkowanie liniowe, analiza dyskryminacyjna

Badania ankietowe:
Case study

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in conversation seminars 28 h
Preparation for classes 22 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Przedmiot będzie zaliczany na podstawie wyniku egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, Warszawa
  2. Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992, Warszawa
  3. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
  1. Henryk Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters Kluwer, 2012, Warszawa
  2. Henryk Gurgul, Metody Input-Output w warunkach niepełnej informacji, Wydawnictwo AGH, 1998, Kraków
Additional information:

None