Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Qualitative Research Methods
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-401-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje się postawą kreatywną w dostrzeganiu problemów badawczych, stawianiu pytań i doborze metod służących ich rozwiązaniu NZ3A_K03, NZ3A_K01 Oral answer
M_K002 Wykazuje postawę uczciwości zarówno w stosunkach z badanymi (informowanie o celach badań i ich roli w badaniach, poszanowanie prywatności, godne traktowanie), jak i odbiorców badań, zleceniodawców i czytelników publikacji. NZ3A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi określić problem badawczy, wskazać źródła przydatne do jego rozwiązania oraz zaprojektować własne badania. NZ3A_U05 Examination
Knowledge
M_W001 Rozumie złożoność rzeczywistości organizacyjnej i uwarunkowania sposobów jej poznania. NZ3A_W03 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje się postawą kreatywną w dostrzeganiu problemów badawczych, stawianiu pytań i doborze metod służących ich rozwiązaniu - - - - + - - - - - -
M_K002 Wykazuje postawę uczciwości zarówno w stosunkach z badanymi (informowanie o celach badań i ich roli w badaniach, poszanowanie prywatności, godne traktowanie), jak i odbiorców badań, zleceniodawców i czytelników publikacji. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić problem badawczy, wskazać źródła przydatne do jego rozwiązania oraz zaprojektować własne badania. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie złożoność rzeczywistości organizacyjnej i uwarunkowania sposobów jej poznania. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:
  1. Natura rzeczywistości organizacyjnej i sposoby jej poznania. Typologia stanowisk teoretyczno – metodologicznych dotyczących badania rzeczywistości or
  2. Natura rzeczywistości organizacyjnej i sposoby jej poznania.
  3. Typologia stanowisk teoretyczno – metodologicznych dotyczących badania rzeczywistości organizacyjnej. Rola teorii w projektowaniu badań.
  4. Etapy projektowania badań jakościowych.
  5. Dobór źródeł w badaniach jakościowych, ich dostępność, relacje badacza z badanymi.
  6. Przykładowe metody badań jakościowych; ukazanie związku między naturą rzeczywistości organizacyjnej, problemem badawczym, dobranymi źródłami oraz zapr
  7. Sposoby opracowania uzyskanego materiału i jego wykorzystywania w opracowaniu i publikacjach.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 28 h
Preparation for classes 26 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Participation in e-learning classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z: odpowiedzi ustnych (aktywność podczas zajęć), oceny referatu i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metodologii nauk społecznych oraz metod badań społecznych.
Umiejętność poszukiwania i opracowywania informacji tekstowych.
Umiejętności syntetyzowania informacji, formułowania wniosków i argumentowania zarówno w wypowiedzi słownej, jak i pisemnej wykorzystując uzyskane w badaniach informacje.
Samodyscyplina, wywiązywanie się z ustalonych terminów i zobowiązań.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
Badania jakościowe. T. 1-2 Red. D. Jemielniak. PWN 2012.
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. PWN 2007.
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN 2008.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego.
Literatura dodatkowa:
Górski P., Zarządzanie w perspektywie humanistycznej, „Organizacja i Kierowanie”, 2009 nr 4.
Górski P. , Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. Red. Tadeusz Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Publikacje zawarte w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Górski P., Zarządzanie w perspektywie humanistycznej, „Organizacja i Kierowanie”, 2009 nr 4.
Górski P. , Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. Red. Tadeusz Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Górski P. , O potrzebie badań koncepcji zarządzania w Polsce w perspektywie historycznej, „Marketing i Rynek” 2014 nr 5.
Górski P. , Opinie pracodawców o współpracy z wyższymi uczelniami dla rozwoju kompetencji pracowników, W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.

Additional information:

None