Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminar
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-701-n
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Głównym celem seminariów jest przygotowanie uczestnika studiów doktoranckich do samodzielnej pracy naukowej oraz napisania i obrony pracy doktorskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz ma świadomość wpływu badaczy akademickich na ekonomiczne i społeczne aspekty życia społecznego. NZ3A_K02, NZ3A_K04, NZ3A_K01 Report
M_K002 Przejawia kreatywność w poszukiwaniu ważnych dla społeczeństwa tematów badawczych oraz sposobów osiągnięcia założonych celów naukowych i rozpropagowania ich efektów. NZ3A_K03 Report
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić własny wkład w naukę i możliwości jego zastosowania w praktyce gospodarczej. NZ3A_U03, NZ3A_U05, NZ3A_U04, NZ3A_U02 Report
M_U002 Umie opracować i zaprezentować wyniki własnych badań naukowych w postaci referatów konferencyjnych, artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, a także przygotować i obronić pracę doktorską na wybrany temat. NZ3A_U06 Report
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie tematyki pracy doktorskiej, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w skali światowej. NZ3A_W02 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz ma świadomość wpływu badaczy akademickich na ekonomiczne i społeczne aspekty życia społecznego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Przejawia kreatywność w poszukiwaniu ważnych dla społeczeństwa tematów badawczych oraz sposobów osiągnięcia założonych celów naukowych i rozpropagowania ich efektów. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić własny wkład w naukę i możliwości jego zastosowania w praktyce gospodarczej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie opracować i zaprezentować wyniki własnych badań naukowych w postaci referatów konferencyjnych, artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, a także przygotować i obronić pracę doktorską na wybrany temat. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie tematyki pracy doktorskiej, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w skali światowej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminaria służą wspieraniu i monitorowaniu przebiegu pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga spełnienia wymagań regulaminowych dotyczących regularnej prezentacji cząstkowych wyników badań, przygotowania publikacji naukowych oraz otworzenia przewodu doktorskiego w regulaminowym terminie.
Ocena z seminarium składa się z dwóch części:
50% – ocena z pisemnego sprawozdania w podjętym temacie pracy doktorskiej (wystawiana przez opiekuna naukowego lub prowadzącego seminarium naukowe),
50% – ocena za aktywność i prezentacje na zajęciach seminaryjnych własnych wyników badan naukowych (wystawiana przez prowadzącego seminarium naukowe).
Ocena końcowa jest obliczana jako średnia arytmetyczna z dwóch powyższych ocen.
Ocenę końcową wystawia prowadzący seminarium naukowe.

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywna ocena z Proseminarium oraz Seminariów z poprzednich semestrów studiów doktoranckich.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura związana z tematem przygotowywanej pracy doktorskiej, zalecana przez opiekuna naukowego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None