Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów stopnia I oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów. Semestr pierwszy jest semestrem wspólnym dla wszystkich specjalności). Studenci mają do wyboru następujące specjalności.

o Zarządzanie finansami
o Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
o Marketing
o Zarządzanie przedsiębiorstwem
o Informatyka w zarządzaniu
o Zarządzanie systemami produkcyjnymi
o Zarządzanie w turystyce

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Part-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk społecznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
120
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju uczelni na kierunku ZARZĄDZANIE na Wydziale Zarządzania AGH realizowane są następujące zadania:
A. w zakresie kształcenia:
• Utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie,
• Zmiany systemowe dostosowujące kierunek do realizacji Procesu Bolońskiego, w tym rozwijanie studiów dwustopniowych, dostosowanie się do jednolitego na całej uczelni systemu rozliczania postępów studenta (ECTS), opracowanie planów studiów tak, aby pozwalały na mobilność studentów
• Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie systemu jakości kształcenia
• Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez przedmioty do wyboru oraz moduły prowadzone przez zagranicznych wykładowców (w języku angielskim), umożliwienie studentom uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz realizowanie praktyk zagranicznych w Niemczech i Rosji, rozwój studiów podyplomowych
• E-edukacja – na Wydziale funkcjonuje platforma Moodle, która umożliwia odbywanie zajęć w formie distance learning
• Inne zadania – na kierunku działają liczne i aktywne koła naukowe, które pozwalają na rozwój zainteresowań naukowych studentów
B. w zakresie nauki, współpracy i rozwoju:
• Badania naukowe – dotychczasowe obszary badawcze obejmują następujące zagadnienia:
o współczesne problemy zarządzania, marketingu i ekonomii w procesach wytwarzania;
o ekonomiczne, finansowe i środowiskowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce;
o sterowanie procesami gospodarowania w Polsce na tle UE w ujęciu podsystemów gospodarki kraju;
o badania efektywności i ryzyka na rynkach kapitałowych;
o przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie.
• Współpraca z uczelniami: Leeds Metropolitan University, Murray State University, The Hague University, University of Economics – Bratislava, VSB Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, MISIS w Moskwie, UABP w Kijowie, uniwersytetem MISiS w Moskwie
• Czasopisma: Ekonomia Menedżerska
• Realizowane tematy naukowe wspólnie z ośrodkami zagranicznymi i z instytucjami krajowymi:
o University of Economics University of Economics, Bratislava,
o Hacetepe University Ankara,
o Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy,
o Clausthal University, Niemcy.
o Università di Bergamo, Włochy,
o Leeds Metropolitan University, Leeds School of Business, Wielka Brytania,
o The Hague University, Holandia,
o Murray State University, Kentucky, USA,
o Arcada Politechnic, Helsinki,
o University of Dundee, Wielka Brytania,
o Umea University, Szwecja,
o Projekt UE – INTERREG IV C Power, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy,
o Projekt UE – InterregIV C E-Mob, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Estonia,
o Projekt UE – INTERREG IV C Timber, Holandia, Hiszpania.
• Organizacja konferencji naukowej pt. „Zarządzenie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka”, która na stałe weszła do kalendarza ważnych spotkań praktyków i teoretyków zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, zarządzania budynkami, rachunkowości i zarządzania, zarządzania środowiskiem;
• Współpraca z Centrum Karier AGH, gdzie efektem jest dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku; wykorzystanie corocznych wyników badań na temat losów zawodowych absolwentów

C. pozostałe obszary:
• Prowadzenie właściwej polityki kadrowej, która decyduje o jakości prowadzonych badań naukowych i procesu dydaktycznego,
• Powołano stowarzyszenie Klub Absolwenta WZ, co sprzyja m.in. organizacji praktyk studenckich oraz konsultacjom na temat potrzeb i wymagań rynku pracy w kontekście kształcenia na kierunku

Specialty name:
Marketing

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów;
2) Uzyskanie przez studenta:
a. co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów;
b. co najmniej 60 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów;

Individual degree programmes:

Dziekan Wydziału kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i indywidualny plan studiów, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku, profilu kształcenia. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Studiów AGH.

Rules of determining the final grade:

Zasady oceny końcowej studiów zawarte są w Regulaminie Studiów AGH pkt 11 par. 25. Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących ocen: 1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z par. 14.; 2) końcowej oceny pracy, obliczonej zgodnie z par. 24 ust. 9; 3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

Other comments:

Celem praktyk studenckich jest:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz jej praktyczne wykorzystanie;
• kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m. in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami;
• przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
• zapoznanie się z profilem działania i funkcjonowaniem organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji przyjmującej praktykanta;
• umiejętność integrowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką życia społeczno-gospodarczego;
• poznanie standardów specyfiki pracy w danym środowisku zawodowym;
• zdobycie doświadczeń pomocnych przy wyborze drogi zawodowej;
• zebranie doświadczeń i materiałów pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej (w przypadku praktyki dyplomowej).

realizacji praktyk zawarta pomiędzy Uczelnią a właściwą instytucją (zał. do Zarządzania Rektora nr 11/2006) lub równoważny dokument poświadczający zatrudnienie. Praktyka studencka może być zaliczona na podstawie wykonywanej przez studenta pracy na warunkach określonych w Zarządzeniu wydanym przez Rektora. Student może też odbyć praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię. Wydział Zarządzania podpisuje również umowy z przedsiębiorstwami, zapewniające umożliwienie odbywania praktyk i staży studentom oraz absolwentom w danych jednostkach.
Temat, zakres i miejsce odbywania praktyki ustala wspólnie student wraz z opiekunem merytorycznym praktyki (informacje zawarte są w dokumencie Zgłoszenie praktyki).
Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi osiąganie opisanych wyżej celów. Na czas realizowania praktyki student objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Warunkiem zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej jest złożenie przez studenta potwierdzonego Dziennika praktyk/Sprawozdania z praktyki do odpowiedniego dziekanatu. Brak zaliczenia praktyki pociąga za sobą niezaliczenie semestru. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie lub zamierza ją odbyć w terminie wcześniejszym niż przewidziany w programie studiów, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym, niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi terminie.

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów w AGH jest złożenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki przewidziane w programie studiów, złożył pracę dyplomową oraz złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
Student obowiązany jest złożyć i zarejestrować pracę w terminie określonym w Regulaminie Studiów (§ 24 pkt. 7 ) tj. najpóźniej:
a) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca września – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim.
Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane są przez Dziekana i podawane do wiadomości studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (ilość terminów w tygodniu jest ustalana w zależności od potrzeb).
Po zarejestrowaniu przez studenta pracy dyplomowej, Dziekan wyznacza recenzenta pracy (promotor może zaproponować recenzenta) oraz datę egzaminu dyplomowego, który odbywa się do 2 tygodni od zarejestrowania pracy, nie później niż:
a) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona, promotor i recenzent. Recenzenta proponuje promotor, a zatwierdza Dziekan.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
- prezentację pracy dyplomowej,
- dyskusję nad pracą,
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia i ukończonej specjalności,
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału (§ 25 pkt. 9 Regulaminu Studiów) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia odbywa się wcześniej niż w dniu egzaminu dyplomowego i ma formę testu złożonego z 25 pytań ocenianych w skali od 0 do 100 punktów, przeliczanych na ocenę (zgodnie z zasadami § 13 pkt. 1 Regulaminu Studiów). Terminy testu (trzy w odstępie tygodniowym) są wyznaczane przez Dziekana Wydziału co najmniej na trzy miesiące przed pierwszym terminem.
Do testu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali absolutorium.
Wykaz modułów kształcenia oraz zagadnień do sprawdzianu poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia i ukończonej specjalności (testu) zatwierdzony przez Radę Wydziału, podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem
3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół wg wymaganego wzoru.
Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów z wagą 60 %,
b) oceny pracy, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20 %,
c) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20 %.
4. Ocena końcowa wpisywana w dyplomie ukończenia studiów jest ustalana zgodnie z § 25 pkt. 13 Regulaminu Studiów AGH.
5. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji.
6. Egzamin poprawkowy z egzaminu dyplomowego jak i sprawdzenia wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny (§ 25 pkt. 17 )
7. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów dyplomowych ogłaszane są studentom na stronie wydziałowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem.

Additional information:

1. Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów:
Absolwenci WZ AGH są objęci programem Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej AGH, który od 2008 roku śledzi zawodowe losy absolwentów Wydziału, a jego wyniki są analizowane pod kątem modyfikowania istniejących programów studiów. Wyniki najnowszych badań pokazują, że 84% absolwentów kierunku Zarządzanie pracuje lub kontynuuje edukację. Spośród pracujących 89% szukało pracy nie dłużej niż pół roku, a 44% ankietowanych udało się ją znaleźć w okresie krótszym od 1 miesiąca. 67% osób deklaruje, że wykonuje pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem, a zatrudniani są najczęściej w branży bankowej, handlowej i finansowej.
Przeprowadzone badania wskazują na to, że niespełna połowa (49%) spośród absolwentów Wydziału Zarządzania jest zdania, że decydującym czynnikiem było ukończenie danego kierunku studiów, a według 44% respondentów dodatkowym atutem było ukończenie Akademii Górniczo-Hutniczej.

2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:
Zdecydowana większość absolwentów kierunku Zarządzanie (64%) twierdzi, że w pracy zawodowej wykorzystuje zdobytą w trakcie studiów wiedzę, a 72% absolwentów raz jeszcze podjęłaby się studiowania ukończonego kierunku.
Wśród absolwentów WZ AGH, którzy podjęli pracę, obok wskazań na umiejętności interpersonalne i motywację do podjęcia pracy, duży odsetek osób wskazało: ukończenie kierunku (49%), umiejętności komputerowe (37%) oraz ogólnie wiedzę zdobytą na studiach (30%).

3. Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.):
Kształcenie na kierunku Zarządzanie odbywa się w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Gramatyka 10 (D-14) o powierzchni użytkowej 4116,2 m² oraz powierzchniami: 1207,7 m² w budynku przy ul. Gramatyka 8 (D-13) i 327,9 m² w budynku przy ul. Kawiory 40. W budynku D-14 znajdują się: aula, cztery sale wykładowe, trzy sale ćwiczeniowe, sześć laboratoriów komputerowych, biblioteka wydziałowa, bar studencki oraz pokoje pracownicze. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.
Wydział posiada nowoczesną bazę dydaktyczną na którą składają się: projektory multimedialne, laptopy, rzutniki pisma, magnetowidy z TV, aparaty cyfrowe, kamery, zestaw wideokonferencyjny umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość (e-learning).
W skład powierzchni, którą Wydział dysponuje w budynku przy ul. Gramatyka 8, wchodzi jedna sala wykładowa, dziewięć sal ćwiczeniowych, jedno laboratorium oraz pokoje pracownicze. W budynku przy ul. Kawiory 40 w skład powierzchni Wydziału wchodzi 1 sala ćwiczeniowa oraz pokoje pracownicze.
Wydział rozpoczyna budowę dodatkowego skrzydła budynku przy ul. Gramatyka 10 o powierzchni użytkowej 1245,37 m². Baza dydaktyczna Wydziału powiększy się wówczas o jedną salę audytoryjną, dwie sale wykładowe, sześć sal ćwiczeniowych oraz dwa laboratoria. Budynek będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Wydział posiada sześć komputerowych laboratoriów dydaktycznych. Cztery równoważne laboratoria podstawowe dostępne dla studentów w godzinach 8.00–20.00 oraz dwa laboratoria specjalistyczne udostępniane tylko na zajęcia dydaktyczne: Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Laboratorium Komputerowego Wspomagania Procesów Produkcyjnych. Wszystkie laboratoria są podłączone do lokalnej strukturalnej sieci komputerowej o prędkościach 100/1000 Mbit/s, a poprzez uczelnianą sieć komputerową do sieci internet. Wszystkie laboratoria posiadają zainstalowane na stałe projektory multimedialne z możliwością bezprzewodowej transmisji obrazu.
W ramach wydziałowej sieci komputerowej pracuje osiem głównych serwerów realizujących zadania serwerów plików, serwerów aplikacji, serwera pocztowego, serwera WWW i serwerów baz danych. Każdy pracownik i student ma indywidualne konto dostępu do zasobów i poczty elektronicznej. Na terenie Wydziału umieszczonych jest kilka punktów dostępowych do bezprzewodowej sieci komputerowej WiFi uczelni.
Proces dydaktyczny na Wydziale jest wspomagany przez uczelnianą platformą
e-learningową MOODLE, dzięki której część zajęć dydaktycznych, w postaci kursów, odbywa się elektronicznie poprzez internet. Ponadto realizując plany wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia, Wydział kontynuuje starania o poszerzenie oferty dydaktycznej o instrumenty umożliwiające multimedialne nauczanie na odległość z wykorzystaniem urządzeń wideokonferencyjnych.
W laboratoriach zainstalowane jest licencjonowane oprogramowanie edukacyjne, którego filarem jest subskrybowana od wielu lat licencja Microsoft MSDNAA, zapewniająca dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych, baz danych i systemów operacyjnych. Licencja ta obejmuje oprogramowanie laboratoriów, komputerów pracowników dydaktycznych oraz komputerów domowych studentów Wydziału. Oprócz tego w laboratoriach zainstalowane jest oprogramowanie matematyczne, statystyczne i typu CAD, zakupione w ramach ogólnouczelnianych site license oraz oprogramowanie specjalistyczne z zakresu zarządzania, a także oprogramowanie klasy MRPII/ERP.

4. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów:
Dotychczasowe obszary badawcze obejmują następujące zagadnienia:
o współczesne problemy zarządzania, marketingu i ekonomii w procesach wytwarzania;
o ekonomiczne, finansowe i środowiskowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce;
o sterowanie procesami gospodarowania w Polsce na tle UE w ujęciu podsystemów gospodarki kraju;
o badania efektywności i ryzyka na rynkach kapitałowych;
o przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie.
Realizowane tematy naukowe wspólnie z ośrodkami zagranicznymi i z instytucjami krajowymi:
o University of Economics – Bratislava, Relationship marketing its specialties, forms and selected applications, Faculty of Comerce Bratislava 2009, grant VEGA 1-4600-07, (dr D. Lewicka).
o University of Economics, Bratislava, Terms and Promises of Relationship Marketing Development Like the Tool of Slovak Company Competitiveness with Context of Common European Market, (dr D. Lewicka).
o Hacetepe University Ankara, Framing and risky choice: a comparative analysis on the case of investment in the stock exchange in Turkey and Poland, (dr D. Lewicka).
o Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) Knowledge and Innovation Community InnoEnergy – Sustainable Energy (dr hab. L. Preisner, prof. AGH).
o Clausthal University, Niemcy. ImplementatingNew Technologies for Energy Efficiency by Integrated energy contracting in Middle and Eastern Europe, (prof. Leszek Preisner).
o Università di Bergamo, Włochy, Game Theory for Applications at the Electorial Systems, (dr I. Stach).
o Leeds Metropolitan University, Leeds School of Business, Wielka Brytania, Environmental Limits for Economic Development, (dr Tadeusz Pindór, prof. Leszek Preisner).
o The Hague University, Departament of Facility Management, Haga, Holandia, Pogrammes and Curriculum for Business Courses, (prof. Leszek Preisner).
o Murray State University, College of Business and Public Affairs, Kentucky, USA, Improving Business Education, (prof. L. Preisner).
o Arcada Politechnic, Helsinki, Business Communication, współpraca wramach programu Erazmus, (prof. Nigel Kimberly, prof. Leszek Preisner, dr Anna Dubiel).
o University of Dundee, Wielka Brytania, Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii (dr Monika Łada, dr Alina Kozarkiewicz).
o Umea University, Szwecja, Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, (dr Monika Łada, dr Alina Kozarkiewicz).
o Projekt UE – INTERREG IV C Power, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Generation, (dr M. Drożdż).
o Projekt UE – InterregIV C E-Mob, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Estonia, (dr M. Drożdż).
o Projekt UE – INTERREG IV C Timber, Holandia, Hiszpania, (dr Joanna Kulczycka, dr Marek Drożdż).

5. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:
W styczniu 2009 roku Rada Wydziału Zarządzania zatwierdziła Wytyczne Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Spójnym elementem systemu jakości są wewnętrzne procedury stymulowania i monitorowania jakości kształcenia. Całość zamieszczona jest na stronie internetowej poświęconej wyłącznie jakości kształcenia na Wydziale (www.zarz.agh.edu.pl – sekcja system jakości kształcenia). Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia jest spójny z systemem uczelnianym (zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 19/2007) i uwzględnia specyfikę Wydziału Zarządzania. W dalszym ciągu system jest doskonalony i systematycznie uzupełniany o nowe procedury mające podnieść jakość kształcenia na Wydziale.
Obecnie trwają prace nad opracowywaniem wyników dotyczących oceny pracowników naukowo-dydaktycznych przez studentów. Równolegle ujednolicany jest elektroniczny katalog przedmiotów, który będzie kompatybilny i spójny z systemem uczelnianym.
Przedmiot i zakres systemu
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia szczegółowo reguluje kwestie związane ze stałym monitorowaniem i podnoszeniem jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania, w tym m.in. z kompleksową oceną procesu nauczania oraz wspieraniem studentów w trakcie całego procesu dydaktycznego przez pracowników Wydziału.