Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Real Estate Marketing
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-005-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedstawia zagadnienia z obszaru rynku nieruchomości,Planuje elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,Konstruuje umowę najmu, przygotowuje propozycję przygotowania nieruchomości

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi konstruować umowę o najem lokalu mieszkalnego ZP2A_U13 Test
M_U002 Potrafi formułować własne propozycje rozwiązania prostych problemów obrocie nieruchomościami w grupie ZP2A_U20 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi przedstawiać podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru rynku nieruchomości ZP2A_W02 Test
M_W002 Potrafi planować podstawowe elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ZP2A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi konstruować umowę o najem lokalu mieszkalnego - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi formułować własne propozycje rozwiązania prostych problemów obrocie nieruchomościami w grupie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi przedstawiać podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru rynku nieruchomości + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi planować podstawowe elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy obrotu nieruchomościami.
3. Istota i funkcje obrotu nieruchomościami.
4. Konstrukcja umowy najmu nieruchomości mieszkalnej.
5. Cele usługi Home Staging
6. Kreacja usługi Home stagingowej.
7. Marketing na rynku nieruchomości.
8. Warianty usługi Home stagingowej i ocena wariantów postępowania.

Auditorium classes:
ĆWICZENIA

1. Podstawowe rodzaje nieruchomości mieszkalnych
2. Prawne aspekty obrotu nieruchomościami
3. Cele właścicieli nieruchomości a warianty planu zarządzania
4. Określanie potrzeb klienta w zakresie remontu.
5. Marketingowa analiza nieruchomości.
6. Bieżąca analiza finansowa.
7. Projekt usługi Home stagingowej.
8. Analiza marketingowa.
9. Określanie możliwości efektywnego wykorzystania nieruchomości – Prezentacja projektu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen pozytywnych z kolokwium
zaliczeniowego oraz z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Uwagi/Informacje dodatkowe
1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwium z zajęć projektowych z nabytych w trakcie
zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Samodzielne wykonanie i “obrona” projektu.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Zajęcia projektowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden
raz.
3.2. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w
regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna
wszystkich dotychczas uzyskanych ocen z tego zaliczenia.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa
Regulamin Studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. „D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.
2. B. Hollins, Sadie Shinkins, Zarządzanie usługami: Projektowanie i wdrażanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
3. R. Norman, Zarządzanie usługami: strategie i przywództwo w biznesie, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2012
4. M. Kasperek, Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011
5. A. Maurice, Zaklinacze wnętrz, Vesper, Poznań 2010.
6. A. Maurice, Całkowita przemiana, Vesper, Poznań 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

„D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.
Tarczydło B. (2012), Kształtowanie i utrzymywanie wizerunku marki w dobie marketingu 3.0, [w:] Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji,
pod. red. Gębarowskiego M., Witek L., Zatwarnickiej-Madury B., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 275–282.
Tarczydło B. (2014), Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy
w kampanii komunikacji marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 205–211.
Tarczydło B. (2014), Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki. Studium przypadku, Marketing i Rynek 11, s. 283–290.
Tarczydło B. (2016), Nabywca digitalny a skuteczne działania marketingowe. Wybrane aspekty, [w:] Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2 Zarządzanie t. 2, s. 317–326.
K.Czajka “Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi” materiały dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami
K.Czajka “Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi” rozdział w książce “zarządzanie nieruchomościami – wybrane aspekty” – w druku

Additional information:

None