Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced Valuation Methods of Investments
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-006-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Ocena inwestycji z wykorzystaniem symulacji probabilistycznej i analizy opcji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi przestawiać argumenty przemawiające za stosowaniem zaawansowanych metod wyceny inwestycji ZP2A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi zbudować drzewo dwumianowe i skalkulować wartość inwestycji z elastycznością decyzyjną ZP2A_U06 Project
M_U002 Potrafi zbudować rozkłady prawdopodobieństwa wartości podobieństwa kluczowych zmiennych wejściowych do analizy finansowej przedsięwzięcia i oszacować rozkłady zmiennych wyjściowych. Umie wykorzystać wyniki do wyceny wartości z zastosowaniem teorii użyteczności ZP2A_U04 Test
M_U003 Potrafi oszacować stopę RADR w modelu CAPM. Umie skalkulować wartość bieżącą brutto i netto inwestycji ZP2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie stochastyczną naturę zmiennych finansowych. Zna metodykę wyceny inwestycji z wykorzystaniem analizy probabilistycznej i teorii użyteczności. Zna podstawy wyceny inwestycji z elastycznością decyzyjną ZP2A_W11 Test
M_W002 Zna klasyczne podejścia do wyceny inwestycji. Rozumie i definiuje podstawowe pojęcia technik dyskontowych. Zna zasady modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM ZP2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi przestawiać argumenty przemawiające za stosowaniem zaawansowanych metod wyceny inwestycji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zbudować drzewo dwumianowe i skalkulować wartość inwestycji z elastycznością decyzyjną - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zbudować rozkłady prawdopodobieństwa wartości podobieństwa kluczowych zmiennych wejściowych do analizy finansowej przedsięwzięcia i oszacować rozkłady zmiennych wyjściowych. Umie wykorzystać wyniki do wyceny wartości z zastosowaniem teorii użyteczności - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować stopę RADR w modelu CAPM. Umie skalkulować wartość bieżącą brutto i netto inwestycji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie stochastyczną naturę zmiennych finansowych. Zna metodykę wyceny inwestycji z wykorzystaniem analizy probabilistycznej i teorii użyteczności. Zna podstawy wyceny inwestycji z elastycznością decyzyjną + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna klasyczne podejścia do wyceny inwestycji. Rozumie i definiuje podstawowe pojęcia technik dyskontowych. Zna zasady modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wycena inwestycji w podejściu kosztowym, porównawczym i dochodowym. Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych – FCFF vs FCFE. Dobór kosztu kapitału własnego i kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału. Stochastyczna natura zmiennych ekonomiczno-finansowych. Probabilistyczna analiza DCF. Analiza Bayesa. Elastyczność decyzyjna i jej źródła. Idea wyceny inwestycji z elastycznością. Opcyjna wycena możliwości działania menedżerów przed i po uruchomieniu inwestycji.

Auditorium classes:

Arkusz przepływów pieniężnych projektu inwestycyjnego. Oszacowanie współczynników dyskontowych w modelu wyceny aktywów kapitałowych. Kalkulacja wartości PV, NPV, IRR, DPP. Budowa rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych wejściowych i określenie rozkładów zmiennych wyjściowych. Budowa drzew decyzyjnych i kalkulacja inwestycji z elastycznością.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów i zaliczenie projektu. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona: 0,35 x ocena zal. z 1. kolokwium + 0,35 x ocena zal. z 2. kolokwium + 0,3 x ocena z projektu.
UWAGA: ocena zal. z danego kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (dla każdego kolokwium 3 szanse); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest mniejsza od 2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0. Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0. W takim przypadku do oceny końcowej z przedmiotu dolicza się bonus w wysokości 0,1

Prerequisites and additional requirements:

Wykłady są dobrowolne. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona. Każdy student ma trzy możliwości napisania każdego kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować – w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Daty te są jednocześnie terminami oddania projektu. Wcześniej należy mieć zaliczone oba kolokwia.
Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek

Recommended literature and teaching resources:

1) Copeland T., Koller T., Murrin J., 2000 – Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (3rd Edition). John Wiley and Sons, New York.
2) Copeland T., Antikarov V., 2001 – Real Options: A Practitioner’s Guide. Texere, Thompson Corporation, pp. 370.
3) Trigeorgis L., 1996 – Real Options – Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, England, pp. 427.
4) Saługa P., 2011: „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269;
5) Palisade Corporation: „Guide to Using @RISK”, Palisade Corporation, Newfield, N.Y.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Saługa P., 2009 – „Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823
Saługa P., 2011 – „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2015: Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych ­– przegląd stosowanych podejść, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Numer 89, Kraków 2015
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2014: Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali, Przegląd Górniczy, t.70, nr 11

Additional information:

None