Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern Management Concepts
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-102-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wyjaśnia istotę modyfikacji procesu zarządzania w związku z globalizacją i wzrostem konkurencyjności gospodarki ZP2A_K06, ZP2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Adaptuje możliwość zastosowania nowych metod zarządzania celem podniesienia efektywności przedsiębiorstwa ZP2A_U04, ZP2A_U14, ZP2A_U10, ZP2A_U17, ZP2A_U12, ZP2A_U15, ZP2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów. ZP2A_W09, ZP2A_W20, ZP2A_W07, ZP2A_W08 Involvement in teamwork
M_W002 Rozpoznaje istotę zmian w aspekcie formułowania celów przedsiębiorstwa ZP2A_W17 Involvement in teamwork
M_W003 Rozpoznaje i wyjaśnia zależności zachodzące między warunkami otoczenia a modelami organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych ZP2A_W22, ZP2A_W21 Activity during classes,
Test
M_W004 Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu ZP2A_W15 Activity during classes
M_W005 Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe. ZP2A_W22, ZP2A_W15 Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wyjaśnia istotę modyfikacji procesu zarządzania w związku z globalizacją i wzrostem konkurencyjności gospodarki - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Adaptuje możliwość zastosowania nowych metod zarządzania celem podniesienia efektywności przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje istotę zmian w aspekcie formułowania celów przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozpoznaje i wyjaśnia zależności zachodzące między warunkami otoczenia a modelami organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu + + - - - - - - - - -
M_W005 Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Organizacja w różnych znaczeniach, ewolucja i charakterystyka struktur organizacyjnych
2. Koncepcyjne podstawy zarządzania w gospodarce rynkowej
3. Klasyfikacja współczesnych orientacji i koncepcji zarządzania (klient, jakość, wartość, wynik, innowacje, wiedza, procesy itd) z uwzględnieniem ujęcia historycznego
4. Wpływ zmian w otoczeniu na proces zarządzania i struktury organizacyjne
5. Sytuacyjne teorie kierowania
6. Organizacja wirtualna i sieciowa, przedsiębiorstwo fraktalne
7. Zrównoważona karta wyników.
8. Lean management, benchmarking, Outsourcing, Offshoring, Reengineering

Auditorium classes:

1. Ewolucyjny charakter modyfikacji procesu zarządzania w aspekcie rozwoju nauk o zarządzaniu
2. Przegląd klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania
3. Zastosowanie wybranych metod zarządzania w praktyce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 156 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 22 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK= 0.6 Egzamin + 0.4Ćwiczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Allaire Y., Firsirotue M.E.: Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2004
Czekaj J., Lisiński M., (red.) Rozwój koncepcji i metod zarządzania, UE w Krakowie, Kraków 2011
Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999
Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000
Durlik I.: Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 2006 Ford H., Dziś i jutro, ProdPress, Wrocław 2007
Goldratt E., Cox J., Cel, Werbel, Warszawa 2000
Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006
Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane
technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008
Imai M., Gemba Kaizen, MT Biznes 2006
Kaplan R.S. , Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełożyć strategię
na działanie, PWN, Warszawa 2010
Liker J., Droga Toyoty, MT Biznes 2005
Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998
Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002
Porter M.E.: Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa 2010
Rother M., Shook J., Naucz się widzieć, WCfTT, Wrocław 2003
Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
2014
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
Strategor : Zarzadzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE,
Warszawa 2010
Wernecke H. – J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999
Womack J., Jones D., Roos D., Maszyna która zmieniła swiat, ProdPress, Wrocław 2008
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykres Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnym — Yamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automotive industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 542–554.

Wykorzystanie metody MOST w krytycznej analizie i ocenie — MOST method usage in the critical analysis and assessment / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Additional information:

Na wniosek studentów możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego w terminie innym niż w sesji.