Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zintegrowana komunikacja marketingowa
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-203-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest poznanie oraz nabycie umiejętności zastosowania innowacyjnych form komunikacji marketingowej w zintegrowany sposób, zgodnie ze strategią 360 stopni w zgodzie z trendami rynkowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym zintegrowanej komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego ZP2A_K04, ZP2A_K05 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej ZP2A_U11, ZP2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia ZP2A_U04, ZP2A_U07 Case study
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej oraz zna ich prawne aspekty ZP2A_W04, ZP2A_W23 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym zintegrowanej komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej oraz zna ich prawne aspekty + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Od promocji do komunikacji marketingowej – definicja i pogłębiona analiza
Klasyczne i nowoczesne funkcje komunikacji marketingowej
Zintegrowana komunikacja marketingowa
Instrumentarium narzędzi komunikacji marketingowej (promocji)
Psychologiczne determinanty procesu decyzyjnego konsumenta – percepcja, proces uczenia się, motywacja.
Procedura tworzenia kampanii komunikacji marketingowej
Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni wokół spersonifikowanej marki
Rynek agencji wspomagających zarządzanie komunikacją marketingową
Kodeksy etyki oferentów działań promocyjnych.
Wybrane metody badania skuteczności komunikacji marketingowej.

Auditorium classes:

Od promocji do komunikacji marketingowej – pogłębiona analiza podstawowych pojęć
Funkcje komunikacji marketingowej
Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z metodycznym wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji marketingowej
Projekt kampanii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 17 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z egzaminu, 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość marketingowego podejścia do funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki rynkowej. Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu.

Recommended literature and teaching resources:

Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Doliński D., Psychologia reklamy. Agencja Reklamowa „AIDA”, Wrocław 2001.
Drzazga M., System promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001.
Pluta E., Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka, TWIGGER, Warszawa 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. Tomasza Solińskiego i Dariusza Tworzydło, Wyd. WSIiZ w rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Public relations.Teoria i praktyka komunikowania, praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego, Wyd AE w Katowicach, Katowice 2007.
Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
Russell J. T., Lane W. R., Reklama wg Ottona Klepnera. Wyd. FELBERG SJA, 2000.
Skuteczne techniki public relations, red. Anne Gregory, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PROSZOWSKA Anita, Promocja w mediach społecznościowych w warunkach kryzysu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu: odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys? red. nauk. Jan Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 385–390.
PRYMON-RYŚ Ewa, Marketing communication plan for introducing a new brand into the market [w:] Marketing and logistics problems in the management of organization, eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s. 97–111.
PRYMON-RYŚ Ewa, Zarządzanie trwałymi relacjami z klientami [w:] Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle wspołczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 91–96.
PRYMON-RYŚ Ewa,Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientem [w:] Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami, red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 181–193.
TARCZYDŁO Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Krakow 2014, s. 205–211.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mroz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji
marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2. Zaliczenie testu wiedzy z materiału wykładowego
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.4. Zaliczenie projektu
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz zaliczenie testu wiedzy z materiału wykładowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.