Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Public relations
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-204-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metodycznych działań public relations ukierunkowanych na budowanie długofalowych relacji wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z trendami rynkowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem działań PR dla wybranego obiektu rynkowego ZP2A_K09 Project,
Presentation
Skills
M_U001 Umie rozpoznać różnorodne obszary działań public relations, ocenić je i wskazać kierunki usprawnień ZP2A_U02, ZP2A_U04 Case study
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii public relations dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej ZP2A_U07 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje public relations, w tym ich cele, funkcje, zasady, narzędzia i procedury ZP2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem działań PR dla wybranego obiektu rynkowego - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie rozpoznać różnorodne obszary działań public relations, ocenić je i wskazać kierunki usprawnień - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii public relations dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje public relations, w tym ich cele, funkcje, zasady, narzędzia i procedury + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Miejsce public relations (PR) w teorii marketingu
Definicja i pogłębiona analiza celów, funkcji i zasad public relations
Strategia public relations w praktyce zarządzania organizacją
Długofalowa polityka public relations organizacji
Strategiczne działania w zakresie wewnętrznych public relations
Strategiczne podejście do media relations
Wybrane formy public relations (relacje inwestorskie, lobbing, innowacyjne PR on-line i inne)
Strategiczne podejście do wdrażania PR i podmioty współpracujące
Audyt działalności public relations organizacji
Branżowe i sektorowe ujęcie public relations
Badanie rezultatów działań public relations i ich usprawnianie.

Auditorium classes:

Analiza celów, funkcji i zasad public relations
Procedura tworzenia strategii public relations organizacji
Obszary funkcjonalne metodycznych public relations
Zadane cele a strategiczne programy wewnętrznych PR
Umiejętne angażowanie przedstawicieli mediów w budowanie relacji z otoczeniem
Ćwiczenia w adaptowaniu wybranych narzędzi PR dla potrzeb konkretnych przypadków z rynku
Audyt działalności public relations wybranego podmiotu rynkowego
Badanie rezultatów działań PR i wypracowywanie sposobów ich usprawniania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 26 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 40% ocena z kolokwium, 60% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość marketingowego podejścia do funkcjonowania organizacji w obecnych warunkach rynkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Andrzejewski Piotr, Deszczyński Przemysław, Public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
2. Miotk Anna, Nowy PR: jak Internet zmienił public relations, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2016.
3. Wojcik Krystyna, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
4. Scott David Meerman, Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
5. Budzyński Wojciech, Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
6. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7. Skuteczne techniki public relations, red. Anne Gregory, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
8. Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. Tomasza Solińskiego i Dariusza Tworzydło, Wyd. WSIiZ w rzeszowie, Rzeszów 2007.
9. Public relations.Teoria i praktyka komunikowania, praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego, Wyd AE w Katowicach, Katowice 2007.
10. Rozwadowska Barbara, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
11. Pluta Ewa, Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka, TWIGGER, Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Tarczydło B., Programy i planowanie działań public relations w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego, Zeszyt Naukowy nr 31 Ekonomia, technika i zarządzanie, cz. II Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002.
2. Tarczydło B., Lobbing w długofalowej polityce public relations przedsiębiorstwa, XI Konferencja Naukowo-Techniczna, Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, Częstochowa 2003.
3. Tarczydło B., Organizacja i zakres czynności public relations w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego, Public relations. Materiały z II Kongresu PR, pod redakcją Dariusza Tworzydło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
4. Tarczydło B., Działania public relations przedsiębiorstwa. Studium przypadku Telekomunikacji Polskiej S.A., w: Public relations. Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Przybylskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Katowice 2004, s. 355-374.
5. Tarczydło B., Długofalowa polityka public relations przedsiębiorstwa, w: Nowoczesność przemysłu
i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, praca zbiorowa pod redakcją Jana Pyki, Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2005, s. 492-500.
6. Tarczydło B., Lobbing jako narzędzie przedsiębiorcy. Studium przypadku, rozdział w książce pt. Public relations instytucji użyteczności publicznej, pod red. nauk. Ewy Hope, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 75-86.
7. Tarczydło B., Media relations w działaniach skutecznej organizacji [w] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania, Praca zbiorowa pod red. nauk. H. Przybylskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s.409-419.
8. Tarczydło B., Wewnętrzne public relations przedsiębiorstwa: wybrane przykłady, [W:] „Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki” red. nauk. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, WSIiZ – Rzeszów), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 191-204.
9. Tarczydło B., Relacje inwestorskie w działaniach przedsiębiorstwa, [W:] „Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy” (red. nauk. R. Barcik, H. Howaniec, ATH – Bielsko Biała), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko Biała 2010, ss. 321-334.
10. Tarczydło B., Metody pomiaru rezultatów działań public relations, [w:] Public relations: doświadczenia, badania, wątpliwości, pod. red. K. Stasiak-Krajewskiej, D. Tworzydło,
Z. Chmielewskiego, Newsline Sp. z o.o., Rzeszów 2011, s. 89-108.
11. Proszowska A., (2016) The impact of the exhibitor’s cultural context on the use of forms of communication in the management process of the exhibitor’s participation in fairs, Jagiellonian Journal of Management vol. 1 (2015), no. 2, pp. 119–130 (przedrukowany przez wydawcę czasopisma W: Challenges related to new segments and market trends pod red. M. Budzanowskiej-Drzewieckiej, P. Jedynaka, A. Lipińskiej, Jagiellonian University Press, Kraków 27-37.
12. Proszowska A., (2016) The Exhibitor As A Client Of The Trade Fairs Organizer – A Diagnosis Of The Level Of Satisfying Needs, Handel Wewnętrzny 5, 238-246.
13. Proszowska A., (2015) Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41/2015, Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, T. 1, 363–375.
14. Proszowska A., (2015) Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39, Zarządzanie t. 2, 313–326.
15. Proszowska A., (2015) Targi gospodarcze w przestrzeni miasta i regionu – wybrane przykłady, Marketing i Rynek 8/2015, 540–547.
16. Prymon-Ryś E., Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel, [W]: Organisation management: competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka, AGH University of Science and Technology Press, Kraków 2010, s. 145–164.
17.Prymon-Ryś E., Powiązania relacyjne w zarządzaniu kluczowymi klientami – studia przypadku wybranych przedsiębiorstw przemysłowych, Marketing i Rynek 2014 nr 11, s. 220–227.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, analiza przypadków, aktywność na zajęciach, udział w prowadzonych dyskusjach, podawanie przykładów
1.2. Zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej i/lub warsztaty terenowe
1.4. Zaliczenie projektu

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń, wykonanie i zaprezentowanie projektu oraz zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.