Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing for non-profit organizations
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-208-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia przygotowują studentów do prowadzenia działalności marketingowej w organizacjach non-profit oraz do zarządzania relacjami dla potrzeb fundraisingu tych organizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Umie zaprojektować komunikat prasowy, list do darczyńców oraz list z podziękowaniem dla sponsora – uwzględniając potrzeby i cele kampanii fundraisingowej wybranej organizacji ZP2A_K04, ZP2A_K05, ZP2A_K06 Report,
Project,
Presentation,
Execution of exercises
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w fundraisingu organizacji non-profit i uzasadniać swoje stanowisko ZP2A_K08, ZP2A_K04 Participation in a discussion,
Case study
Skills
M_U001 Identyfikuje interesariuszy istotnych dla organizacji non-profit i ocenia ich wartość dla fundraisingu organizacji ZP2A_U09, ZP2A_U06 Test,
Execution of exercises
M_U002 Dobiera odpowiednie narzędzia komunikacji marketingowej oraz kanały dystrybucji wartości dla potrzeb fundraisingu organizacji non-profit ZP2A_U23, ZP2A_U02, ZP2A_U20 Report,
Presentation,
Execution of a project,
Case study,
Test
Knowledge
M_W001 Definiuje pojęcie fundraisingu i ocenia wykorzystanie narzędzi fundraisingu współczesnych organizacji non-profit ZP2A_W04, ZP2A_W14 Report,
Project,
Case study,
Presentation,
Test
M_W002 Identyfikuje formy organizacyjno-prawne działalności organizacji non-profit w Polsce i ocenia znaczenie działalności filantropijnej dla społeczeństwa ZP2A_W06 Participation in a discussion,
Case study,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Umie zaprojektować komunikat prasowy, list do darczyńców oraz list z podziękowaniem dla sponsora – uwzględniając potrzeby i cele kampanii fundraisingowej wybranej organizacji + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w fundraisingu organizacji non-profit i uzasadniać swoje stanowisko - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje interesariuszy istotnych dla organizacji non-profit i ocenia ich wartość dla fundraisingu organizacji + + - - - - - - - - -
M_U002 Dobiera odpowiednie narzędzia komunikacji marketingowej oraz kanały dystrybucji wartości dla potrzeb fundraisingu organizacji non-profit + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje pojęcie fundraisingu i ocenia wykorzystanie narzędzi fundraisingu współczesnych organizacji non-profit + + - - - - - - - - -
M_W002 Identyfikuje formy organizacyjno-prawne działalności organizacji non-profit w Polsce i ocenia znaczenie działalności filantropijnej dla społeczeństwa + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Istota marketingu w działalności non-profit
 • Klasyfikacja organizacji non-profit. Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w Polsce
 • Tworzenie wartości w organizacjach non-profit
 • Elementy marketingu-mix w organizacjach pozarządowych
 • Podstawy fundraisingu organizacji non-profit. Planowanie kampanii fundraisingowej
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji
 • Aspekty etyczne w działalności organizacji non-profit

Auditorium classes:

 • Znaczenie działalności filantropijnej dla społeczeństwa
 • Planowanie marketingowe w działalności organizacji non-profit
 • Dystrybucja wartości przez organizacje non-profit
 • Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi darczyńcami i elementy prezentacji dla potrzeb fundarisingu
 • Tworzenie planu kampanii fundraisingowej
 • Klasyfikacja i wartościowanie interesariuszy organizacji. Zasady współpracy z darczyńcami i sponsorami
 • Zasady komunikacji z interesariuszami organizacji non-profit

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach, zadań indywidualnych oraz ocen z zadań projektowych realizowanych w grupach projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:
 • Iwankiewicz-Rak B., Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Limański, A. i Drabik, I., Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa 2007
 • Mika J. (red.), Fundraising. Teoria i praktyka, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Kraków 2014
 • Mirońska D. , Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Prymon-Ryś E., Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profit, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2016 t. 17 z. 2, S. 397–407
 • Sargeant, A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Prymon-Ryś E., Relacje interpersonalne jako podstawa fundraisingu organizacji non-profit, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2016 t. 17 z. 2, S. 397–407
 • Tarczydło B., Marketing społeczny w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : wybrane aspekty , [w:] Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne, red. nauk. J. Ejdys, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizator”, Toruń 2016, s. 252–261.
 • Prymon-Ryś E., Znaczenie zarządzania relacjami w fundraisingu organizacji non-profit,” Marketing i Rynek”, 2015 R. 22 nr 9 dod.: CD, s. 508–519
 • Prymon-Ryś E., Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit, „Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku”, R. 61, nr 3, 2015, s. 196–204.
 • Tarczydło B., _Kampania społeczna w teorii i praktyce _,[w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations / red. nauk. J. Gołuchowski, A.Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 225–234
Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.