Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing międzykulturowy
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-209-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia poznanie głównych wymiarów kultur występujących w społeczeństwach i zagrożeń wynikających z ich zderzenia oraz rozwiązań służących uniknięciu konfliktów w podmiotach wielokulturowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie nad stworzeniem procedury postępowania w przypadku wielokulturowych kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i ich klientami ZP2A_K04 Presentation
Skills
M_U001 Identyfikuje zagrożenia wynikające z różnorodności kulturowej i proponuje sposoby uniknięcia konfliktów w organizacjach wielokulturowych ZP2A_U23 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Klasyfikuje podstawowe wymiary kultur występujących w społeczeństwach i opisuje zagrożenia wynikające z ich zderzenia oraz identyfikuje zagrożenia dla współczesnego marketingu wynikające z różnorodności kulturowej ZP2A_W08 Test
M_W002 Wymienia i opisuje pojęcia definiujące różne wymiary marketingu międzykulturowego ZP2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie nad stworzeniem procedury postępowania w przypadku wielokulturowych kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i ich klientami - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje zagrożenia wynikające z różnorodności kulturowej i proponuje sposoby uniknięcia konfliktów w organizacjach wielokulturowych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Klasyfikuje podstawowe wymiary kultur występujących w społeczeństwach i opisuje zagrożenia wynikające z ich zderzenia oraz identyfikuje zagrożenia dla współczesnego marketingu wynikające z różnorodności kulturowej + + - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i opisuje pojęcia definiujące różne wymiary marketingu międzykulturowego + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Marketing międzykulturowy – wykłady

  • Pojęcie marketingu międzykulturowego i pojęcia pokrewne.
  • Komunikacja międzykulturowa.
  • Stereotypy i niechęć kulturowa.
  • Typologie kultur.
  • Wyzwania marketingu wynikające z różnorodności kulturowej.
  • Kulturowe modele zachowań w biznesie: znaczenie statusu społecznego, hierarchii, władzy i okazywania szacunku, stosunek do czasu i harmonogramów, niewerbalne sposoby zachowania w biznesie – próby godzenia różnych systemów wartości.

Auditorium classes:
Marketing międzykulturowy – ćwiczenia

Realizacja ćwiczeń i analiza studiów przypadku obejmujacych tematykę wykładową, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Typologii kultur.
  • Kulturowych modeli zachowań w biznesie: znaczenia statusu społecznego, hierarchii, władzy i okazywania szacunku, stosunku do czasu i harmonogramów, niewerbalnych sposobó zachowania w biznesie.
    Przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 27 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń uwzględnia zaliczenie kolokwium z wyłożonego materiału, wykazanie się praktyczną umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy podczas realizacji kejsów na zajęciach, realizację i prezentację projektu zaliczeniowego.

Ocena z ćwiczeń to średnia ważona z ocen pozytywnych: 30% ocena z pracy na ćwiczeniach, 40% ocena z kolokwium i 30% ocena z przygotowania i prezentacji projektu.

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: 80% z ćwiczeń, 20% z testu wiedzowego z materiału zaprezentowanego na wykładach. Istnieje możliwość zaliczenia testu wiedzowego w formie zadań cząstkowych realizowanych w ramach wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza ogólna z zakresu marketingu, podstaw zarządzania i ekonomii.

Recommended literature and teaching resources:

•Bartosik-Purgat, M. (2010). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa: PWE.
•Białas, S. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Warsaw: PWN.
•Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowe,. Warszawa: PWN.
Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski A. S., Motyl-Adamczyk A., (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
•Czinkota M. R., Ronkainen J. A.(2001). International Marketing, Harcourt College Publisher, Orlando, Florida.
•Duliniec E. (2007). Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007.
•Gesteland R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•Mikułowski Pomorski J.(1999). Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
•Reynolds S., Valentine D.(2009). Komunikacja międzykulturowa, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa.
•Mikułowski-Pomorski, J. (2012). Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas.
•Trompenaars, F., & Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
•Winkler, R. (2008). Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Wolters Kluwer.
•Zenderowski, J., & Koziński, B. (2012). Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa CeDeWu.PL.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PROSZOWSKA Anita, Efekt kraju pochodzenia produktu a rynkowe decyzje konsumentów, rozdział w książce Tożsamość i wizerunek marketingu (pod red. Romana Niestroja), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 601-608.

PROSZOWSKA Anita, Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów, rozdział w książce Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju (red. nauk. Jan W. Wiktor, Agnieszka Żbikowska), PWE, Warszawa 2010, s. 421-427.

PROSZOWSKA Anita, Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu – studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego, Marketing i Rynek 11/2014, s. 442-450.

PROSZOWSKA Anita, The impact of the cultural model of the purchaser on the employment of the internet in the buying process – a case study of the Spanish market W: Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna pod red. P. Bartkowiaka, A. Jaki), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2016, s. 195–205.

PROSZOWSKA Anita, The impact of the exhibitor’s cultural context on the use of forms of communication in the management process of the exhibitor’s participation in fairs, Jagiellonian Journal of Management vol. 1 (2015), no. 2, pp. 119–130.

TARCZYDŁO Beata, Selected Aspects of Polish Digital Purchasers’ Behaviour. Results of Research
International Conference on Marketing and Business Development Journal vol. 2, issue 1, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest 2016, pp. 157-163.

TARCZYDŁO Beata, Oddziaływanie na zachowania nabywców poprzez program lojalnościowy w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, Handel Wewnętrzny 1 (354)/2015, ss.272-280.

Additional information:

Warunki uczestnictwa w zajęciach:
-Wykłady obowiązkowe.
-Ćwiczenia obowiązkowe.
-Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala indywidualnie prowadzący.

Student ma obowiązek zapoznać się bezpośrednio po wykładzie (1 tydzień) z przekazanym materiałem i wykonać ewentualne zadania podane przez wykładowcę zgodnie z podanym harmonogramem.

Integralnym elementem zajęć są ćwiczenia i zadania realizowane przez studentów. W przypadku
nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych student ma obowiązek indywidualnego wykonania zadania i
oddania go prowadzącemu w terminie możliwie najkrótszym po zaistniałej nieobecności (max. 2
tygodnie). Jeżeli ze względu na specyfikę ćwiczenia nie ma możliwości jego późniejszego,
indywidualnego wykonania wówczas student otrzymuje do realizacji inne zadanie z danego zakresu
materiału.

Zaliczenia poprawkowe są realizowane w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy
student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość
przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki
termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów AGH.