Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Współczesne koncepcje marketingowe
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-301-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji i innowacyjnych działań marketingowych w praktyce skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym koncepcji marketingowej ZP2A_K09, ZP2A_K02 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia innowacyjnej strategii marketingowej dla obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka...) w wybranej sytuacji problemowej ZP2A_U02, ZP2A_U11 Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań ZP2A_U24, ZP2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje różne innowacyjne koncepcje i metody marketingowe ZP2A_W04, ZP2A_W14 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym koncepcji marketingowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia innowacyjnej strategii marketingowej dla obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka...) w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje różne innowacyjne koncepcje i metody marketingowe + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Od marketingu tradycyjnego do nowoczesnego, od 1.0 do 4.0
Uwarunkowania współczesnego zarządzania marketingowego
Zakres funkcji marketingowych
Procesowe i zintegrowane działania marketingowe
Zachowania nabywcy digitalnego
Zakres współczesnych działań i środków marketingowych
Nowoczesne koncepcje marketingowe – próba systematyki (marketing partnerski, wartości, sensoryczny, neuromarketing, doświadczeń, internetowy, społeczny, content, inbound i inne)
Wybrane metody badania skuteczności nowoczesnych działań marketingowych
Paradygmaty skutecznego zarządzania marketingowego
Holistyczne zarządzanie marketingowe.

Auditorium classes:

Uwarunkowania współczesnych działań marketingowych i kierunki ich rozwoju
Interesariusze działań marketingowych nowoczesnej organizacji
Klient digitalny, prosument
Dyskusja nad paradygmatami współczesnego zarządzania marketingowego
Strategia marketingowa w dobie neuromarketingu
Kreowanie doświadczeń
Angażowanie klientów w wybrane działania marketingowe – zasady, sposoby, przykłady z praktyki
Ćwiczenia zespołowe – analiza zastosowania wybranych koncepcji marketingowych dla konkretnych organizacji i/lub marek
Metody badania skuteczności przedsięwzięć marketingowych
Służby marketingowe i podmioty wspomagające
Prace nad projektem

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 27 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z egzaminu, 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość marketingowego podejścia do funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki rynkowej. Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu.

Recommended literature and teaching resources:

Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony Klient? Spełniony człowiek?, MT Business Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Podstawy marketingu, pr. zb. pod red. Anny Czubały, PWE, Warszawa 2012.
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Bielski I., Współczesny m@rketing. Filozofia, strategie, instrumenty, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006.
Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Platonoff A. L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, red. Stabryła A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
StonerA. F. J., Wankel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Prymon-Ryś E., E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw pracowników, [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny]: XIV międzynarodowa konferencja naukowa: 22–23 listopada 2012, Kraków: materiały konferencyjne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków 2012, s. 1–11.
2. Prymon-Ryś E., Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach niepewności, [W:] Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny]: VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, s. 1–14.
3. Prymon-Ryś E., Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352.
4. Proszowska A., Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwa [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce [red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. s. 628-635.
5. Proszowska A., Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych, Marketing i Rynek 8/2014, s. 1223–1228.
6. Tarczydło B., Nabywca digitalny a skuteczne działania marketingowe. Wybrane aspekty. W: Studia i Prace WNEiZ US, 2016 nr 43/2, Zarządzanie t. 2, s. 317–326.
7. Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty. W: Marketing i Zarządzanie 2016, nr 4, s. 381–392.
8. Tarczydło B., Marketing doświadczeń w kształtowaniu wizerunku marki. Studium przypadku, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 193–202.
9. Tarczydło B., Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty, [w:] Granice zarządzania, redakcja naukowa Maria Romanowska, Joanna Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014,s. 247–257.
10. Tarczydło B., Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, redakcja naukowa Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 343–354.
11. Tarczydło B., Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki. Studium przypadku, Marketing i Rynek 11/2014, s. 283–290.
12. Tarczydło B., Inbound marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci: studium przypadku, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 39/2015, Zarządzanie t. 2, s. 339–352.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2. Egzamin pisemny (test wiedzy z materiału wykładowego)
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.4. Zaliczenie projektu
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz egzaminu (test wiedzy z materiału wykładowego).
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.