Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social media
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-304-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapoznaje się z istotą, rodzajami oraz narzędziami MS. Poprzez wykonanie projektu jest w stanie zaprojektować działania w obrębie MS dla celów komercyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie przeanalizować zdobytą wiedzę wykorzystując różne źródła informacji ZP2A_K04, ZP2A_K07 Involvement in teamwork,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru odpowiednich MS do profilu działalności firmy ZP2A_U07, ZP2A_U02 Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Wyjaśnia cele i instrumenty działania MS ZP2A_W13 Test,
Scientific paper
M_W002 Opisuje podstawowe kategorie MS ZP2A_W04 Test
M_W003 Definiuje cele i zakres działania mediów społecznościowych ZP2A_W02 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie przeanalizować zdobytą wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wyboru odpowiednich MS do profilu działalności firmy + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wyjaśnia cele i instrumenty działania MS + - + - - - - - - - -
M_W002 Opisuje podstawowe kategorie MS + - + - - - - - - - -
M_W003 Definiuje cele i zakres działania mediów społecznościowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Media społecznościowe

1.Media społecznościowe. Zakres przedmiotu, główne problemy i zagadnienia
2.Rodzaje mediów społecznościowych
3.Funkcje i cele MS
4.Metodyka wykorzystania MS w działaniach przedsiębiorstwa
5.Przegląd wiodących MS
6.Skuteczność komunikacji przy wykorzystaniu MS

Laboratory classes:

1. Wybór istniejącego bądź fikcyjnego przedsiębiorstwa lub organizacji
2. Analiza dotychczasowych działań marketingowych w sferze MS
3. Opis możliwości wykorzystania rożnych rodzajów MS dla wybranej/projektowanej organizacji
4. Wybór właściwych MS dla wybranej/projektowanej organizacji
5. Projekt działań komunikacyjnych dla wybranej/projektowanej organizacji w zakresie MS z uwzględnieniem pozostałych kanałów komunikacji marketingowej
6. Zaplanowanie działań real-time-marketing w czasie (wydarzenia, eventy, rocznice, daty potencjalnie ważne dla docelowych klientów)
7. Prezentacja i ocena zrealizowanego projektu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest średnią ważoną z pozytywnych ocen uzyskanych za wykonanie i prezentację projektu 40%, oceny z kolokwium zaliczeniowego 40% oraz ćwiczeń wykonanych na zajęciach 20%.

Prerequisites and additional requirements:

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mają możliwość korzystania z urządzeń z dostępem do uczelnianiej sieci komputerowej i internetu.

Recommended literature and teaching resources:

Mac A., E-przyjaciele: zobacz co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
Evans L., Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
Barefoot D., Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
D. Chaffey E-Business and E-Commerce Managament, Wydawnictwo Prientice Hall, Warszawa 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowego — Promotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych : studium przypadku — Building the brand image using social media : case study / Beata TARCZYDŁO // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2015 R. 22 nr 8

Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki : studium przypadku — Selected tools of internet marketing in building a virtual community around the brand : a case study / Beata TARCZYDŁO // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2014 nr 11, s. 283–290.

Social aspects of residential management in Poland / Dariusz CICHOŃ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 299–306.

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, referaty, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.