Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Merchandising
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-307-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Umożliwia poznanie narzędzi, metod i procedur działań merchandisingowych szczególnie przydatnych w sprzedaży oraz zarządzaniu jednostką handlową

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem działań merchandisingowych ZP2A_K09, ZP2A_K02 Presentation,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi wymienić i scharakteryzować techniki ekspozycyjne oraz zaadaptować je na potrzeby konkretnego produktu ZP2A_U04 Case study
M_U002 Potrafi dokonać analizy obiektu handlowego i zaprojektować ramowe elementy jego strategii merchandisingowej ZP2A_U24, ZP2A_U07 Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe pojęcia związane z merchandisingiem ZP2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem działań merchandisingowych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wymienić i scharakteryzować techniki ekspozycyjne oraz zaadaptować je na potrzeby konkretnego produktu - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy obiektu handlowego i zaprojektować ramowe elementy jego strategii merchandisingowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe pojęcia związane z merchandisingiem + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1. Merchandising jako narzędzie marketingowe
2. Działania merchandisingowe w praktyce gospodarczej
3. Elementy psychologii zachowań konsumentów a ekspozycja
4. Zasady merchandisingu
5. Strategie merchandisingu
6. Czynniki determinujące działania merchandisingowe
7. Zakres działań i środków merchandisingowych (zagospodarowanie przestrzeni jednostki, rozmieszczenie grup asortymentowych w ramach stoisk, eksponowanie produktów na półkach sklepowych, kształtowanie otoczenia fizycznego, cross merchandising)
8. Narzędzia wspomagające ekspozycję w jednostce handlowej
9. Efektywność działań merchandisingowych
10. Kierunki rozwoju działań merchandisingowych

Auditorium classes:

1. Analiza przykładów działań merchandisingowych wybranych przedsiębiorstw
2. Zasady merchandisingu w praktyce gospodarczej
3. Techniki ekspozycyjne i ich adaptacja dla potrzeb wylosowanego produktu
4. Analiza czynników determinujących strategię merchandisingową przedsiębiorstwa
5. Projekty zespołowe – analiza wybranych obszarów działań merchandisingowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Completion of a project 16 h
Preparation for classes 11 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 40% ocena z kolokwium, 60% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Zakłada się, że studenci opanowali ogólne zagadnienia marketingowe, w tym z zakresu komunikacji marketingowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Binsztok A., Zuzański T., Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising
z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
2. Borusiak B., Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2009.
3. Bielski I., Filozofia i techniki sprzedaży, European Konsulting Group, Bydgoszcz 2000.
4. Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa 2000.
5. Diamond J., Diamond E., Merchandising: magnetyzm przestrzeni handlowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
6. Hulten B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011.
7. Kuich A., Merchandising widoczny i niewidoczny, Brief, kwiecień 2002.
8. Levy M., Weitz B., Retailing Management, McGraw-Hill Irwin, New York 2004.
9. Morgan T., Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.
10. Rozwadowska B., Merchandising handlowy a merchandising producenta, Marketing i Rynek, nr 1 / 2000.
11. Williams A., Mullin R., Field marketing. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa 2011.
12. Witek L., Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Tarczydło B., Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński nr 866. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2015 nr 39 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa
z otoczeniem, s. 97–105.
2. Tarczydło Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.
3. Tarczydło B., Merchandising jako nowoczesna metoda w zarządzaniu sprzedażą detaliczną, w: Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. nauk. Jan Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 369–377.
4. Tarczydło Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 205–211.

5. Prymon-Ryś Ewa,Wybór metod monitorowania kanału w procesie wdrażania strategii dystrybucji produktów przemysłowych, [W]: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / pod red. Adama Stabryły. — Kraków: Mfiles.pl, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 171–189.
6. Ryś Adam, Search engine promotion as an Internet marketing tool, [W]: Contemporary economies in the face of new challenges: economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, s. 253–267.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, analiza przypadków, aktywność na zajęciach, udział w prowadzonych dyskusjach, podawanie przykładów
1.2. Zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej i/lub warsztaty terenowe
1.4. Zaliczenie projektu

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń, wykonanie i zaprezentowanie projektu oraz zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.