Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Scientific Research Module
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-308-MK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Marketing
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy ZP2A_U23, ZP2A_U24, ZP2A_U21 Presentation
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy ZP2A_U23, ZP2A_U24, ZP2A_U21 Presentation
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego ZP2A_U23, ZP2A_U24 Scientific paper
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji ZP2A_U23, ZP2A_U24 Scientific paper
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania ZP2A_U23, ZP2A_U24 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Moduł seminaryjny (28 godzin) 14W\14EL

  W ramach modułu studenci:
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
  - uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
  - uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
  - wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

 2. Moduł prowadzenia badań (28 godzin) 14W/14EL

  W ramach modułu studenci:
  - pracują o wybranym kole naukowym lub
  - uczestniczą w pracach badawczych lub
  - uczęszczają na przedmiot obieralny, w ramach którego: wykorzystują metody prowadzenia badań naukowych w obszarze studiowanego kierunku, uczestniczą w dyskusji związanej z właściwym wykorzystaniem metod badań naukowych w obszarach związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, przygotowują samodzielny tekst naukowy.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest zrealizowanie: modułu seminaryjnego (na zaliczenie) oraz modułu prowadzenia badań (na zaliczenie).
Zaliczenie modułu prowadzenia badań możliwe jest w oparciu o:
- deklarację opiekuna Koła Naukowego (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w Kole Naukowym) lub
- deklarację opiekuna prac badawczych (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w zespole badawczym) lub
- zaliczenie przedmiotu obieralnego przewidzianego w ramach tego modułu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników, zgodnie z tematem realizowanej pracy badawczej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów