Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach niestacjonarnych II stopnia dla studentów Wydziału Zarządzania
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-107-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. ZP2A_U22 Examination,
Test
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. ZP2A_U22 Examination,
Test
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. ZP2A_U22 Examination,
Test,
Essays written during classes
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy ZP2A_U22 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1. podstawowe pojęcia ekonomiczne, opisywanie wykresów
2. prawo korporacyjne, księgowość i rachunkowość
3. wycenianie produktów oraz strategie kalkulowania cen
4. ekonomia polityczna, wydatki państwowe
5. cykl koniunkturalny, teorie ekonomiczne, ożywienie gospodarcze i recesja
6. sposoby i metody sprzedaży, handel międzynarodowy, import i eksport
7. podstawowe pojęcia z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii
8. makro- i mikroekonomia
9. procesy produkcyjne i zarządzanie produkcją
10. logistyka, projektowanie produktu i zarządzanie projektami
FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji (CV, list, rozmowa kwalifikacyjna)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Recommended literature and teaching resources:

Ian MacKenzie: Financial English,
Bill Mascull: serię Business Vocabulary in Use,
Krystyna Luto-Lach, Maciej Ganczar: English for Business,
Lothar Gutjahr, Sean Mahoney: English for Sales and Purchasing,
Magdalena Warżała-Wojtasiak, Wojciech Wojtasiak: Business English Management,
Cotton, Falvey, Kent (Elem – Upper-Int); O’Keeffe, Dubicka (Adv): Market Leader NEW Logistics Management,
Oxford University Press: Workshop Information Technology,
Oxford University Press: Workshop Engineering,
Gideon Halevi: Handbook of Production Management Methods,
Peter D. Mauch: Quality Managament: Theory and Application.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.