Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach niestacjonarnych II stopnia dla studentów Wydziału Zarządzania
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-108-ZK-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Human Resources Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Niemiecki
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. ZP2A_U22 Examination,
Test,
Test results
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. ZP2A_U22 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. ZP2A_U22 Examination,
Execution of exercises,
Essays written during classes
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. ZP2A_U22 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
TEMATYKA
1) Geld und Banken –pieniądze i bankowość
- Dienstleistungen der Bank – usługi bankowe
- Kontokarte – karta kredytowa
- Kontoeröffnung – zakładanie konta
2) Geldanlage – lokaty terminowe
- Aktien und Wertpapiere – akcje i papiery wartościowe
3) Kredite – kredyty
- Kredite für Privatkunden – kredyty dla klientów indywidualnych
- Kreditsicherheiten – zabezpieczenia kredytów
4) Logistik – Definition, Ziele der Logistik, Aufgaben, Fachdisziplinen der Logistik – logistyka, definicje, cele i zadania
5) Marktforschung – sondaż
- Ziele der Marktforschung – cele
- Methoden der Marktforschung – metody
6) Angebot, Nachfrage, Inflation – podaż, popyt, inflacja
7) Unternehmen – wichtigste Begriffe – przedsiębiorstwo – podstawowa terminologia

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, abstraktów, publikacji, pracy magisterskiej
Wygłaszanie prezentacji
Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in study tours 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2.

Recommended literature and teaching resources:

Gaby Neumann, Tomasz Janiak „Meine Logistik- Deutsch für Logistiker“
Jörg Brownert, Wolfram Schlenker „Unternehmen Deutsch – Aufbaukurs B1/B2“
Gerg Nicolas, Margarete Sprenger, Wolfgang Weermann „Wirtschaft auf Deutsch“
Ewa Maria Rostek „Deutsch Lesetexte“
Helena Baderadova „Fachsprache Deutsch- Finanzenkommunikation und ums Geld“

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.